Trang chủ > Phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”
Bài viết
Bình luận

Phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”

Sau khi thống nhất, dân tộc Việt Nam bước vào một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên xây dựng và phát triển. Ngay từ Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ nhất (tháng 11/1981) Giáo hội Phật giáo Việt Nam lựa chọn phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” để định hướng cho mọi hoạt động của mình.

“Vì một đại sự nhân duyên, vì lòng thương tưởng, vì hạnh phúc của chúng sinh, vì sự an lạc cho chư Thiên và loài người”, đó là mục đích của Đức Phật khi xuất hiện nơi thế gian. Để mục đích ấy trở thành hiện thực, Đức Phật đã dạy “Phật pháp là bất định pháp”, nghĩa là, trong quá trình hành đạo và hoằng dương chính pháp, những người con Phật có thể “tuỳ duyên mà hoá độ”, trên cơ sở đó nêu cao tinh thần “tuỳ duyên bất biến – bất biến tuỳ duyên”.

Trong suốt tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc và lịch sử Phật giáo Việt Nam, tinh thần ấy đã được chư vị tiền bối Phật giáo Việt Nam tiếp thu và nhân rộng trong Phật sự “hoằng pháp, lợi sinh”  của mình. Mùa xuân năm 1975 đất nước thống nhất, giang sơn thu về một mối, dân tộc Việt Nam bước vào một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam độc lập – thống nhất – xây dựng và phát triển. Tiếp nối tinh thần ấy, ngay từ Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ nhất (tháng 11/1981) Giáo hội Phật giáo Việt Nam lựa chọn phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” để định hướng cho mọi hoạt động của mình.

Đạo pháp

Có thể thấy, trong cụm từ này có hai phần: Đạo và Pháp.

* Đạo:

Có nhiều cách hiểu khác nhau về “đạo”; thậm chí, mỗi tôn giáo lại sử dụng khái niệm này để chỉ một nội dung, một lĩnh vực khác nhau. Ví dụ, Đạo giáo (Lão Tử) cho rằng, “Đạo” là cái tuyệt đối, là bản thể, là qui luật, là cái không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ và khái niệm … Với Nho giáo, cái duy nhất quán thông của “Đạo” là “Trung” (忠)và “Thứ”(恕) (ngay thẳng hết mình gọi là Trung; khi xử kỉ tiếp vật coi mọi người như mình, mình như mọi người thì gọi là Thứ).

Sau khi thống nhất, dân tộc Việt Nam bước vào một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên xây dựng và phát triển. Ngay từ Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ nhất (tháng 11/1981) Giáo hội Phật giáo Việt Nam lựa chọn phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” để định hướng cho mọi hoạt động của mình.

Sau khi thống nhất, dân tộc Việt Nam bước vào một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên xây dựng và phát triển. Ngay từ Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ nhất (tháng 11/1981) Giáo hội Phật giáo Việt Nam lựa chọn phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” để định hướng cho mọi hoạt động của mình.

Triết thuyết của Phật giáo vô cùng quảng bác và vi diệu, ứng dụng của nó có muôn vàn pháp môn nhưng tất cả đều hướng tới nhằm đạt mục đích tối hậu là giác ngộ được chân hạnh phúc, giải thoát khỏi khổ đau. Trong kinh Tăng nhất chi bộ III, Đức Phật đã khẳng định: “Ví như nước biển chỉ có một vị là vị mặn, cũng vậy, này Pahàrada, Pháp và Luật của ta chỉ có một vị là vị giải thoát”. “Pháp và Luật” ở đây tức là “Đạo”. Như vậy, với Phật giáo, “Đạo” chỉ có một mục tiêu duy nhất tối hậu là: “Giải thoát”.

* Pháp:

Đặt trong mối quan hệ với “Đạo”, Pháp được hiểu là lời nói, hành động, phương pháp và cách thức phù hợp để  đưa Đạo (chân lý) đến với đời, với Phật tử và chúng sinh. Nếu phạm trù “Đạo” là bất biến, là không thay đổi, thì pháp là yếu tố có thể thay đổi, tức là tuỳ thuộc vào điều kiện tự nhiên – xã hội, trình độ, nhận thức… của người tiếp nhận đạo mà sử dụng các phương pháp, cách thức truyền đạo cho phù hợp và hiệu quả.

Từ ý nghĩa này có thể thấy, dù có chức năng, nhiệm vụ cụ thể và đối tượng tiếp cận khác nhau, nhưng 10 ban ngành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay đều có một mục đích chung là đưa Đạo đến với mọi người mà thôi. Nói rộng hơn, tất cả Phật sự mà chúng ta làm hàng ngày cũng đều không vượt ra khỏi chữ Pháp này. Pháp là tùy duyên, là khế cơ, khế lý, khế thời, khế xứ mà đề ra, Pháp là bất định pháp. Vì cuộc sống là muôn mặt nên Pháp cũng phải uyển chuyển và tùy duyên thì Đạo mới đến được với chúng sinh.

Nhưng để sử dụng Pháp một cách linh hoạt và hữu hiệu, mỗi Phật tử cần thông thạo Ngũ minh và ứng dụng Tứ nhiếp pháp một cách nhuần nhuyễn vào công việc. Đặc biệt, không được lạm dụng hai chữ “tùy duyên” để phóng túng bản thân hoặc dùng những thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc hay ép buộc quần chúng theo đạo.

Điều này được Phật giáo tuân thủ một cách triệt để trong quá trình truyền đạo của mình. Có lẽ không tôn giáo nào trên thế giới có đặc tính hoà bình, mềm dẻo như Phật giáo. Và vì thế, ở tất cả những nơi Phật giáo đặt chân đến đều không có hiện tượng xung đột hay chiến tranh tôn giáo; người dân địa phương đều chấp nhận một cách tự nguyện bởi họ đã chịu ảnh hưởng của Đạo Phật từ lúc nào không hay. Và Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Khi Phật giáo vào Việt Nam, ở đây đã và đang tồn tại khá nhiều tín ngưỡng dân gian, như tín ngưỡng thờ đá, thờ cây, thờ các hiện tượng tự nhiên… Nhưng bằng con đường đi hết sức hoà bình tự  nguyện (được dân gian hoá bằng sự kết hợp giữa một cao tăng Ấn Độ với một cô gái Việt – truyện Man Nương), Phật giáo đã từng bước tạo được chỗ đứng rồi dần truyền bá tư tưởng, giáo lý của mình trên đất Việt và người Việt đã thu nhận những tư tưởng, giáo lý ấy một cách hoàn toàn tự nguyện, như “nước mưa thấm vào đất”. Những thời kỳ tiếp sau, khi các ngôi chùa được xây dựng, nó không chỉ thuần tuý thực hiện chức năng tôn giáo mà còn đảm trách những chức năng xã hội khác như văn hoá, giáo dục, y tế của cộng đồng. Các Thiền sư khi nhận lời tham gia việc quốc gia đại sự của các triều đại trong lịch sử cũng đều xác định, đó là một cách thức phù hợp, một phương pháp hiệu quả để truyền bá tư tưởng và thực hiện mục đích của mình.

Tóm lại, Đạo là chân lý duy nhất và không thay đổi. Tuy nhiên, nếu chỉ có Đạo mà không có Pháp thì Đạo không thể đi vào cuộc sống, không thể vì chúng sinh và mục đích cao cả mà Đức Phật đã đề ra là không thể thực hiện. Vì vậy, Đạo cần có Pháp để được lưu chuyển, được hoằng hóa trong cuộc đời. Nhưng nếu không có Đạo thì Pháp không có mục đích, cũng chẳng thể phát huy tác dụng, không thể thể hiện được sự mềm dẻo, dễ thích nghi cuả mình. Bởi thế, giữa Đạo và Pháp có mối quan hệ biện chứng với nhau, quan hệ chặt chẽ với nhau và cùng tôn đẩy nhau, tạo thành hai mặt của một chỉnh thể thống nhất và không thể tách rời.

Dân tộc:

Xét theo nghĩa hẹp, dân tộc là danh từ dùng để chỉ một tộc người/một nhóm người có chung một ngôn ngữ, một hình thái kinh tế, có ý thức tự giác tộc người và phần nhièu là sinh sống trên một địa bàn nhất định. Ví dụ: dân tộc Kinh (Việt), dân tộc Mường, dân tộc Thái, dân tộc Ê đê…. Nhưng từ dân tộc trong trường hợp này có ý nghĩa rộng hơn, đó là dân tộc quốc gia (Nation-State), chẳng hạn, dân tộc Việt Nam là bao gồm 54 dân tộc/tộc người cùng chung sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Lịch sử Việt Nam ghi nhận thời nào Phật giáo cũng có những đóng góp xứng đáng cho việc bảo vệ và xây dựng đất nước, gắn bó với dân tộc để "hộ quốc an dân".

Lịch sử Việt Nam ghi nhận thời nào Phật giáo cũng có những đóng góp xứng đáng cho việc bảo vệ và xây dựng đất nước, gắn bó với dân tộc để "hộ quốc an dân".

Việt Nam là một dân tộc nhỏ bé, nhưng đã kiên cường chống giặc ngoại xâm suốt trên dặm dài lịch sử. Hiếm có dân tộc nào trên thế giới lại phải dành nhiều thời gian đến thế cho công cuộc giữ nước, và chính trong điều kiện đó đã đào luyện, chưng cất nên những giá trị truyền thống tốt đẹp như: yêu nước, hòa hiếu, đoàn kết, nhân nghĩa, chung thủy v.v…Dường như khác với quy luật thường thấy là càng trải qua chiến tranh, chém giết, chết chóc, con người càng trở nên chai sạn, thậm chí “xem mạng người như cỏ rác”, thì người Việt Nam, càng qua chiến tranh lại càng yêu quý, trân trọng hoà bình và nhân nghĩa hơn, Chủ nghĩa nhân đạo của dân tộc Việt Nam dường như toả sáng hơn. Trên nền tảng tốt đẹp ấy, dân tộc Việt Nam đã tiếp nhận giáo lý Phật giáo và xây dụng nên một Phật giáo Việt Nam.

Chọn Dân tộc (thậm chí làm vế trung tâm) trong phương châm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn muốn khẳng định: Phật giáo luôn luôn gắn bó, đồng hành với đất nước Việt Nam và con người Việt Nam. Và lịch sử dân tộc đã chứng minh điều này: Hiếm có một tôn giáo nào lại gắn bó mật thiết với người Việt, đất Việt như Phật giáo. Trong mọi lúc thịnh suy của quốc gia ta luôn thấy sự cùng chung vai gánh vác của Phật giáo, và vì thế, so sánh lịch sử của dân tộc và lịch sử Phật giáo Việt Nam, ta thấy có một sự đồng điệu đến lạ kì: khi nước nhà độc lập thì Phật giáo cũng hưng thịnh, khi Tổ quốc lâm nguy thì Phật giáo cùng chịu chung số phận suy tàn. Thậm chí, Dân tộc và Phật giáo đã hoà quyện với nhau thành một khối thống nhất, không thể tách rời: thời chiến, vua là bậc dũng tướng nhưng đến khi đất nước thanh bình lại có thể từ bỏ ngai vàng một cách nhẹ nhàng, “tựa như bỏ một chiếc giầy rách”, để đến với chốn thiền môn và sáng lập một tông phái Phật giáo của riêng người Việt – Trúc Lâm Yên Tử – một dòng thiền hoà quyện của đời sống thế nhân với đời sống tâm linh sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần “nhập thế” của Phật giáo. Như vậy là dù đất nước ở trong thời bình hay thời chiến, Phật giáo vẫn sát cánh cùng người dân Việt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh các nhà sư “cởi cà sa, khoác chiến bào” là hình ảnh thường gặp trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, hay những ngôi chùa trở thành cơ sở cách mạng, nuôi dấu cán bộ, chiến sĩ Cộng sản cũng khá phổ biến trong 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Khi đất nước hòa bình, các tăng ni Phật giáo lại cùng chung sức với đồng bào phát triển kinh tế, góp phần ổn định xã hội. Từ sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập (7/11/1981), Tăng ni các tỉnh, thành trong cả nước không ngừng phấn đấu theo tôn chỉ mới mà Giáo hội đã đề ra cho phù hợp với sự phát triển của đất nước trong một giai đoạn mới. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa sự phát triển của Phật giáo với lợi ích dân tộc, chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước xây dựng nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Với ý thức trách nhiệm đó, các hoạt động Phật sự ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả hơn.

Để tiếp tục những thành quả mà các bậc tiền nhân đã đạt được và phấn đấu vươn lên một tầm cao mới, phù hợp với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập, tư tưởng và quan điểm chỉ đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tăng cường tiếp xúc, mở rộng quan hệ và tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương các cấp, tích cực tham gia, đóng góp vào việc phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, vận động quần chúng cùng tham gia hoạt động xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động từ thiện khác…. Liệu có còn minh chứng nào thuyết phục hơn, xác đáng hơn về sự kết hợp, gắn bó giữa Đạo với Đời, giữa Đạo pháp với Dân tộc của Phật giáo Việt Nam?

Chủ nghĩa xã hội:

Xây dựng xã hội Xã hội chủ nghĩa là mục tiêu hướng tới, là lý tưởng của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Mục tiêu của sự nghiệp xây dựng xã hội Xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất rõ ràng, đó là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho các cá nhân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho các cá nhân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Rõ ràng không ai nghi ngờ tính đúng đắn và trong sáng của mục tiêu trên, nhưng cũng rõ ràng rằng để thực hiện được mục tiêu đó cả là một sự nghiệp vô cùng khó khăn và phức tạp. Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc, triệt để, toàn diện, đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đặt mệnh đề này trong phương châm hoạt động của Giáo hội, Phật giáo Việt Nam một lần nữa muốn khẳng định, tinh thần ‘nhập thế”, “khế lí khế cơ” luôn luôn được theo đuổi và thực hiện một cách triệt để của mình. Đó là, không chỉ luôn đồng hành, gắn bó, mà Phật giáo luôn luôn kề vai sát cánh với dân tộc, với nhân dân trong bất kể thời kỳ nào, giai đoạn phát triển nào của đất nước, miễn là làm cho nhân dân được sống trong hòa bình và an lạc, quốc thái dân an (dân giầu nước mạnh). Hơn nữa, những mục tiêu của xã hội Xã hội chủ nghĩa với không hề xa lạ hay đối lập với mục tiêu xây dựng cõi Cực lạc ở nhân gian của Đạo Phật. Vấn đề ở đây phải trên tinh thần “vô uý vô ngại”, tìm ra và vận dụng những pháp môn thiện xảo thích hợp, trong muôn vàn pháp môn, để thực hiện cho được mục tiêu. Thiết nghĩ, bên cạnh việc tinh tiến hoàn thành Phật sự trên cương vị của mình của mỗi người con Phật, những việc làm thiết thực của Tăng Ni Phật tử Việt Nam trong thời gian qua như: tích cực tham gia và vận động quần chúng cùng tham gia hoạt động xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động từ thiện để quyên góp ủng hộ người nghèo, “nhường cơm sẻ áo” với đồng bào trong nước gặp thiên tai, lũ lụt, xây dựng nhà tình nghĩa, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, vận động phong trào “xây dựng chùa tinh tiến”; thành lập các trung tâm tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng nhiễm HIV/AIDS… cũng là những Phật sự và Thế sự đầy ý nghĩa của Phật giáo, nhằm tiến tới mục tiêu chung.

Như vậy, phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra có 3 thành tố, những thành tố ấy đã hòa quyện, gắn bó với nhau để tạo thành một khối thống nhất không thể tách rời. Đó là sự kết hợp hài hòa lợi ích giữa tôn giáo (Phật giáo) với lợi ích của dân tộc, của nhân dân Việt Nam. Trên tinh thần đó, mỗi người con Phật cần phải ý thức về suy nghĩ và việc làm của mình, sao cho luôn luôn: vì Đạo pháp, vì Dân tộc và vì sự Tiến bộ xã hội.

Minh Chính (TH)

Các bài viết liên quan
Xem
Nước mắt thiền sư
Xem
Bé gái sơ sinh một ngày tuổi bị bỏ rơi trước Chùa
Xem
Trưởng lão HT.Thích Viên Giác viên tịch
Xem
Niệm Phật, cầu nguyện hạnh phúc bình an có phải đi ngược với quy luật nhân quả?
Xem
Làm thế nào để biết được vong nhi đã được siêu độ? Ai phải chịu nghiệp báo phá thai?
Xem
Nobel kinh tế 2019 cho giải pháp xóa đói giảm nghèo
Xem
Lợi ích tụng Kinh niệm Phật
Xem
Quan niệm về giải thoát trong Phật giáo Nguyên thủy (II)
Xem
Làm thế nào để hóa giải nghiệp chướng, mê tín dị đoan trong gia đình?
Xem
Tam bộ nhất bái là gì? Tại sao phải đi 3 bước lại quỳ lạy sát đất 1 bước?
Xem
2 bữa trai cúng dường Đức Phật nhiều phúc báu nhất
Xem
Đạo lực của một bậc Giác Ngộ
Xem
Giải mã ý nghĩa của tượng đức Quan Âm nghìn tay nghìn mắt
Xem
Nhất tâm, tinh tấn, vững bền trong giáo pháp của Đức Phật
Xem
Thưa mẹ, con đi tu
Xem
Bàn về việc can gián và bàn bạc trong giới luật Phật giáo
Xem
Không gian thiền vị đẹp như trong phim ở ngôi chùa hơn 1000 năm tuổi - Địa Tạng Phi Lai Tự
Xem
Ẩm thực chay trong Phật giáo Bắc Tông
Xem
Y Phật phát huy giới thân huệ mạng người xuất gia
Xem
Bộ não người như cái thùng chứa, hãy biết chọn sách để đọc
Xem
Bài ca thu kính ơn từ chánh niệm
Xem
Nhân cách người tu sĩ
Xem
Thủ tướng Modi mang tinh thần của Đức Phật đến Liên Hợp Quốc
Xem
Ngũ giới – Thập thiện và vấn đề gìn giữ hạnh phúc gia đình
Xem
Đại đức Thích Thanh Toàn xin xả giới và hoàn tục
Xem
Bé trai sơ sinh được đặt trong thùng giấy bỏ trước cửa chùa
Xem
Chùa Minh Đức tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc Đại Hồng Chung
Xem
Chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang, chốn tổ của Phật giáo Việt Nam
Xem
Đọc lại văn bia lịch sử chùa Hải Ấn
Xem
Chùa Thầy và truyền thuyết ly kỳ về Thiền sư Từ Đạo Hạnh
Xem
Hòa thượng Maratika Dzungdhin Rinpoche (Nepal) thăm chùa Phật Tích
Xem
Quan điểm của Phật giáo về Kinh doanh
Xem
Bố thí với tâm thành
Xem
Khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính và trụ trì tại Đồng Nai
Xem
Sư thầy Thích Thanh Toàn bị đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng trong thời gian 03 tháng
Xem
Giáo dục lòng vị tha cho giới trẻ hiện nay từ góc nhìn Phật giáo
Xem
Đua bò và cấy mạ ở chùa Rô
Xem
Lễ kỷ niệm năm Khoan dung 2019 của UAE
Xem
Tượng Quan Âm ẩn mình dưới nước lớn nhất Việt Nam
Xem
Câu chuyện Đức Phật làm phước
Xem
Phẩm chất của một Sứ giả Như Lai trong việc hoằng pháp
Xem
Đại Bồ Tát thành kính tri ân cúng dường những ngôi chùa lớn tại Hà Nội
Xem
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM GHPGVN tân viên tịch
Xem
Lời Phật dạy về công ơn người mẹ khi mang thai
Xem
Hàng ngày ngồi thiền, đọc kinh có thể thành Phật được không?
Xem
Bé trai 1 tuổi bị bỏ trước cổng chùa với lời nhắn
Xem
5 câu chuyện Phật giáo tuyệt vời thức tỉnh trí tuệ của bạn
Xem
Ý nghĩa thâm diệu và công đức của Bát Nhã Tâm Kinh
Xem
Đức hạnh của sự điềm đạm
Xem
Tâm thư kêu gọi xây dựng Chùa Sùng Hưng
Xem
Đoàn Đại biểu Mặt trận Tổ quốc viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xem
Cuộc đời Đức Phật dấn thân vì sự an lạc, giải thoát của chúng sinh
Xem
Kính trọng bậc Tôn đức là kinh trọng Phật pháp
Xem
Quan điểm của đạo Phật về việc ly hôn
Xem
Thần chú trong Phật giáo
Xem
Đức Phật là bậc thầy các nhà khoa học
Xem
Giá trị thực tiễn của Tứ Diệu Đế đối với mỗi cá nhân
Xem
Angela Phương Trinh hóa thân thành chị Hằng đến chùa phát bánh trung thu
Xem
Bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon để trước cổng chùa
Xem
Chủ tịch UBND tỉnh TT Huế dành tình cảm cho trẻ em khuyết tật trong dịp Tết Trung thu
Xem
Chùa Ba Vàng tổ chức Đêm trăng cổ tích nhân dịp Tết Trung Thu 2019
Xem
Tọa thiền niệm Phật
Xem
Một chuyến đi mang tính nhân văn và thời sự
Xem
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội khai giảng năm học mới 2019 - 2020
Xem
Chân lý Phật giáo là gì?
Xem
Một học sinh ở Nghệ An dũng cảm cứu sống 2 người dân giữa dòng nước lũ
Xem
Ý nghĩa chữ Nhẫn trong Phật giáo
Xem
Có gì ở thành phố ăn chay lớn nhất thế giới?
Xem
Thông điệp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh gửi đến Liên Hiệp Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu
Xem
Ngoại trưởng Mỹ 2 lần gửi lời chúc tốt đẹp nhất mừng Quốc khánh Việt Nam 2-9
Xem
Sau vụ cháy công ty Rạng Đông: Ngộ độc thủy ngân nguy hiểm thế nào?
Xem
Nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời
Xem
Tu có chuyển được nhân quả không?
Xem
20 câu nói muôn đời giá trị của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Xem
Giá trị bốn chân lý vĩ đại của Phật giáo: Tứ Diệu Đế
Xem
Giận: Bí quyết sống an lạc và hạnh phúc
Xem
Sát sinh và hậu quả dưới góc nhìn của Phật giáo
Xem
Tam Bảo là gì?
Xem
Nhiều suất quà đến với người mù trong mùa Vu Lan báo hiếu
Xem
Cuộc sống hạnh phúc của bộ tộc 500 năm không ăn thịt: Tự nhiên là nhà, thú nuôi là bạn
Xem
Tăng Ni trường hạ chùa Thánh Long, Thái Bình nghe phổ biến về tôn giáo
Xem
Thiền sư Thích Nhất Hạnh và bộ phim: "Bước chân an lạc"
Xem
Á hậu Trương Thị May được vinh danh là “Người con của Đức Phật” tại Thái Lan
Xem
Đạo đế: Con đường chấm dứt khổ đau
Xem
Chuyện tự phong của "nhà tu hành Thích Đạo Huấn"
Xem
Dáng chùa Việt uy nghiêm trên đỉnh Đông Dương
Xem
Nghệ sĩ Hồng Đào chạy xe máy giữa đêm phát quà trung thu cho người vô gia cư
Xem
Sỹ Luân: “Thiền định như một món ăn, người hành thiền chính là người đầu bếp và cũng là người thưởng thức”
Xem
Tổng hợp các trường phái ăn chay trên thế giới
Xem
Sinh khí mùa Vu Lan báo hiếu 2019 tại Cà Mau
Xem
Theo nghi lễ cổ truyền, ngày 21 tháng 7 (Âm lịch) là ngày giỗ Bác
Xem
Thượng Toạ Thích Thông Châu giảng đề tài: “Ý NGHĨA BÁO HIẾU MÙA VU-LAN”
Xem
Chất “Phật” trong con người Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Kỳ I)
Xem
Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Lang Đạo
Xem
Những đứa trẻ bị bỏ rơi khi bố mẹ ra thành phố mưu sinh: Cô đơn, trầm cảm rủ nhau tìm đến cái chết
Xem
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 - vị Phật sống của nhân gian
Xem
Lễ rước Xá Lợi tại chùa Xá Lợi Răng Phật (Kandy, Sri Lanka)
Xem
Có một Lễ phóng sinh trên sông Hồng hết sức lợi lạc, ý nghĩa.
Xem
Đại Bồ Tát cùng thọ trai tại chùa MettaBuddha Hoàng Gia Thái Lan tại Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya, Ấn Độ)
Xem
Quảng Ninh: Gần 500 bệnh nhân nghèo được khám và phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí
Xem
Giáo dục đạo đức con cái theo lời Phật dạy
Xem
Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam nên cân nhắc đưa du khách tới Nepal
Xem
500 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tham gia hiến máu cứu người
Xem
Ca sĩ Quang Dũng và mẹ đến chùa tặng 15.000 đĩa nhạc nhân mùa Vu Lan
Xem
Chàng trai dũng cảm cứu người đu cây trong lũ dữ ở Thanh Hóa
Xem
Ca sĩ Phật tử Phương Thanh ra mắt ca khúc mới nhân mùa Vu Lan báo hiếu
Xem
Lễ Vu Lan vào ngày nào trong năm 2019 và ý nghĩa của bông hồng cài áo
Xem
Tỷ phú bất động sản ngày nào cũng đi nhặt rác trên phố
Xem
Người giàu nhất châu Á ăn chay và chưa từng uống rượu
Xem
Đức Phật chỉ ra tâm tính nhiệm màu nơi mỗi chúng sinh
Xem
Người đắc đạo rồi có còn đau khổ không?
Xem
Kênh truyền thông Đại Bồ Tát
Xem
Tại sao các vị tu sĩ lại cài bông hồng vàng trong ngày lễ Vu Lan?
Xem
Ấn tống cúng dường kinh sách không đúng cách là một sự lãng phí
Xem
Vì sao vua Lý Nam Đế xây dựng nhiều chùa trên đất Việt?
Xem
Nghiệp và trả nghiệp là gì? Đạo Phật có chấp nhận thuyết định mệnh không?
Xem
150 phần quà cho hộ nghèo Vĩnh Long
Xem
Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, cầu quốc thái dân an tại Vị Xuyên, Hà Giang
Xem
Hơn 1000 bạn trẻ tham dự khóa tu chùa Lưu Ly năm 2019
Xem
Ban chỉ đạo Đồng Tháp thăm các điểm an cư kiết hạ
Xem
Tuyên Quang: Lễ khai pháp tại chùa An Vinh
Xem
Đức Phật: Ai cũng có một "con bò"! Điều gì...
Xem
Sư thầy Thích Đàm Tươi chùa Nhất nhận nuôi em bé bị bỏ rơi
Xem
Họp báo Hội thảo khoa học kỷ niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch
Xem
Tổ Đình Đống Cao tổ chức đại lễ thượng lương tòa Cửu Phẩm, trùng tu chính điện và đúc tượng Phật
Xem
Ni sư Diệu Nhân: Tổ Sư Ni tiêu biểu nhất của Phật giáo Việt Nam
Xem
Sau 4 năm 8 tháng, hai nhà sư “tam bộ nhất bái” từ Cà Mau giờ tới Nghệ An
Xem
Lễ húy kỵ cố HT.Thích Hạnh Hải
Xem
Bếp ăn Từ thiện Tổ đình Nghĩa Phương phục vụ 800 suất cơm chay
Xem
Chư tôn đức Tăng, Ni cùng Phật tử chúc thọ và tri ân Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Xem
Khai mạc khóa tu truyền thống Ni giáo đoàn 6 lần thứ 5 tại Bình Phước
Xem
Chùa Keo (Hành Thiện) đón Bằng chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia
Xem
Phái đoàn Phật giáo Hàn Quốc phối kết hợp với Ban Trị sự Phật giáo Thái Nguyên làm từ thiện
Xem
Khánh thành tượng Phật Thích Ca cao nhất Châu Âu
Xem
Đoàn Ủy ban tự do tôn giáo Hoa kỳ gặp gỡ Chư tôn đức Hội Đồng trị sự TW GHPGVN
Xem
Khánh thành Chùa Vạn Phật Đảnh tại Louisville, Mỹ
Xem
Mừng khánh tuế Hòa thượng viện chủ Tổ đình Thiên Bửu
Xem
Ngôi chùa cổ tại Hải Dương bị trộm tượng và bát hương
Xem
Chiêm ngưỡng kỷ lục di sản văn hóa của Phật giáo qua sách ảnh
Xem
Ban từ thiện Phật giáo Ninh Hòa tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Xem
Học sinh, sinh viên cả nước náo nức tham dự khải giảng năm học mới
Xem
Trang nghiêm tưởng niệm 40 năm Cố hòa thượng Bửu Chơn viên tịch (1979 - 2019)
Xem
Khóa tu Bát quan trai lần 7 tại chùa Đức Hòa
Xem
Niềm mơ ước có được cây cầu tại Sóc Trăng
Xem
Nhiều nghệ sĩ Việt có mặt tại chùa để cầu siêu cho cố nghệ nhân Thành Giao
Xem
Khóa tu Bát quan trai lần 6 tại Tổ đình Thiên Bửu
Xem
Chùa Hộ Quốc ở Kiên Giang "không do Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý"
Xem
Hơn 3000 bạn trẻ đăng ký trực tuyến tham dự Khóa tu mùa Hè 2019 - Lần 2 tại Chùa Ba Vàng
Xem
Chùa Ba Vàng tổ chức Khóa tu mùa hè 2019 lần 2
Xem
Những dấu tích Phật giáo thời Trần – Lê ở Yên Bái
Xem
Hòa thượng Thích Thanh Từ: Người phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam thế kỷ 20 - 21
Xem
Hành trình Tây du Phật quốc của vị Tiểu Đường Tăng Việt Nam
Xem
Chùa Sùng Đức Tự bị kẻ xấu phá hoại, di dời tượng Phật
Xem
Ngôi chùa có tượng Phật giữ kỷ lục Việt Nam ở Nha Trang