Trang chủ > Phương cách niệm Phật nào giúp dễ đạt nhất tâm bất loạn nhanh nhất?
Bài viết
Bình luận

Phương cách niệm Phật nào giúp dễ đạt nhất tâm bất loạn nhanh nhất?

Con tu theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần niệm Phật con cố gắng nhiếp tâm vào câu Phật hiệu hay vào xâu chuỗi.

Vấn: Con tu theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần niệm Phật con cố gắng nhiếp tâm vào câu Phật hiệu hay vào xâu chuỗi. Có bạn khuyên là cố gắng thiền theo hơi thở thì sẽ niệm Phật rất dễ. Có bạn lại bảo nên kết hợp thiền tịnh song tu niệm Phật theo hơi thở bằng cách thở vào niệm Nam Mô A, thở ra niệm Di Đà Phật. Nhưng con thắc mắc như vậy có phải là mình tu loạn pháp không trong khi các vị tu hành đều dạy tu theo pháp nào thì cố gắng chuyên tâm, tu hết thiền đến tịnh là loạn pháp.

Có bạn trích dẫn rất nhiều các vị Tổ Tịnh Độ Tông từng tu thiền rồi quay lại niệm Phật mới chứng quả. Con phân vân quá và không biết là nên làm sao? Đúng là đôi khi con niệm Phật theo hơi thở thấy cũng an lạc, bớt loạn nhưng con sợ mình tu lầm pháp, không chuyên tâm? Xin thầy cho con biết là con nên niệm Phật như thế nào là đúng nhất để được nhất tâm bất loạn? Nếu con kết hợp niệm Phật theo hơi thở như vậy có đúng không? Con xin cảm ơn thầy rất nhiều.

Đáp: Bạn là người có thiện căn đó, có thực tập có tìm hiểu pháp tu. Tuy nhiên khi hạ thủ công phu, theo nhà Phật, người tu tại gia có pháp tu theo môi trường hiện thực của người tại gia, học đúng cách, tu đúng phép thì không bao giờ có lọan pháp hay gặp chướng duyên. Người tu Phật phải có kiên quyết không nên nay Thầy nầy mai Thầy nọ, nay có người bày như thế nâày, mai có người bày vẽ như thế khác, gánh vác quảy mang nhiều tư tưởng của Thầy bạn quá nhiều nên gặp nặng nề tâm trí, lấy đâu rỗi rãnh thân, tâm mà chánh niệm.

Nghe Bạn nói thì thầy thấy Bạn quá nặng nề trong pháp tu, chạy theo pháp niệm Phật, chứ không phải giác ngộ niệm Phật, tức là chạy theo pháp nào tu cho phù hợp thì tu, pháp nào không phù họp thì bỏ, như vậy không có sự nhất quán, tâm chí nặng nề lắm. Nay Sư vừa giảng vừa hướng Bạn tu cho thật nhẹ nhàng thanh thản. Niệm Phật mà không thấy bị ràng buộc, niệm Phật nhưng tâm nguyện thoải mái, nhẹ nhàng thanh thản.

Thầy vốn gặp những bậc tu hiền, người xưa chỉ ở am tranh vách lá, vách tre, hằng ngày kết thời khóa lần chuổi niệm Phật tứ thời. Người cao tuổi thì niệm tam thời hay nhị thời, có vẽ thanh thoát nhàn hạ lắm. Các vị đi kinh hành dáng vẽ thanh tao nhẹ gót như giữa áng mây hồng bềnh bồng vào “vô định”. Nếu Bạn là người tinh chuyên niệm Phật, không có gì phải cố gắng nhiếp tâm, nhất là cũng không phải châm hẩm vào câu Phật hiệu cho ra vẻ nặng nề. Lúc niệm Phật có “lần chuỗi” cũng được mà không “chuỗi để lần” cũng không sao!

Như trên bạn nói thì chỉ có câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà có đến 5 pháp tu như vậy thì làm sao có định hướng để tu pháp nào? Bạn ơi, Bạn xả bỏ hết, để Bạn có một pháp tu hành cho thanh thản.

1. Pháp tu dành cho tuổi trẻ: Tuổi trẻ năng động, có khi là những bậc thiện căn, có khi là quan quyền, công nhân viên chức, sinh viên học sinh, lao động chính, lao động chân tay, lao động trí óc...

Mỗi ngày thực hành hai khóa tu, một khóa buổi sáng và một khóa buổi tối:

Khóa buổi sáng trước khi đi làm việc, vào nhiệm sở, trường lớp, xí nghiệp, nơi làm việc... Bạn đến trước bàn Phật, dâng 3 nén hương lên bàn Phật, điểm 6 tiếng chuông (bon......bon.........bon, bon......bon......bon) xá ba xá thật nhẹ nhàng trong tĩnh lặng, niệm thầm (kim cang trì) câu:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ, Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, niệm 3 lần, mỗi lần xá một xá.

Tiếp niệm:

Mười câu danh hiệu Phật, sau khi niệm xong mười câu, xá ba xá, điểm 6 tiếng chuông (bon......bon.........bon, bon......bon......bon) lui ra và lên xe đi làm việc.

Ý nghĩa phép niệm mười câu: gọi là phép “Thập niệm ký số”, tức là Bạn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” chầm chậm không gấp không huởn, một hơi niệm bao nhiêu câu danh hiệu Phật cũng gọi là “một câu” - niệm mười hơi như thế gọi là niệm mười câu, phép nầy dành cho “nhóm tuổi trẻ” thực tập tu pháp niệm Phật. Có Bạn thực hành như thề thấy bình thường, ít quá, đơn giản quá! Tuy nhiên, nhưng hiệu quả lại cao. Có Bạn nhận định niệm ít quá không đủ lực để vãng sanh? Niệm Phật ít nhiều không bàn, chỉ bàn ở chổ Bạn có nhất tâm không? Nếu nhất tâm và hành trì không ngưng dứt, không bỏ sót thời gian thì hiệu quả

Khóa buổi tối: 30 phút, vào lúc 22 giờ 00, trước khi ngủ nghỉ, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tràng đến trước bàn Phật dâng 3 nén hương - cúng 3 chung nước - điểm nhè nhẹ 6 tiếng chuông gia trì (bon......bon.........bon, bon......bon.........bon) - chắp tay xá 3 xá thật sâu, thật tĩnh táo - tiếp niệm ra tiếng bài:

Cúi đầu đảnh lễ Phật phương Tây

Đạo sư tiếp dẫn chúng sanh nầy

Con nay phát nguyện về Lạc quốc

Xin Phật thương con độ vãng sanh

Nam Mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ, Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, niệm 3 lần, mỗi lần xá một xá, tiếp niệm:

Nam Mô A Di Đà Phật (niệm 10 xâu chuỗi 108 hột)

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (niệm 10 câu)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (niệm 10 câu)

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (niệm 10 câu)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (niệm 10 câu)

Tiếp niệm bài:

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đọan

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Tiếp niệm bài:

Ngưỡng nguyện Bổn sư Vô Lượng Thọ - Quan Âm, Thế Chí, Thánh Hiền Tăng - Đồng triển oai quang phổ chiếu lâm - Cộng tứ minh gia hàm cứu bạt - Vô thỉ kim sanh chư tội chướng - Lục căn tam nghiệp chúng khiên vưu - Nhứt niệm viên quang tội tánh không - Đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh.

Niệm Phật công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quan Phật sát

* Nguyện tiêu tam chướng trừ hiền não

Nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ Tát đạo

* Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bố tát vi bạn lữ

* Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngã đẳng dữ chúng sanh

Giai cộng thành Phật đạo

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh ,thể giải đại đạo phát vô thương tâm

Tự quy Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trị tuệ như hải

Tự quy Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại

Nguyện đem công đức nầy

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

(điểm 6 tiếng chuông, xá ba xá lui ra)

2. Pháp tu dành cho Phật tử lớn tuổi: Ở vào độ tuổi hưu trí, còn sức khỏe, phát nguyện tụng kinh niệm Phật rất quý. Tuy nhiên để bảo đảm cho việc thực tập, những thời niệm Phật, thời kinh luôn có giới hạn.

Phát nguyện niệm Phật, theo nghi thức như đã dẫn, nhưng thời gian hạn định là 20 phút, không thêm bớt, để dành sức khỏe, nghị lực bảo đảm thời gian tụng niệm một đời không bỏ cuộc. Trường hợp tụng kinh bộ, quý vị cũng có thể khai Kinh Pháp Hoa, Kinh Phổ Hiền, kinh Từ Bi Thủy Sám, kinh Địa Tạng, như khai kinh Pháp Hoa thì phát nguyện tụng từng phẩm cho đến hết 28 phẩm, hồi hướng.

Việc tụng kinh niệm Phật với người lớn tuổi, không bàn đến việc tụng nhiều kinh, mà tình đến sự bền bĩ, không thối chí nản lòng với các khóa lễ trong đời người con Phật.

3. Pháp tu dành cho Phật tử lão niên: Ở vào độ tuổi lão niên, sức khỏe kém, mắt lờ, lưng mỏi, không phải tụnh kinh, nếu có phát nguyện niệm Phật rất được trân trọng. Tuy nhiên, để bảo đảm cho những thời niệm Phật, luôn có giới hạn.

Phát nguyện niệm Phật, theo nghi thức như đã dẫn, nhưng thời gian hạn định là 15 phút, niệm 10 xâu chuỗi niệm Phật, niệm xong, lạy ba lạy, xá ba xá lui ra nghỉ ngơi. Không nên cố làm quá tải thời gian, nên để dành sức khỏe, nghị lực bảo đảm thời gian tụng niệm không bỏ cuộc.

Thầy tĩnh tâm, lắng lòng tức là làm cho năng lượng trong Bạn tăng trưởng sức khỏe. Có sức khỏe thì tâm thể nhẹ nhàng, có nhẹ thì mới hân nguyện vui tu, không tĩnh lặng thì lười biếng nổi lên nặng nề trăm mối, nặng nề thì kiếm cách nầy cách nọ, tìm nhiều phương tiện niệm cho qua giờ, xem như mình có niệm Phật, nhưng càng niệm càng bị động trong điên đảo mê lầm. Câu chuyện sau đây cho thấy phép niệm Phật đưa ta đến đắc đạo, nhưng rất nhẹ nhàng thanh thoát:

Năm 1957, sau thời kinh tối, lúc đó thầy được 10 tuổi lúc bấy giờ được nghe Ba kể chuyện tu hành, người ít chữ nghĩa niệm Phật có hiệu quả cao:

Có một lão Tiều phu, hằng ngày phải vào rừng kiếm củi bán để “độ nhựt nuôi thân”. Thời gian trôi đi theo năm tháng, Lão Tiều phu nhận thấy thời gian cứ lôi cuốn thân xác ông đi vào sự mài mòn hủy diệt, không biết lúc nào ra khỏi kiếp làm Tiều phu. Một ngày nọ ông phát tâm tu hành, muốn niệm Phật. Vào rừng gặp ông Đạo đi bên đường, Lão tiều đến bên ông Đạo thưa hỏi, xin Ngài dạy cho tôi phép tu thoát khổ. Ông Đạo nói, ông lão muốn thoát khổ thì không khó, nhưng phải siêng năng niệm Phật, ông Đạo dạy Lão tiều niệm Phật: ”Nam Mô A Di Đà Phật”. Lão tiều mừng quá, nhưng do bình sanh “độn căn dốt nát” nên khi ông Đạo dạy niệm Phật, về nhà ông chỉ nhớ có 3 chữ “Nam Mô A...” còn lại 3 chữ nữa ông quên, nằm chờ ngày hôm sau hỏi lại ông Sư.

Hôm sau, ông Đạo vẫn dạy cho ông nhớ niệm Phật đủ 6 chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”, nhưng khi về nhà ông lại thầm niệm “Nam Mô A...” rồi gì nữa không nhớ, chờ hôm sau gặp ông Đạo hỏi lại nữa. Hôm sau ông Đạo xuất hiện như thường lệ để dạy ông niệm Phật, ông niệm “Nam Mô A...” rồi gì nữa quên mất, ông gọi: Ông Đạo ơi “Nam Mô A...” rồi gì nữa ông Đạo. Ông Đạo vẫn quay gót đi, không dạy nữa. Lão tiều chạy theo hỏi: “Nam Mô A...” rồi gì nữa ông Đạo, “Nam Mô A...” rồi gì nữa ông Đạo.

Ông Đạo từ từ đi lên “trời” không ngó lại Lão tiều nữa, Lão tiều vẫn chạy theo hỏi: “Nam Mô A...” rồi gì nữa ông Đạo? Và cứ như thế cho đến khi hai Thầy Trò cùng lên cao, với năm sắc hào quang xuất hiện, ông Đạo đã độ Lão tiều chứng quả cùng đứng chung trong vầng hồng...

Cư sĩ Minh Sơn, người Tân Bản, Bửu Hòa, Biên Hòa, có gia đình làm việc tại Tp.Hồ Chí Minh là công nhân, phát tâm quy y Tam bảo ngày 15 tháng 7 năm 2010. Cha mẹ sinh thời thường xuyên làm từ thiện xã hội giúp đỡ người nghèo, học sinh nghèo tại địa phương. Kể từ ngày quy y Sư hướng dẫn cư sĩ tu tập pháp niệm Phật, hằng ngày cư sĩ niệm 2 thời: buổi sáng trước khi lên xe đến xí nghiệp, cư sĩ niệm Phật theo phép “thập niệm ký số”; buổi tối cư sĩ phát tâm tung kinh bộ, gia đình cùng tụng kinh. Hằng năm cư sĩ phát nguyện khai kinh Pháp Hoa tụng trong mùa an cư, khai kinh Địa Tạng tụng trong tháng 7, khai kinh Vô Lượng Thọ phát nguyện tụng trọn đời. Cư sĩ tu đúng phép, niệm Phật đúng giờ nên rất bảo đảm cho sức khỏe ở độ 52 tuổi.

Việc hệ trọng trong tụng kinh niệm Phật là không nên tiếp nhận nhiều pháp trở thành lọan pháp, càng chế biến, đột phá nhiều phương pháp xen vào tâm thức càng làm cho Bạn nặng nề rối bời không biết đâu mà nương về. Niệm Phật là cốt ở chỗ điều phục tâm, tâm ở nơi nào, đang trú ở đâu, lọan hay tịnh. Không phải dùng nhiều phương tiện niệm Phật là được, không khéo trở thành tạp niệm, loạn niệm. Tâm không sanh khởi thì vọng niệm đâu có chổ trú. Pháp không sanh thì đâu có phiền não, không phiền não thì vô niệm tự tại vô ngại, rảnh tâm lo niệm Phật rốt ráo như Lão tiều thật là mau đắc đạo, thong dong mà giáo chúng niệm Phật, như hóa thân ông Sư thanh thản độ đời.

Không có pháp nào cao bằng sự nhất tâm, giữ chánh niệm, nhất hạnh tam muội nghĩa là “pháp giới nhứt tướng chuyên chú vào một chổ”, giảm bớt sự tiếp xúc ngọai cảnh, chấm dứt các phan duyên. Sở dĩ các bậc Lão bối thiền tông hành đạo “từ Thiền sang Tịnh”, hoặc ngược lại là vì bản hoài của các Ngài muốn dung thông giữa Thiền và Tịnh, làm cho các pháp môn tu của Phật không còn có khoản cách trong quá trình hoằng dương Phật pháp. Như 13 vị đại sư liên tông Tịnh độ trước đó đều là Thiền sư, tiêu biểu như các Ngài Lô Sơn Huệ Viễn, Ngài Quang Minh Thiện Đạo, Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, Ngài Vân Thê Châu Hoằng, Trí Húc Linh Phong, Thiệt Hiền Tế Tĩnh, Ấn Quang đại sư.

Đặc biệt, Ngài Trí Húc Linh Phong, tự là Ngẫu Ích, quê ở Ngô Huyện, thuộc nhà Thanh. Cha me tụng kinh Bạch Y Thần Chú, nằm mộng thấy Đức Quan Âm Bồ Tát trao cho một trẻ sơ sanh mà sanh ra Ngài. Vốn là con nhà nho, viết sách bác Phật, về sau khi lớn lên đọc được quyển “Trúc Song Tùy Bút” của Ngài Vân Thê Châu Hoằng dạy pháp tu Tịnh độ liền đốt sách của mình để theo Phật. Thời bấy giờ các nhà tu Thiền bài xích pháp Tịnh độ niệm Phật là quyền giáo, tiệm tu; riêng đại sư bảo niệm Phật là “tâm tông viên đốn” Ông Trác Tả Xa, một nhà tu Thiền, đem những huyền lý bên Thiền gạn hỏi Tịnh Ðộ, Ngài liền trả lời một cách thỏa đáng dung thông Thiền Tịnh.

Ngài nói: "Pháp môn Tịnh Ðộ niệm Phật đơn giản, yếu chỉ là tin sâu, nguyện thiết và gắng sức thực hành mà thôi. Phật dạy: "Nếu người nào chuyên niệm Nam Mô A Di Ðà Phật, chính là Vô thượng thâm vi diệu Thiền". Trí Giả đại sư bảo: "Niệm Phật tam muội là vua trong các môn tam muội". Tổ Vân Thê cũng nói: "Một câu Nam Mô A Di Ðà Phật bao trùm tám giáo, tròn nhiếp năm tông".

Qua lịch sử và công hạnh của Ngài Trí Húc Linh Phong, chúng ta thấy trong đó có các vị như Trí Giả đại sư, Vân Thê Châu Hoằng, thiền sư Trác Tả Xa là những vị vì hoằng truyền chánh pháp mà diễn dương những công hạnh: “dung thông thiền tịnh” làm phương tiện truyền trì chánh pháp. Chúng ta là liên hữu cũng có thể thực tập tu thiền tu tịnh như các Ngài, nhưng khi hạ thủ công phu thì tu thiền ra tu thiền, tu tịnh ra tu tịnh, không nên cùng một lúc sử dụng hai ba pháp sẽ bị rối lọan tinh thần mà thối chuyển đạo.

Niệm Phật, không ảnh hưởng hơi thở ra vào:

Nhứt tâm tức là thân tâm chuyên chú vào niệm Phật, không cho tán loạn, không chuyển sang các pháp khác, có thể niệm cao thinh trì (có tiếng), kim cang trì (không tiếng), hay mặc trì (ý niệm) giữ chánh niệm.

Ngày 25/9/2015 vừa rồi, thầy có hướng dẫn một cư sĩ phát tâm tu niệm Phật: - ấn định cho cư sĩ thời khóa niệm Phật là 19 giờ - thời gian niệm là 20 phút. Nhà cư sĩ có phương tiện thờ phượng, nên sau khi thực hiện các nghi thức phổ thông, điểm 6 tiếng chuông, dâng hương, cúng nước, lạy 3 lạy xong, vị cư sĩ ngồi bán già, hai tay hiệp chưởng nghiêm trang - mắt ngó ngay chớp mũi, chầm chậm niệm danh hiệu: Nam... Mô... A... Di... Đà... Phật... Nam... Mô... A... Di... Đà... Phật... Trong quá trình niệm, không nhứt thiết chú trọng vào hơi thở, chỉ thở bình thường - chú trọng vào niệm Phật - niệm (có tiếng) như thế cho đến 20 phút - niệm tứ thánh - hồi hướng - tam quy y, đơn giàn như vậy mới thành nhứt tâm.

Lời bạt:

Bạn nên điều hòa hơi thở và niệm Phật, phải nhớ hơi thở không ảnh hưởng đến niệm Phật - Trước khi niệm Phật Bạn vẫn thực hiện các nghi thức như trên: - ngồi bán già - hiệp chưởng - niệm danh hiệu Phật: Nam Mô A Di Đà Phật... Nam Mô A Di Đà Phật... Phép niệm Phật không ảnh hưởng đến hơi thở ra vào, có vẻ như logic với Bạn đó. Bạn hãy trở lại phép này cho không còn tạp lọan.

Chúc Bạn thành tựu pháp tu.

Niệm Phật như nước với trăng

Nước trong trăng tỏ nước lu trăng mờ

Pháp tu có tự bao giờ

Không nên đổi mới theo thời xưa nay

Niệm Phật phải gắng trì trai

Giảm bớt giới sát độ dân yên lành

Đêm đêm gió mát trăng thanh

Ngồi đây niệm Phật chí thành mười câu

Niệm lâu diệt bỏ não sầu

Tây Phương Tịnh Độ Phật thâu đem về

Chúng ta dòng dõi bồ đề

Phải tu cho đúng đường về mới xong

Cùng Đạo, con Phật một lòng

Quyết tâm giữ vững giống dòng Thích Ca.

HT Thích Giác Quang

Các bài viết liên quan
Xem
Liên Hợp Quốc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật đản
Xem
An cư kiết hạ là gì? Ý nghĩa của An cư kiết hạ
Xem
Sống an lạc qua giáo lý “tứ đại giai không”
Xem
Cách cúng thí thực để có được nhiều lợi ích và phước báu
Xem
Hành xứ của người xuất gia
Xem
Về thăm chùa Bộc, nơi thờ "Hoàng đế" Quang Trung
Xem
Nhất niên Phật hiện tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật
Xem
Đức Phật cảm hóa Angulimāla: Nhiều bài học quý
Xem
Nghĩ về hai chữ “công” và “đức” của hòm “công đức”
Xem
Hình thức và ý nghĩa lễ bái trong đạo Phật
Xem
5 phận sự của Đức Phật
Xem
Muốn học Phật trước tiên phải biết hiếu dưỡng cha mẹ
Xem
Sự khác nhau trong các danh xưng và thờ tự ở Chùa, Tịnh xá, Tu viện, Thiền viện
Xem
Có nên nguyện trả hết nghiệp trước khi vãng sinh?
Xem
Đức Phật là bậc Vô thượng Y vương
Xem
Chuyến du Nam vãn cảnh bái Phật
Xem
Ý niệm tấn phong giáo phẩm trong Phật giáo
Xem
Người thân vừa qua đời, nên làm gì với quần áo, vật dụng ?
Xem
Bí ẩn tài sản thiêng liêng của người tu hành
Xem
Tại sao gọi là xuất gia?
Xem
An cư trong đại dịch
Xem
Xuất gia là con đường con đã chọn
Xem
Lời khai thị về ăn chay của Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Xem
Phật dạy: Tu tập bảy pháp này khiến ma không phá hoại
Xem
Học hạnh không tranh chấp, tranh giành, tranh đấu, tranh cãi
Xem
Cầu nguyện hay Cầu xin?
Xem
Đạo Phật với con người trẻ
Xem
Cho con nhỏ quy gieo duyên trước chư Phật
Xem
Các cảnh giới tái sinh giúp người trợ niệm vãng sinh tìm hiểu
Xem
Nàng Ma Đăng Già trong nhạc, vũ, kịch
Xem
Những nguyên nhân giàu và nghèo trong cuộc sống
Xem
Hội nghị sinh hoạt Giáo hội 5 tháng đầu năm khu vực phía Nam
Xem
Hành trì và chánh nghiệp
Xem
Đối tượng lễ bái qua kinh Thiện Sanh
Xem
Sự giác ngộ và giải thoát của Người Phật tử
Xem
Hai nhà sư trẻ tam bộ nhất bái tới non thiêng Yên Tử giữa đại dịch
Xem
Cố gắng tìm về sự tĩnh lặng trong mâu thuẫn của cuộc đời
Xem
Cuộc đời này hạnh phúc hay ý nghĩa?
Xem
Những câu chuyện ám hại Đức Phật trong lịch sử
Xem
Tâm khởi qua hình tượng chư Phật, Bồ tát
Xem
Có duyên với Phật pháp là một phước duyên của đời người
Xem
Số phận đã an bài, có hay không sự may - rủi của số phận?
Xem
Diệt trừ các nghiệp ác do lời nói gây ra
Xem
Lời Phật dạy luôn luôn còn mãi
Xem
Tâm hoan hỷ trong kinh Pháp cú
Xem
Giải thoát là cốt lõi của Đạo Phật
Xem
Người tu thiền chết về đâu?
Xem
Trời kêu ai nấy dạ
Xem
Sự bất an và trầm tĩnh cùng Virus Corona
Xem
Tăng cường hệ miễn dịch nhờ năng lượng nuôi dưỡng từ Thiền định
Xem
Từ bỏ sự sát sanh
Xem
Hoa sen, biểu tượng của đạo Phật
Xem
Thiền đối với trẻ em
Xem
Bồ tát cũng là chúng sinh
Xem
Chàng trai Việt nặng tình trên đất Phật
Xem
Ý nghĩa của kinh hành niệm Phật
Xem
Thiên tai dịch họa trước quan niệm của tiền nhân
Xem
Ứng dụng NCOVI hỗ trợ phòng chống dịch bệnh do nCoV
Xem
Người muốn nhận lấy các nghiệp tội của chúng sinh
Xem
Chết không có nghĩa là chấm dứt
Xem
Cơ bản về điều kiện của hạnh phúc là tự do
Xem
Những điều cần biết để chủ động phòng chống dịch Corona
Xem
Quả báo từ việc phá thai của cô gái trẻ
Xem
Sự giống nhau giữa đạo Phật và môi trường
Xem
Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhập niết bàn
Xem
Trách mình trước khi trách người
Xem
Diêm Vương trong đạo Phật ?
Xem
Thần lực và Thần chú
Xem
Sau khi chết, Thần thức sẽ an trụ nơi nào?
Xem
99% trường hợp nghi nhiễm dịch COVID-19 ở Hà Nội đều âm tính
Xem
Ăn trong thiền
Xem
Kinh A Di Đà Việt nghĩa chuẩn nhất và Nghi thức tụng
Xem
Tín ngưỡng và triết lý Bồ Tát Quán Thế Âm
Xem
Steve Jobs qua đời ở tuổi 56, nhưng bộ não của ông mới chỉ 27 tuổi
Xem
Cậu bé vượt lên nghịch cảnh nhờ nghèo
Xem
Hạnh nhẫn nhục của bậc trượng phu chánh pháp
Xem
Bảy tôn tướng của Đức Dược Sư Như Lai
Xem
Ngăn ngừa virus corona không thể bằng việc uống vitamin C
Xem
Tự bảo vệ bản thân trong đợt dịch nCoV bằng cách nào?
Xem
Hãy sống bình dị như triết lý của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Xem
Giúp mẹ vãng sinh Tây phương qua Trợ niệm
Xem
Giúp thanh lọc thân tâm qua việc hành thiền mỗi ngày
Xem
Lời Phật dạy về tình yêu nam nữ
Xem
Người tin vào Phật pháp, có thể cải biến số mệnh được không?
Xem
Có nên thờ Thần Tài hay không theo quan điểm Phật giáo, nhất là khi sắp đến ngày vía Thần tài?
Xem
Việc đốt vàng mã trong Phật giáo có nên hay không?
Xem
Những điều cần biết về trầm hương trong Phật giáo
Xem
Tự sát trên quan điểm của Phật giáo
Xem
Cầu nguyện hỏa hoạn AuStalia được dập tắt
Xem
Cha mẹ hãy cùng con học và hành việc thiện
Xem
Hoà thượng Thích Minh Thông cùng TT Thích Lâm Trang quang lâm chùa Viên Giác
Xem
10 hiểu lầm về đạo Phật phổ biến tại Việt Nam
Xem
Khẩu nghiệp hại cả kiếp này kiếp sau
Xem
Không vái lạy tất cả các vị Phật có bị các Ngài quở trách?
Xem
Ý nghĩa Xuân Di Lặc
Xem
Lợi ích của thiền với mẹ bầu và thai nhi
Xem
Ý nghĩa việc cúng dường người tu hành?
Xem
Thuộc nằm lòng 10 điều Phật dạy cho cuộc sống yên vui
Xem
Sự thật về bái sám
Xem
Muốn thay thế tranh, ảnh, tượng Phật cũ thì nên làm thế nào?
Xem
Duyên và nợ dưới góc nhìn của Phật giáo
Xem
Bồ Tát Quan Thế Âm có luôn ở sẵn trong tâm ta?
Xem
Giới trẻ: Thực hư về chuyện đi chùa cầu duyên khi về chắc chắn có bồ
Xem
Các tỳ kheo nên nói, nên làm theo lời Phật dạy thế nào?
Xem
Hướng dẫn về nghi thức hồi hướng cơ bản
Xem
Hướng dẫn: Trì tụng chú Đại Bi ngắn gọn
Xem
Dấu hiệu nhận biết được Phật, Bồ Tát, hay Ma cảnh đến tiếp dẫn lúc lâm chung?
Xem
Rộng tu công đức hồi hướng vãng sinh
Xem
Thiền sư, pháp sư và cách xưng hô trong Phật giáo
Xem
Những lưu ý về trang phục khi đi chùa
Xem
Tu hành đạo Phật trong cảnh khốn khó
Xem
Giáo lý đạo Phật bắt nguồn từ đâu
Xem
Có nên thờ tượng Phật đã sứt, mẻ?
Xem
Phật tử có bắt buộc phải tổ chức hôn lễ theo đạo Phật?
Xem
Câu chuyện đầu thai và sự giải thích dưới góc nhìn khoa học
Xem
Quá trình từ đức tin đến tu hành thành Phật diễn ra bao lâu?
Xem
10 hành động đem lại phước đức
Xem
Diệt trừ phiền giận bằng các phương pháp của Phật giáo
Xem
Hỏi đáp về niệm chú Đại Bi
Xem
Bàn về tám mối lo toan thế tục trong Phật giáo
Xem
Thực hư về linh hồn người đã khuất
Xem
Y phục trong Phật giáo
Xem
Hiểu được buông bỏ đôi khi lại là lối dẫn đến hạnh phúc thông qua câu chuyện về Phật
Xem
Mẫu hướng dẫn sám hối cho thai nhi
Xem
Giáo lý đạo Phật với chúng sinh
Xem
Ăn năn - Sám hối - Phát lồ - Xưng tội và ý nghĩa
Xem
Ăn trứng gà trong bữa ăn chay Phật giáo?
Xem
Sự hòa hợp các tôn giáo với Phật giáo
Xem
20 câu thiền ngữ Phật dạy, giúp cuộc sống bình yên, hạnh phúc
Xem
Việc hành trì Phật pháp đối với chúng ta
Xem
Chánh niệm đối với mỗi người
Xem
Cuộc đời tu sĩ
Xem
Đức Phật tồn tại theo dòng lịch sử và thời đại
Xem
Công đức phóng sinh của Phật tử
Xem
Chắp tay trong Phật giáo có ý nghĩa như thế nào?
Xem
Đức Phật của thời đại của chúng ta
Xem
Cúng rước vía Đức Phật Di Lặc đầu năm và ý nghĩa
Xem
Chân chánh phát tâm Bồ Đề là như thế nào?
Xem
Bình an nhờ trong tâm niệm Phật
Xem
Ý nghĩa việc đến chùa tùng Kinh, niệm Phật của Phật tử
Xem
Nghiệp lực trong giáo lý của Phật Giáo
Xem
Triết lí của Phật giáo và thời đại
Xem
10 điều Phật dạy giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương
Xem
Việc đốt hương trong Phật Giáo
Xem
Phương pháp tu trì Chú Đại Bi
Xem
Đời sống người xuất gia và lợi ích của ứng dụng giới luật
Xem
Tâm an vui, cảm nhận pháp lạc theo chánh pháp
Xem
Ba lạy trong Phật giáo và ý nghĩa
Xem
Về việc đi chùa đối với thanh niên thời nay
Xem
Hình tượng và ý nghĩa nụ cười của Bồ Tát Di Lặc
Xem
Hướng dẫn niệm Phật
Xem
Ba triết lý sâu sắc của Phật giáo về cuộc đời
Xem
Lời phật dạy về quan hệ thầy trò
Xem
Góc nhìn của Phật giáo về tái sinh
Xem
"Năm căn, năm lực" và ý nghĩa
Xem
Sám hối trong đạo Phật
Xem
Khi có nhiều chúng sanh cầu cứu cùng một lúc, Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện như thế nào?
Xem
Gia đình nghèo khó nên cúng cầu siêu như thế nào cho tròn đầy ý nghĩa?
Xem
Một câu chuyện về sức mạnh của lòng từ
Xem
Sự tích mười bảy Pháp tăng tàn
Xem
Những chỉ dẫn cốt tủy về cách tái sinh
Xem
Tinh thần Phật giáo là lý tưởng của nhân loại
Xem
Niệm Phật A Di Đà siêu độ hương linh
Xem
Hạnh phúc đích thực của con người đến từ lòng từ bi với sinh linh, vạn vật
Xem
Phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc
Xem
Đức Phật là người bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh
Xem
Phước đức của tự thân
Xem
Thiệt thòi là phước
Xem
Sống chung với mẹ chồng theo lời Phật dạy
Xem
Thần Chú Đại Bi: Viên ngọc của người cùng tử
Xem
Vì hạnh phúc muôn loài
Xem
Niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo
Xem
Tỷ phú Bill Gates: Người thực sự giàu là người sở hữu một trái tim giàu lòng nhân ái
Xem
Ăn chay chữa bệnh vảy nến
Xem
Khi lâm chung tưởng nhớ Phật, nhưng không thấy Phật, có được vãng sinh?
Xem
Làm thế nào để khuyến hóa gia đình thích sát sinh và mê tín dị đoan?
Xem
Khi bị oan uổng thị phi, có cần thanh minh không?
Xem
Liệu có sự sống sau khi chết hay không?
Xem
Đức Phật dạy có nên giết hại sinh vật để cúng giỗ người thân đã mất không?
Xem
Chuyện cảm ứng chuyển nghiệp kỳ diệu nhất do niệm Phật
Xem
Từ sự việc 39 nạn nhân tử nạn ở Anh, suy ngẫm lời Phật dạy về chọn nghề
Xem
Tại sao người giàu sang, kẻ nghèo hèn?
Xem
Phải biết quý tiếc phước báo của mình
Xem
Tư tưởng giáo dục Phật giáo
Xem
Đừng hưởng hết phước báu của mình
Xem
Vị trí và vai trò của chánh niệm
Xem
Sắc - Không trong Tâm kinh qua trí tuệ Bát Nhã
Xem
Sát sinh bị quả báo đoản mạng
Xem
Phước lạc thay sự xuất hiện của chư Phật
Xem
Lòng chân thành của đức Phật
Xem
Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được cung kính, cúng dường?
Xem
Thiện tâm ở trong ta
Xem
Học sinh bản nghèo đón công trình trường học trị giá 551 triệu đồng
Xem
Làm thế nào để phân biệt chánh tà giữa rừng pháp môn Phật giáo?
Xem
Ngọn lửa Đào Thị Yến Phi trong phong trào đấu tranh Phật giáo ở miền Nam Việt Nam
Xem
Bắt cá phóng sinh còn hành hung Phật tử, đánh công an
Xem
Phật dạy trách nhiệm của người tại gia
Xem
Công an truy lùng nhóm người xâm phạm cơ sở Bồng Lai
Xem
Ăn chay sao cho ít gặp thầy thuốc
Xem
Lễ bái, cúng kính, họa vẽ, tạc tượng Bồ tát Địa Tạng có giúp xóa được ác nghiệp không?
Xem
Trong mưa - giai điệu Thiền ca mới từ nhân duyên gặp gỡ của song Khoa
Xem
Phá bỏ thai nhi bị dị tật có chịu quả báo nghiệp tội không?
Xem
Hỏa táng có ảnh hưởng đến vấn đề tái sinh và phước đức của con cháu?
Xem
Ma vương từng thất bại khi cám dỗ Thái tử Tất Đạt Đa
Xem
Thiếu nữ Thuỵ Sỹ khát khao tìm mẹ ruột ở Ninh Bình
Xem
Tu trong mọi hoàn cảnh
Xem
Quan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (I)
Xem
Vị đại sĩ vạn năng: Quan Thế Âm Bồ Tát
Xem
Đạo Phật là đạo của con người, do con người và vì con người
Xem
Sớm thu sen nở ấm lòng Thiền môn
Xem
Đức Phật thị hiển như thế nào để cứu độ chúng sinh?
Xem
Tự độ, độ người và niệm Phật siêu độ
Xem
Lạy Phật như thế nào để được nhiều lợi ích?
Xem
Vì sao làm việc tốt không được phúc báo, lại có kẻ làm chuyện xấu mà không bị trừng phạt?
Xem
Lễ khởi công xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở
Xem
Ni Trưởng Như Thanh - Ngôi sao sáng trên bầu trời Ni giới Việt Nam
Xem
Từ bi là gì?
Xem
Ứng dụng lý nhân duyên để thấu triệt lời Phật dạy
Xem
Tinh tấn tu hành có thay đổi được tướng số nhân quả không?
Xem
Xin đừng bóp méo lý tưởng xuất gia
Xem
Ươm mầm tâm linh
Xem
Những nàng tiên có thật giữa đời
Xem
Chúng ta sợ nghiệp dữ hơn hay chỉ sợ nghèo?
Xem
Nước mắt thiền sư
Xem
Bé gái sơ sinh một ngày tuổi bị bỏ rơi trước Chùa
Xem
Trưởng lão HT.Thích Viên Giác viên tịch
Xem
Niệm Phật, cầu nguyện hạnh phúc bình an có phải đi ngược với quy luật nhân quả?
Xem
Làm thế nào để biết được vong nhi đã được siêu độ? Ai phải chịu nghiệp báo phá thai?
Xem
Nobel kinh tế 2019 cho giải pháp xóa đói giảm nghèo
Xem
Lợi ích tụng Kinh niệm Phật
Xem
Quan niệm về giải thoát trong Phật giáo Nguyên thủy (II)
Xem
Làm thế nào để hóa giải nghiệp chướng, mê tín dị đoan trong gia đình?
Xem
Tam bộ nhất bái là gì? Tại sao phải đi 3 bước lại quỳ lạy sát đất 1 bước?
Xem
2 bữa trai cúng dường Đức Phật nhiều phúc báu nhất
Xem
Đạo lực của một bậc Giác Ngộ
Xem
Giải mã ý nghĩa của tượng đức Quan Âm nghìn tay nghìn mắt
Xem
Nhất tâm, tinh tấn, vững bền trong giáo pháp của Đức Phật
Xem
Thưa mẹ, con đi tu
Xem
Bàn về việc can gián và bàn bạc trong giới luật Phật giáo
Xem
Không gian thiền vị đẹp như trong phim ở ngôi chùa hơn 1000 năm tuổi - Địa Tạng Phi Lai Tự
Xem
Ẩm thực chay trong Phật giáo Bắc Tông
Xem
Y Phật phát huy giới thân huệ mạng người xuất gia
Xem
Bộ não người như cái thùng chứa, hãy biết chọn sách để đọc
Xem
Bài ca thu kính ơn từ chánh niệm
Xem
Nhân cách người tu sĩ
Xem
Thủ tướng Modi mang tinh thần của Đức Phật đến Liên Hợp Quốc
Xem
Ngũ giới – Thập thiện và vấn đề gìn giữ hạnh phúc gia đình
Xem
Đại đức Thích Thanh Toàn xin xả giới và hoàn tục
Xem
Bé trai sơ sinh được đặt trong thùng giấy bỏ trước cửa chùa
Xem
Phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”
Xem
Chùa Minh Đức tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc Đại Hồng Chung
Xem
Chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang, chốn tổ của Phật giáo Việt Nam
Xem
Đọc lại văn bia lịch sử chùa Hải Ấn
Xem
Chùa Thầy và truyền thuyết ly kỳ về Thiền sư Từ Đạo Hạnh
Xem
Hòa thượng Maratika Dzungdhin Rinpoche (Nepal) thăm chùa Phật Tích
Xem
Quan điểm của Phật giáo về Kinh doanh
Xem
Bố thí với tâm thành
Xem
Khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính và trụ trì tại Đồng Nai
Xem
Sư thầy Thích Thanh Toàn bị đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng trong thời gian 03 tháng
Xem
Giáo dục lòng vị tha cho giới trẻ hiện nay từ góc nhìn Phật giáo
Xem
Đua bò và cấy mạ ở chùa Rô
Xem
Lễ kỷ niệm năm Khoan dung 2019 của UAE
Xem
Tượng Quan Âm ẩn mình dưới nước lớn nhất Việt Nam
Xem
Câu chuyện Đức Phật làm phước
Xem
Phẩm chất của một Sứ giả Như Lai trong việc hoằng pháp
Xem
Đại Bồ Tát thành kính tri ân cúng dường những ngôi chùa lớn tại Hà Nội
Xem
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM GHPGVN tân viên tịch
Xem
Lời Phật dạy về công ơn người mẹ khi mang thai
Xem
Hàng ngày ngồi thiền, đọc kinh có thể thành Phật được không?
Xem
Bé trai 1 tuổi bị bỏ trước cổng chùa với lời nhắn
Xem
5 câu chuyện Phật giáo tuyệt vời thức tỉnh trí tuệ của bạn
Xem
Ý nghĩa thâm diệu và công đức của Bát Nhã Tâm Kinh
Xem
Đức hạnh của sự điềm đạm
Xem
Tâm thư kêu gọi xây dựng Chùa Sùng Hưng
Xem
Đoàn Đại biểu Mặt trận Tổ quốc viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xem
Cuộc đời Đức Phật dấn thân vì sự an lạc, giải thoát của chúng sinh
Xem
Kính trọng bậc Tôn đức là kinh trọng Phật pháp
Xem
Quan điểm của đạo Phật về việc ly hôn
Xem
Thần chú trong Phật giáo
Xem
Đức Phật là bậc thầy các nhà khoa học
Xem
Giá trị thực tiễn của Tứ Diệu Đế đối với mỗi cá nhân
Xem
Angela Phương Trinh hóa thân thành chị Hằng đến chùa phát bánh trung thu
Xem
Bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon để trước cổng chùa
Xem
Chủ tịch UBND tỉnh TT Huế dành tình cảm cho trẻ em khuyết tật trong dịp Tết Trung thu
Xem
Chùa Ba Vàng tổ chức Đêm trăng cổ tích nhân dịp Tết Trung Thu 2019
Xem
Tọa thiền niệm Phật
Xem
Một chuyến đi mang tính nhân văn và thời sự
Xem
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội khai giảng năm học mới 2019 - 2020
Xem
Chân lý Phật giáo là gì?
Xem
Một học sinh ở Nghệ An dũng cảm cứu sống 2 người dân giữa dòng nước lũ
Xem
Ý nghĩa chữ Nhẫn trong Phật giáo
Xem
Có gì ở thành phố ăn chay lớn nhất thế giới?
Xem
Thông điệp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh gửi đến Liên Hiệp Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu
Xem
Ngoại trưởng Mỹ 2 lần gửi lời chúc tốt đẹp nhất mừng Quốc khánh Việt Nam 2-9
Xem
Sau vụ cháy công ty Rạng Đông: Ngộ độc thủy ngân nguy hiểm thế nào?
Xem
Nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời
Xem
Tu có chuyển được nhân quả không?
Xem
20 câu nói muôn đời giá trị của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Xem
Giá trị bốn chân lý vĩ đại của Phật giáo: Tứ Diệu Đế
Xem
Giận: Bí quyết sống an lạc và hạnh phúc
Xem
Sát sinh và hậu quả dưới góc nhìn của Phật giáo
Xem
Tam Bảo là gì?
Xem
Nhiều suất quà đến với người mù trong mùa Vu Lan báo hiếu
Xem
Cuộc sống hạnh phúc của bộ tộc 500 năm không ăn thịt: Tự nhiên là nhà, thú nuôi là bạn
Xem
Tăng Ni trường hạ chùa Thánh Long, Thái Bình nghe phổ biến về tôn giáo
Xem
Thiền sư Thích Nhất Hạnh và bộ phim: "Bước chân an lạc"
Xem
Á hậu Trương Thị May được vinh danh là “Người con của Đức Phật” tại Thái Lan
Xem
Đạo đế: Con đường chấm dứt khổ đau
Xem
Chuyện tự phong của "nhà tu hành Thích Đạo Huấn"
Xem
Dáng chùa Việt uy nghiêm trên đỉnh Đông Dương
Xem
Nghệ sĩ Hồng Đào chạy xe máy giữa đêm phát quà trung thu cho người vô gia cư
Xem
Sỹ Luân: “Thiền định như một món ăn, người hành thiền chính là người đầu bếp và cũng là người thưởng thức”
Xem
Tổng hợp các trường phái ăn chay trên thế giới
Xem
Sinh khí mùa Vu Lan báo hiếu 2019 tại Cà Mau
Xem
Theo nghi lễ cổ truyền, ngày 21 tháng 7 (Âm lịch) là ngày giỗ Bác
Xem
Thượng Toạ Thích Thông Châu giảng đề tài: “Ý NGHĨA BÁO HIẾU MÙA VU-LAN”
Xem
Chất “Phật” trong con người Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Kỳ I)
Xem
Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Lang Đạo
Xem
Những đứa trẻ bị bỏ rơi khi bố mẹ ra thành phố mưu sinh: Cô đơn, trầm cảm rủ nhau tìm đến cái chết
Xem
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 - vị Phật sống của nhân gian
Xem
Lễ rước Xá Lợi tại chùa Xá Lợi Răng Phật (Kandy, Sri Lanka)
Xem
Có một Lễ phóng sinh trên sông Hồng hết sức lợi lạc, ý nghĩa.
Xem
Đại Bồ Tát cùng thọ trai tại chùa MettaBuddha Hoàng Gia Thái Lan tại Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya, Ấn Độ)
Xem
Quảng Ninh: Gần 500 bệnh nhân nghèo được khám và phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí
Xem
Giáo dục đạo đức con cái theo lời Phật dạy
Xem
Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam nên cân nhắc đưa du khách tới Nepal
Xem
500 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tham gia hiến máu cứu người
Xem
Ca sĩ Quang Dũng và mẹ đến chùa tặng 15.000 đĩa nhạc nhân mùa Vu Lan
Xem
Chàng trai dũng cảm cứu người đu cây trong lũ dữ ở Thanh Hóa
Xem
Ca sĩ Phật tử Phương Thanh ra mắt ca khúc mới nhân mùa Vu Lan báo hiếu
Xem
Lễ Vu Lan vào ngày nào trong năm 2019 và ý nghĩa của bông hồng cài áo
Xem
Tỷ phú bất động sản ngày nào cũng đi nhặt rác trên phố
Xem
Người giàu nhất châu Á ăn chay và chưa từng uống rượu
Xem
Đức Phật chỉ ra tâm tính nhiệm màu nơi mỗi chúng sinh
Xem
Người đắc đạo rồi có còn đau khổ không?
Xem
Kênh truyền thông Đại Bồ Tát
Xem
Tại sao các vị tu sĩ lại cài bông hồng vàng trong ngày lễ Vu Lan?
Xem
Ấn tống cúng dường kinh sách không đúng cách là một sự lãng phí
Xem
Vì sao vua Lý Nam Đế xây dựng nhiều chùa trên đất Việt?
Xem
Nghiệp và trả nghiệp là gì? Đạo Phật có chấp nhận thuyết định mệnh không?
Xem
150 phần quà cho hộ nghèo Vĩnh Long
Xem
Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, cầu quốc thái dân an tại Vị Xuyên, Hà Giang
Xem
Hơn 1000 bạn trẻ tham dự khóa tu chùa Lưu Ly năm 2019
Xem
Ban chỉ đạo Đồng Tháp thăm các điểm an cư kiết hạ
Xem
Tuyên Quang: Lễ khai pháp tại chùa An Vinh
Xem
Đức Phật: Ai cũng có một "con bò"! Điều gì...
Xem
Sư thầy Thích Đàm Tươi chùa Nhất nhận nuôi em bé bị bỏ rơi