Trang chủ > Tinh tấn tu hành có thay đổi được tướng số nhân quả không?
Bài viết
Bình luận

Tinh tấn tu hành có thay đổi được tướng số nhân quả không?

Nếu giác ngộ thì tốt, chưa giác ngộ thì chưa tốt, người có tâm xấu, biết giác ngộ tu hành sẽ thành người tốt không khó.

Hỏi: Con thường hay nghe mọi người nói rằng “Tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt” có nghĩa là người có tâm tốt thì tướng tốt và ngược lại. Điều này là có đúng không? Con thấy có nhiều người nhìn rất đẹp, nói lời hoa nhã hiền từ, gương mặt trông rất thánh thiện nhưng sự thật lại là người xấu, chuyên lừa đảo thủ đoạn. Ngược lại có người nhìn rất xấu, tướng mạo không đẹp nhưng lúc nào cũng giúp người, nghĩ tốt về người khác.

Có bạn nói rằng tướng do tâm hoàn toàn đúng như các vị thầy xuất gia, nhìn tướng mạo ai cũng đẹp, như là hiện tướng. Nhưng con cũng thấy có nhiều thầy nhìn tướng rất hảo quang minh rồi một thời gian lại không thấy tu hành gì cả, gây ra rất nhiều chuyện xấu mang tai tiếng cho cả chùa và giáo hội. Vậy để hoàn thiện tướng mạo con người nên làm thế nào? Có phải tu hành đúng thì sẽ thay đổi được tướng mạo không? Việc mà mọi người hay nhìn tướng số dung mạo là có đúng không? Con xin cảm ơn thầy.

Đáp:

I. Những câu hỏi về tâm tưởng, tướng của tâm, tâm sanh các tướng trạng, hiện tượng có bốn câu: Thứ nhất là tướng tốt xuất hiện từ tâm tốt - thứ hai tâm xấu thì xuất hiện tướng xấu - thứ ba có người tướng tốt nhìn rất đẹp nói chuyện rất hiền từ, nhưng có tâm xấu - thứ tư là người xuất hiện tướng xấu nhưng tâm rất tốt?

Câu tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt, tất cả các tướng trạng tốt, xấu, phải, quấy, thiện, ác, cao thấp, bằng phẳng, lồi lõm, trong thế giới quan, nhân sanh quan được sanh ra đều do tâm. Ngược lại các thế giới và nhân sanh cũng từ nơi tâm mà diệt. Nhìn chung tâm sanh thì tướng sanh, tâm diệt thì tướng diệt, sanh diệt là hiện tượng lẽ thường trên thế gian. Theo sách xưa là: “Tướng tùy tâm sanh, tướng tùy tâm diệt”; nói khác đi cho đúng là “tướng tự tâm sanh, tướng tùy tâm diệt”

Bình thường trên gương mặt Bạn, trên việc làm của Bạn cũng thế, tâm Bạn nhiều suy nghĩ những việc tốt, những việc thăng hoa trong cuộc đời thì gương mặt Bạn tươi sáng, đỏ hồng lên như đóa sen hồng tây vức; làm việc gì cũng tốt đẹp mọi người ủng hộ việc của Bạn thành công. Tâm Bạn nhiều suy nghĩ xấu ác, muốn làm những việc ác thì những đen tối u ám hiện lên sắc mặt Bạn, thường thì xúi Bạn làm những điều không tốt trong thế gian, và không việc nào thành tựu.

Trong kinh Viện Giác, Phật dạy: “Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh”. Tâm chúng sanh tu hành dứt phiền não mê lầm, thân khẩu ý trong sạch, không khởi ác, không nói ác, không làm ác, không tham sân si thì những cảnh giới thanh tịnh xuất hiện trên cõi nhân gian, thành thế giới Cực lạc, Niết bàn. Tâm chúng sanh mê lầm thì thế giới phiền não mê lầm xuất hiện. Việc tu hành trong thế giới nhà Phật là như vậy, tu là để cải sửa những cái xấu ác của phàm phu trở thành những cái tốt, rồi lần lượt làm tốt, làm việc thiện để đi đến cõi tốt lành của Phật thánh, tiến đến giải thoát. Ta có thể suy ra thêm, nếu ta có thể tạo cho tâm ta trở thành thế giới an lạc, thì ta cũng có khả năng tạo cho thế giới ta bà thành Cực lạc, Niết bàn. Đó là bức thông điệp của Đức Phật Thích Ca từng tuyên bố các đây trên 26 thế kỷ rồi.

Ta có thể hiểu cụ thể hơn, trong gia đình người chủ nhà không là người tiêu biểu, thì không đủ phong độ làm chồng, làm cha, làm chủ hộ, khiến cho gia cang mất hạnh phúc, gia đình tan hàng, con cái thất học, trở thành gia đình nghèo nàn dốt nát, truyền tử lưu tôn từ đời nầy sang đời khác cho đến khi chấm dứt dòng họ. Trường hợp trong quá trình xây dựng gia đình, nếu có người con hay cháu nào biết tích thiện, làm lành lánh dữ, biết tu hành, tức là cải sửa những cái xấu ác xưa nay trong quá khứ thì gia đình bắt đầu gầy dựng lại, làm lại cho tốt, con đường hạnh phúc tiếp tục trở lại với dòng họ

Có thể hiểu ý tưởng khác về câu tâm tịnh Phật độ tịnh: một vị vua sống trong nhung lụa, cao sang quyền quý nhưng biết lo cho dân, nâng đỡ người nghèo thành giàu, không phân biệt kẻ thân người sơ, lúc nào cũng đối xư bình đẳng nam nữ, giàu nghèo, không phân biệt ngu dốt hay trí tuệ, làm cho dân tin yêu, lúc nào cũng hướng về nhà vua, người dân không hổ thẹn khi sống trong vương quốc có vị vua xem dân như con đẻ, vua không để dân đói khổ lầm than. Vua có trí tuệ biết lo trị thủy, tri vũ, trị bão giúp cho dân lành an cư lạc nghiệp...thì xứ sở đó là xứ sở của thiên đường, cực lạc. Vua trị vì trăm họ, trăm họ phục tùng, trăm họ vì vua, trăm họ ngoan ngoãn theo vua bảo vệ dòng họ nhà vua và triều đình ngày càng hưng và đời đời không họai diệt.

Làm Phật tử, Bạn đã có trau giồi rèn luyện trí tuệ. Tâm Bạn rảnh rang, thì các pháp lành sanh khởi, như: tụng kinh niệm Phật, phát tâm thọ trì tam quy ngũ giới, tu thập thiện, một ngày niệm Phật, tu pháp bá nhựt trì danh. Hằng ngày bạn phải tự rèn luyện, tu sửa thân khẩu ý, giữ cho tâm liêm khiết, giảm lần vọng niệm không cho sanh khởi, vọng chấp không còn, gia đình Bạn trở nên hạnh phúc, thế giới Cực lạc xuất hiện.

Niết bàn Cực lạc là đây

Giữ thân trong sạch, tâm nầy đừng quên

II. Tâm mà không tướng trạng tức là tâm không sanh, tâm không sanh tức là tâm siêu thoát. Câu hỏi của Bạn ở trên, chúng ta có thể hiểu thêm một thành ngữ thông dụng khác như câu: “Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt”, nghĩa là có tâm không tướng, tướng tự tâm mà sanh. Có tướng, nhưng không có tâm, tướng sẽ theo tâm không đó mà diệt đi.

Nói về tâm thì không hình bóng, tướng trạng nên gọi vô sanh, cái hình hài không sanh, vong bặt các tướng, nên các tướng đẹp xấu, phải quấy, phiền não cũng không xuất hiện. Các tướng xuất phát từ tâm sanh, nhưng tâm vốn vô sanh, thì tướng đó cũng theo tâm mà diệt.

Thánh Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), nhà cách mạng “bất bạo động” lỗi lạc của Ấn Độ, họat động trên đất Nam Phi, giành độc lập cho xứ sở, Ông đã thành công sự nghiệp cách mạng của mình, Ông bị ám sát chết trước những ngày tháng độc lập nước Cộng Hòa Ấn Độ, Ông nói:

Hãy canh chừng những tư tưởng của bạn

Nó sẽ trở thành lời nói.

Hãy canh chừng lời nói

Chúng sẽ phát ra thành hành động.

Hãy canh chừng hành động

Chúng sẽ thành thói quen.

Hãy canh chừng thói quen của bạn

Chúng sẽ tạo nên nhân cách.

Hãy coi chừng nhân cách bạn

Nó sẽ trở thành số mệnh của bạn đó”

Với bài thơ trên, Bạn có thấy không thật là trác việt. Thánh Ghanddi không phải là người tu Phật mà ông có những lời khuyên quá hơn bậc thánh triết xuất thế gian. Hằng ngày đừng để tâm vọng khởi ác, tâm vọng thì xui khiến nói lời ác, biết nói lời ác thì sẽ có hành động ác. Dần dần, hành động sẽ trở thành thói quen xấu, nó sẽ trở thành Bạn mất rồi và rồi Bạn sẽ có những hành vi xấu ác, quả báo xấu ác sẽ đến với Bạn không tránh khỏi nhân quả họa tai. Và nếu Bạn giữ tư tưởng Bạn sanh khởi việc tốt lành thì quả báo lành đến với Bạn và là bạn đồng hành suốt đời, Bạn sẽ hạnh phúc.

Theo Duy Thức Học nói: “Tam giới duy tâm vạn pháp duy thức”, hoặc câu: “Nhứt thiết duy tâm tạo”. Tất cả các pháp trên thế gian, ràng buộc hay giải thoát cũng đều do tâm, tâm tạo nên một thân khẩu ý thiện mỹ, hay ác độc, nhưng dù gì đi nữa các Bạn phải thường xuyên “phòng ý”. “Phòng ý” sẽ trở thành thói quen, một tập quán, một thói quen tốt. Tâm linh cũng sẽ dẫn Bạn đến quả báo cực kỳ thỏa mãn. Nếu Bạn làm việc thiện, việc thánh hiền và ngược lại sẽ đau khổ vô cùng tận. Những hiện tượng đổi thay từ cũ đến mới, từ hư đốn của trẻ thơ đến đứa trẻ đường hoàng tử tế, từ sự buông bỏ của người tu tiến đến giải thoát, cụ thể là hành trình nhân quả, con đường ray của tâm luôn thẳng tiến với một tương lai tươi sáng, làm cho thân tâm Bạn đạt đến “hỷ tâm” giúp cho nhẹ nhàng thanh thản, nên có câu:

"Càng buông bỏ dưới chân này

Ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao".

III. Chuyện thế gian

Thế gian có câu: “Họa hổ họa bì, nan hoa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm”. Theo nghĩa đen thì: “Vẽ cọp vẽ da, khó vẽ xương, biết người, biết mặt, nhưng khó biết lòng. Biết được người thì xây dựng điều chỉnh được người. Muốn xây dựng người mà không biết được người thì khó làm. Theo nghĩa bóng thì tâm người đời luôn có hai mặt khi nghĩ phải khi nghĩ trái, khi nghĩ vầy khi nghĩ khác, khi đúng với người thì sai với mình, khi đúng với mình thì sai với người. Có khi nghĩ tốt, khi nghĩ xấu, khi thì hiền thật hiền, khi thì dữ thật dữ, khó mà lường trước được lòng người. Dù cho bạn thân chí cốt bao nhiêu, một đôi khi cũng không thể lay chuyển tâm lòng của bạn, nếu bạn mình thay đổi tánh tình do hoàn cảnh từ tốt thành xấu. Ở thế gian việc ác dễ làm việc tốt khó thực hiện. Như có hai bạn thân, bạn của Bạn ít gần gũi mình, nhưng lại gần gũi người nghiện hút sách, chắc chắn lần lượt bạn của Bạn sẽ xa rời Bạn thôi. Một đứa trẻ lúc còn nhỏ thì ngoan hiền, nhưng đến khi 15 tuổi do ảnh hưởng xã hội, đi bụi đời, cha mẹ không còn ấp ủ con trai nữa, không còn có những nụ hôn nồng ấm, trong lòng mẹ cha. Con bạn ngày càng hung dữ thành một đứa con hoang hung hiểm sống trong gia đình hiền hậu, tức là Bạn không còn kềm chế con mình. Một câu nói sẽ giáng lên gia đình Bạn: “Sanh con khá dễ sanh lòng”, tức là chúng ta bất lực trong việc giáo hóa trẻ con tại gia đình. Đó là do tập tánh con Bạn, hiện tượng nầy có khi trở thành báo chướng, tạo nên nghiệp nhân sanh trong nhà Bạn làm cho gia phong dòng họ hỗ danh với người đời.

Khổng Phu tử nói: “Nhơn chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương viễn.” Ban sơ bản tánh con người vốn là thiện, tánh con người thì gần, vốn sanh ra thì vô tư lương thiện, nhưng ngày càng lớn lên đi xa rời tánh tốt, tập khí những cái thiện ác trong cuộc đời, ác thì nhiều mà lành thì ít, nên không còn như xưa, tức là bản tánh ban sơ không còn.

Đối với người đời

Bên ngoài nói tốt nhưng tâm không tốt lại cũng có người bên ngoài xấu xí nhưng bên trong nội tâm rất tốt. Tất cả là tật tánh chúng sanh, bên trong ai cũng có tánh nầy tánh khác hoặc ít hoặc nhiều nhưng chỉ là một. Có người đôi khi phát ngôn bừa bãi vô lối chửi bới thiên hạ hay người đối diện, nhưng bên trong lại muốn giúp người cho thoát nạn tai. Có người tuy bên ngoài nói năng không nhã nhặn, không có tình cảm với bất cứ ai, dù kẻ thân người sơ họ cũng vẫn thẳng thắn bộc trực. Họ nói ra lời nói không sợ đối phương buồn bực khổ não, nhưng bên trong có tâm từ bi muốn cứu giúp một tập thể, một việc đại sự, giải tỏa những khổ đau oằn ọai người đời, nên có câu:

Nhân gian khẩu Phật tâm xà.

Trắng đen thay đổi thật là gớm ghê.

Sau lưng dè xẻn khinh chê.

Còn khi đối mặt mọi bề vuốt ve.

Sự đời ngẫm nghĩ mà nghe.

Người ta tranh đấu mà đè lên nhau.

Chữ tình là chính đứng sau

(Vườn Thơ “Trò Đời” tác giả Nguyễn Tâm)

Đối với người đạo

Người tu sĩ cũng thế thôi, nếu là thật tu thì hiện tướng Phật tướng hảo quang minh, từ bi chí đức. Nếu giả tu thì hiện tướng ma, mặt mày đen đúa như cát bụi mệt mỏi không khác, hung dữ như ma mãnh. Thật ra thì thời mạt pháp, pháp nhược ma cường, việc hung dữ diễn ra thì nhiều, việc hiền lành không ai đòi học. Tu sĩ cũng là những người phàm phu tu Phật, nếu phải duyên xưa, túc căn Phật pháp thì đắc đạo trở thành Thầy Tổ. Nếu tu lơ mơ thì thành những người “khẩu Phật tâm xà” bên ngoài tỏ vẻ đường hoàng, nhưng bên trong hiểm độc, mọi người dễ lầm lạc. Những người thế tục lợi dụng đạo pháp vào cửa thiền thành Thầy tu “rởm” hằng ngày lơ láo cơm cháu cửa thiền dối gạt đàn na, hủy giới phá trai lung tung làm bại họai chánh pháp.

Giáo pháp Phật được chia thành ba thời kỳ, thời kỳ chánh pháp (người tu thực thể và thành Phật thánh), thời kỳ tượng pháp (chánh pháp chỉ còn là mường tượng giông giống chứ không như Phật) và thời kỳ mạt pháp (xa rời chánh pháp, đôi khi không còn giống Phật pháp chút nào). Thời mạt pháp thì nơi cửa thiền tranh đấu đấu tránh không ngừng, chế tác phân chia tước quyền phân cấp lẫn nhau, bày trò mê tín dị đoan, bủa vây người con Phật không lối thoát. Có nơi đúc Phật cao to, xây chùa lớn, nhưng tổ chức tu hành thì giới hạn, không dạy đệ tử tu hành chỉ lo việc rước khách thập phương, thu tóm tài sản của đàn việt làm lợi lạc riêng cho bản thân, thậm chí có khi lo đến gia đình, cho nên có câu: “Bồ-đề kiên tâm bất thối chuyển, lâm-vồ tranh đấu không ngừng nghỉ,” là vậy.

Tâm tốt và xấu tuy hai mà là một

Những lời sau cùng, để đáp ứng sự hiểu biết của quý Phật tử về pháp tướng và tâm không phải hai mà là một. Nếu giác ngộ thì tốt, chưa giác ngộ thì chưa tốt, người có tâm xấu, biết giác ngộ tu hành sẽ thành người tốt không khó. Các Bạn là người tu hành chân chánh sẽ thay đổi tướng mạo từ tướng xấu thành tốt, từ phàm phu đến thánh thiện, từ cõi địa ngục biến thành niết bàn tịch tĩnh, từ thế giới ta bà trở thành Cực lạc Tây phương.

Các Bạn không nên nhận xét sâu vào đời sống Tăng già. Bạn cần phát nguyện bảo vệ chánh pháp bằng cách: “Nhập từ bi quán”: Người tu như một chiến binh ra sa trường giết giặc. Nếu chiến binh trước ngã gục trước những tham sân si, thói hư tật xấu, thì chiến binh sau đứng lên nhằm nối thừa bảo vệ “Tam Bảo”, bảo vệ “Chánh Pháp...”

Cửa thiền hợp tác cùng nhau

Chư Tăng, Cư sĩ giữ sao cho bền

Chánh pháp, Tam bảo cao trên

Tứ chúng nhớ mãi không quên Phật đà

HT. Thích Giác Quang

Các bài viết liên quan
Xem
Những con số bảy trong kinh tạng Pali
Xem
Nghiệp và số mệnh đồng hay khác?
Xem
Thưởng lãm các bức thư pháp "thiền định" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Xem
Con đường và hương vị giải thoát
Xem
Pháp tu niệm Phật trong thời Thế Tôn tại thế
Xem
Tổ đình Từ Hiếu: Miền an lạc chốn thiền môn xứ Huế
Xem
Rừng hay ngôn ngữ của sự sống
Xem
Bệnh nhân 91 xuất viện, trở về Anh
Xem
Thấp thoáng lời kinh Quán Thế Âm
Xem
Căn tu là gì?
Xem
Phát tâm tu, khi nghiệp quả đến có thay đổi từ nặng sang nhẹ không?
Xem
Một quyết định nhân văn của Siem Reap - Campuchia
Xem
Ni giới và những lời Phật dạy
Xem
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật
Xem
Giới luật – tìm lại niềm tin nơi Phật tử
Xem
Nguồn gốc và ý nghĩa của Chuông, Mõ, Khánh trong Phật giáo
Xem
Theo Phật xuất gia truyền thừa Phật pháp
Xem
Chính ngữ: Giải pháp phòng, chống bạo hành bằng lời nói
Xem
Món quà cuộc sống
Xem
Thông điệp của Đức Dalai Lama nhân khánh tuế thứ 85
Xem
Xuất gia để làm gì?
Xem
Vì sao ta phải sống trong đau khổ lầm mê?
Xem
Danh xưng Chư tôn đức Tăng trong Tòng lâm Phật giáo Bắc truyền
Xem
Phật dạy về nghiệp báo sai biệt của mỗi người
Xem
Phật tử vì sao mà phải tín ngưỡng Tam Bảo?
Xem
Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Ăn trong chánh niệm, Sống trong tỉnh thức
Xem
Stephen Cameron trở về từ cận tử nghiệp
Xem
Tin Phật là con người đã giác ngộ hoàn toàn
Xem
Hễ xem kinh sách thì buồn ngủ phải làm sao?
Xem
Ý nghĩa thâm sâu từ tư thế ngủ của Đức Phật
Xem
Bệnh dưới lăng kính Phật giáo
Xem
Địa ngục trần gian và nỗi khổ con người
Xem
Bức thông điệp từ con người của Đức Phật
Xem
Ý nghĩa và lợi ích khi trì chú Văn Thù Sư Lợi Bồ tát
Xem
Tu như cứu lửa cháy dầu
Xem
Phật dạy tham ăn uống làm con người khổ
Xem
Cái chết có trong sự sống
Xem
Ý nghĩa của câu "Ta bà ha" ở cuối các các câu thần chú
Xem
Nghi thức lạy sám hối 35 vị Phật
Xem
Nhân quả và con đường chuyển hóa
Xem
Đức Phật dạy thế nào là người đàn ông lý tưởng?
Xem
Quán Thế Âm Bồ Tát là huynh đệ của chúng ta
Xem
Yên lặng ở nội tâm
Xem
Nghiệp dẫn chúng sinh đi trong luân hồi sống chết
Xem
Những câu danh ngôn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Xem
Liên Hợp Quốc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật đản
Xem
An cư kiết hạ là gì? Ý nghĩa của An cư kiết hạ
Xem
Sống an lạc qua giáo lý “tứ đại giai không”
Xem
Cách cúng thí thực để có được nhiều lợi ích và phước báu
Xem
Hành xứ của người xuất gia
Xem
Về thăm chùa Bộc, nơi thờ "Hoàng đế" Quang Trung
Xem
Nhất niên Phật hiện tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật
Xem
Đức Phật cảm hóa Angulimāla: Nhiều bài học quý
Xem
Nghĩ về hai chữ “công” và “đức” của hòm “công đức”
Xem
Hình thức và ý nghĩa lễ bái trong đạo Phật
Xem
5 phận sự của Đức Phật
Xem
Muốn học Phật trước tiên phải biết hiếu dưỡng cha mẹ
Xem
Sự khác nhau trong các danh xưng và thờ tự ở Chùa, Tịnh xá, Tu viện, Thiền viện
Xem
Có nên nguyện trả hết nghiệp trước khi vãng sinh?
Xem
Đức Phật là bậc Vô thượng Y vương
Xem
Chuyến du Nam vãn cảnh bái Phật
Xem
Ý niệm tấn phong giáo phẩm trong Phật giáo
Xem
Người thân vừa qua đời, nên làm gì với quần áo, vật dụng ?
Xem
Bí ẩn tài sản thiêng liêng của người tu hành
Xem
Tại sao gọi là xuất gia?
Xem
An cư trong đại dịch
Xem
Xuất gia là con đường con đã chọn
Xem
Lời khai thị về ăn chay của Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Xem
Phật dạy: Tu tập bảy pháp này khiến ma không phá hoại
Xem
Học hạnh không tranh chấp, tranh giành, tranh đấu, tranh cãi
Xem
Cầu nguyện hay Cầu xin?
Xem
Đạo Phật với con người trẻ
Xem
Cho con nhỏ quy gieo duyên trước chư Phật
Xem
Các cảnh giới tái sinh giúp người trợ niệm vãng sinh tìm hiểu
Xem
Nàng Ma Đăng Già trong nhạc, vũ, kịch
Xem
Những nguyên nhân giàu và nghèo trong cuộc sống
Xem
Hội nghị sinh hoạt Giáo hội 5 tháng đầu năm khu vực phía Nam
Xem
Hành trì và chánh nghiệp
Xem
Đối tượng lễ bái qua kinh Thiện Sanh
Xem
Sự giác ngộ và giải thoát của Người Phật tử
Xem
Hai nhà sư trẻ tam bộ nhất bái tới non thiêng Yên Tử giữa đại dịch
Xem
Cố gắng tìm về sự tĩnh lặng trong mâu thuẫn của cuộc đời
Xem
Cuộc đời này hạnh phúc hay ý nghĩa?
Xem
Những câu chuyện ám hại Đức Phật trong lịch sử
Xem
Tâm khởi qua hình tượng chư Phật, Bồ tát
Xem
Có duyên với Phật pháp là một phước duyên của đời người
Xem
Số phận đã an bài, có hay không sự may - rủi của số phận?
Xem
Diệt trừ các nghiệp ác do lời nói gây ra
Xem
Lời Phật dạy luôn luôn còn mãi
Xem
Tâm hoan hỷ trong kinh Pháp cú
Xem
Giải thoát là cốt lõi của Đạo Phật
Xem
Người tu thiền chết về đâu?
Xem
Trời kêu ai nấy dạ
Xem
Sự bất an và trầm tĩnh cùng Virus Corona
Xem
Tăng cường hệ miễn dịch nhờ năng lượng nuôi dưỡng từ Thiền định
Xem
Từ bỏ sự sát sanh
Xem
Hoa sen, biểu tượng của đạo Phật
Xem
Thiền đối với trẻ em
Xem
Bồ tát cũng là chúng sinh
Xem
Chàng trai Việt nặng tình trên đất Phật
Xem
Ý nghĩa của kinh hành niệm Phật
Xem
Thiên tai dịch họa trước quan niệm của tiền nhân
Xem
Ứng dụng NCOVI hỗ trợ phòng chống dịch bệnh do nCoV
Xem
Người muốn nhận lấy các nghiệp tội của chúng sinh
Xem
Chết không có nghĩa là chấm dứt
Xem
Cơ bản về điều kiện của hạnh phúc là tự do
Xem
Những điều cần biết để chủ động phòng chống dịch Corona
Xem
Quả báo từ việc phá thai của cô gái trẻ
Xem
Sự giống nhau giữa đạo Phật và môi trường
Xem
Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhập niết bàn
Xem
Trách mình trước khi trách người
Xem
Diêm Vương trong đạo Phật ?
Xem
Thần lực và Thần chú
Xem
Sau khi chết, Thần thức sẽ an trụ nơi nào?
Xem
99% trường hợp nghi nhiễm dịch COVID-19 ở Hà Nội đều âm tính
Xem
Ăn trong thiền
Xem
Kinh A Di Đà Việt nghĩa chuẩn nhất và Nghi thức tụng
Xem
Tín ngưỡng và triết lý Bồ Tát Quán Thế Âm
Xem
Steve Jobs qua đời ở tuổi 56, nhưng bộ não của ông mới chỉ 27 tuổi
Xem
Cậu bé vượt lên nghịch cảnh nhờ nghèo
Xem
Hạnh nhẫn nhục của bậc trượng phu chánh pháp
Xem
Bảy tôn tướng của Đức Dược Sư Như Lai
Xem
Ngăn ngừa virus corona không thể bằng việc uống vitamin C
Xem
Tự bảo vệ bản thân trong đợt dịch nCoV bằng cách nào?
Xem
Hãy sống bình dị như triết lý của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Xem
Giúp mẹ vãng sinh Tây phương qua Trợ niệm
Xem
Giúp thanh lọc thân tâm qua việc hành thiền mỗi ngày
Xem
Lời Phật dạy về tình yêu nam nữ
Xem
Người tin vào Phật pháp, có thể cải biến số mệnh được không?
Xem
Có nên thờ Thần Tài hay không theo quan điểm Phật giáo, nhất là khi sắp đến ngày vía Thần tài?
Xem
Việc đốt vàng mã trong Phật giáo có nên hay không?
Xem
Những điều cần biết về trầm hương trong Phật giáo
Xem
Tự sát trên quan điểm của Phật giáo
Xem
Cầu nguyện hỏa hoạn AuStalia được dập tắt
Xem
Cha mẹ hãy cùng con học và hành việc thiện
Xem
Hoà thượng Thích Minh Thông cùng TT Thích Lâm Trang quang lâm chùa Viên Giác
Xem
Hướng dẫn: Trì tụng chú Đại Bi ngắn gọn
Xem
Những lưu ý về trang phục khi đi chùa
Xem
Tu hành đạo Phật trong cảnh khốn khó
Xem
Giáo lý đạo Phật bắt nguồn từ đâu
Xem
Có nên thờ tượng Phật đã sứt, mẻ?
Xem
Phật tử có bắt buộc phải tổ chức hôn lễ theo đạo Phật?
Xem
Câu chuyện đầu thai và sự giải thích dưới góc nhìn khoa học
Xem
Quá trình từ đức tin đến tu hành thành Phật diễn ra bao lâu?
Xem
10 hành động đem lại phước đức
Xem
Diệt trừ phiền giận bằng các phương pháp của Phật giáo
Xem
Ăn trứng gà trong bữa ăn chay Phật giáo?
Xem
Sự hòa hợp các tôn giáo với Phật giáo
Xem
20 câu thiền ngữ Phật dạy, giúp cuộc sống bình yên, hạnh phúc
Xem
Việc hành trì Phật pháp đối với chúng ta
Xem
Chánh niệm đối với mỗi người
Xem
Cuộc đời tu sĩ
Xem
Đức Phật tồn tại theo dòng lịch sử và thời đại
Xem
Công đức phóng sinh của Phật tử
Xem
Chắp tay trong Phật giáo có ý nghĩa như thế nào?
Xem
Đức Phật của thời đại của chúng ta
Xem
Cúng rước vía Đức Phật Di Lặc đầu năm và ý nghĩa
Xem
Chân chánh phát tâm Bồ Đề là như thế nào?
Xem
Bình an nhờ trong tâm niệm Phật
Xem
Ý nghĩa việc đến chùa tùng Kinh, niệm Phật của Phật tử
Xem
Nghiệp lực trong giáo lý của Phật Giáo
Xem
Triết lí của Phật giáo và thời đại
Xem
10 điều Phật dạy giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương
Xem
Việc đốt hương trong Phật Giáo
Xem
Phương pháp tu trì Chú Đại Bi
Xem
Đời sống người xuất gia và lợi ích của ứng dụng giới luật
Xem
Tâm an vui, cảm nhận pháp lạc theo chánh pháp
Xem
Ba lạy trong Phật giáo và ý nghĩa
Xem
Về việc đi chùa đối với thanh niên thời nay
Xem
Hình tượng và ý nghĩa nụ cười của Bồ Tát Di Lặc
Xem
Hướng dẫn niệm Phật
Xem
Ba triết lý sâu sắc của Phật giáo về cuộc đời
Xem
Lời phật dạy về quan hệ thầy trò
Xem
Góc nhìn của Phật giáo về tái sinh
Xem
"Năm căn, năm lực" và ý nghĩa
Xem
Sám hối trong đạo Phật
Xem
Khi có nhiều chúng sanh cầu cứu cùng một lúc, Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện như thế nào?
Xem
Gia đình nghèo khó nên cúng cầu siêu như thế nào cho tròn đầy ý nghĩa?
Xem
Một câu chuyện về sức mạnh của lòng từ
Xem
Sự tích mười bảy Pháp tăng tàn
Xem
Những chỉ dẫn cốt tủy về cách tái sinh
Xem
Tinh thần Phật giáo là lý tưởng của nhân loại
Xem
Niệm Phật A Di Đà siêu độ hương linh
Xem
Hạnh phúc đích thực của con người đến từ lòng từ bi với sinh linh, vạn vật
Xem
Phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc
Xem
Đức Phật là người bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh
Xem
Phước đức của tự thân
Xem
Thiệt thòi là phước
Xem
Sống chung với mẹ chồng theo lời Phật dạy
Xem
Thần Chú Đại Bi: Viên ngọc của người cùng tử
Xem
Vì hạnh phúc muôn loài
Xem
Niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo
Xem
Tỷ phú Bill Gates: Người thực sự giàu là người sở hữu một trái tim giàu lòng nhân ái
Xem
Phương cách niệm Phật nào giúp dễ đạt nhất tâm bất loạn nhanh nhất?
Xem
Ăn chay chữa bệnh vảy nến
Xem
Khi lâm chung tưởng nhớ Phật, nhưng không thấy Phật, có được vãng sinh?
Xem
Làm thế nào để khuyến hóa gia đình thích sát sinh và mê tín dị đoan?
Xem
Khi bị oan uổng thị phi, có cần thanh minh không?
Xem
Liệu có sự sống sau khi chết hay không?
Xem
Đức Phật dạy có nên giết hại sinh vật để cúng giỗ người thân đã mất không?
Xem
Chuyện cảm ứng chuyển nghiệp kỳ diệu nhất do niệm Phật
Xem
Từ sự việc 39 nạn nhân tử nạn ở Anh, suy ngẫm lời Phật dạy về chọn nghề
Xem
Tại sao người giàu sang, kẻ nghèo hèn?
Xem
Phải biết quý tiếc phước báo của mình
Xem
Tư tưởng giáo dục Phật giáo
Xem
Đừng hưởng hết phước báu của mình
Xem
Vị trí và vai trò của chánh niệm
Xem
Sắc - Không trong Tâm kinh qua trí tuệ Bát Nhã
Xem
Sát sinh bị quả báo đoản mạng
Xem
Phước lạc thay sự xuất hiện của chư Phật
Xem
Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được cung kính, cúng dường?
Xem
Đức Phật thị hiển như thế nào để cứu độ chúng sinh?
Xem
Tự độ, độ người và niệm Phật siêu độ
Xem
Lạy Phật như thế nào để được nhiều lợi ích?
Xem
Vì sao làm việc tốt không được phúc báo, lại có kẻ làm chuyện xấu mà không bị trừng phạt?
Xem
Lễ khởi công xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở
Xem
Ni Trưởng Như Thanh - Ngôi sao sáng trên bầu trời Ni giới Việt Nam
Xem
Từ bi là gì?
Xem
Ứng dụng lý nhân duyên để thấu triệt lời Phật dạy
Xem
Xin đừng bóp méo lý tưởng xuất gia
Xem
Ươm mầm tâm linh
Xem
Những nàng tiên có thật giữa đời
Xem
Chúng ta sợ nghiệp dữ hơn hay chỉ sợ nghèo?
Xem
Nước mắt thiền sư
Xem
Lợi ích tụng Kinh niệm Phật
Xem
Quan niệm về giải thoát trong Phật giáo Nguyên thủy (II)
Xem
Làm thế nào để hóa giải nghiệp chướng, mê tín dị đoan trong gia đình?
Xem
Tam bộ nhất bái là gì? Tại sao phải đi 3 bước lại quỳ lạy sát đất 1 bước?
Xem
Đạo lực của một bậc Giác Ngộ
Xem
Giải mã ý nghĩa của tượng đức Quan Âm nghìn tay nghìn mắt
Xem
Nhất tâm, tinh tấn, vững bền trong giáo pháp của Đức Phật
Xem
Thưa mẹ, con đi tu
Xem
Bàn về việc can gián và bàn bạc trong giới luật Phật giáo
Xem
Không gian thiền vị đẹp như trong phim ở ngôi chùa hơn 1000 năm tuổi - Địa Tạng Phi Lai Tự
Xem
Ẩm thực chay trong Phật giáo Bắc Tông
Xem
Y Phật phát huy giới thân huệ mạng người xuất gia
Xem
Bộ não người như cái thùng chứa, hãy biết chọn sách để đọc
Xem
Đại Bồ Tát thành kính tri ân cúng dường những ngôi chùa lớn tại Hà Nội
Xem
Thần chú trong Phật giáo
Xem
Thượng Toạ Thích Thông Châu giảng đề tài: “Ý NGHĨA BÁO HIẾU MÙA VU-LAN”
Xem
Kênh truyền thông Đại Bồ Tát