Trang chủ > Danh xưng Chư tôn đức Tăng trong Tòng lâm Phật giáo Bắc truyền
Bài viết
Bình luận

Danh xưng Chư tôn đức Tăng trong Tòng lâm Phật giáo Bắc truyền

Trải qua thời gian hình thành và phát triển lớn mạnh của Phật giáo, danh từ Tăng từ chỗ đơn thuần chỉ là tên gọi cho tu sĩ Phật giáo, tiến triển hình thành danh xưng, hàm chứa đầy đủ phẩm vị nghĩa lý Đạo Phật, từ chỗ đơn xưng danh từ biến thành phồn nghĩa danh xưng đa từ.

Cũng như vậy tất cả những danh từ tôn xưng Chư Tôn túc trong Tòng Lâm Phật giáo Bắc Truyền đều có nguồn gốc hình thành từ Ấn Độ và thăng hoa phát triển ở Đông Phương.

Phật giáo từ nguồn cội Tây Thiên theo dòng chảy nhân sanh đổ vào Đông Độ, đem mật ấn, lòng từ nhuộm thắm trời Nam. Phật giáo đến với Phương Đông không trong tâm niệm đem ánh sáng đến nơi này giáo hóa, mà mang trọn một niệm lành làm thức dậy Phật tánh sẵn có trong tất cả chúng sanh, cho nên Phật tánh không có địa vị cao thấp, không có nhơn ngã đua tranh và cũng không vì một ý thức hệ, quyền lợi cá nhân, dân tộc hay tôn giáo để đến phương này, vì thế Phật giáo luôn lắng nghe và học hỏi tất cả những gì có lợi ích cho Phật Pháp, cho chúng sanh đều được Phật giáo dùng hết tâm học tập và Phật Giáo Bắc Truyền là một kết quả chứng minh cho sự hòa quyện thành công tuyệt vời của Đạo Phật.

Từ thuở vườn Nai đại khai Thánh giáo, độ năm anh em Kiều Trần Như xuất gia làm Tăng, giáo đoàn thành lập, danh xưng Tăng chỉ cho tu sĩ của Phật giáo xuất hiện ở thế gian. Trong sách Thích Thị Yếu Lãm chép: “Tiếng Phạm gọi là Tăng Già, Đông Độ xưng là Chúng, nay lược gọi là Tăng vậy”. Trải qua thời gian hình thành và phát triển lớn mạnh của Phật Giáo, danh từ Tăng từ chỗ đơn thuần chỉ là tên gọi cho tu sĩ Phật giáo, tiến triễn hình thành danh xưng, hàm chứa đầy đủ phẩm vị nghĩa lý Đạo Phật, từ chỗ đơn xưng danh từ biến thành phồn nghĩa danh xưng đa từ, cũng như vậy tất cả những danh từ tôn xưng Chư Tôn túc trong Tòng Lâm Phật giáo Bắc Truyền đều có nguồn gốc hình thành từ Ấn Độ và thăng hoa phát triển ở Đông Phương.

Danh Từ “Tôn Đức” là một danh từ phức hợp được tạo thành bởi hai danh từ “Tôn Giả” và “Đại đức” đây là một danh từ chung, thường được dùng để tôn xưng các bậc Trưởng Lão kỳ đức, niên cao lạp trưởng, đạo cao đức trọng của Phật giáo. Trong sách Thích Thị Yếu Lãm chép: “Tôn Giả. Tiếng Phạm gọi là A Lợi Di. Đông Độ xưng là Tôn Giả, là bậc đầy đủ đức hạnh và trí huệ, đáng để tôn kính vậy”. Trong Đại Trí Độ Luận chép: “Đại đức. Tiếng Phạm gọi là Bà Đàn Đà. Đông Độ xưng là Đại đức.

Trong Luật Tạng nhiều chỗ xưng Phật là Đại đức”. Trong Luật Tỳ Nại Da có chép: “Phật dạy: từ đây trở về sau, từ vị mới thọ Tỳ Kheo cho đến các bực trưởng túc Tỳ Kheo đều gọi là Đại đức”. Trong sách Tăng Huy Ký chép: “hạnh lành viên mãn, đức cao trọng vọng, tôn xưng Đại đức”. Ngoài ra trong Tòng Lâm Phật giáo Bắc Truyền còn có những danh từ riêng để tôn xưng các bậc Tôn Đức Tăng Già như: Sa Môn, Đạo Sư, Tổ Sư, Thiền Sư, Trưởng Lão, Tông Sư, Pháp Chủ, Đại Sư, Thượng Sĩ, Thượng Nhân, Đạo Nhân, Phương Trượng, Đường Thượng, Hòa Thượng, Long Tượng.

1. Sa Môn: Trong Kinh Trường A Hàm chép: “Sa Môn là người xã bỏ ân ái, xuất gia học đạo, nhiếp ngự các căn, không nhiễm các dục vọng ở bên ngoài, có lòng từ rộng lớn không làm thương hại chúng sanh, thấy khổ không sợ, thấy vui không ham thích, năng nhẫn như đất vậy”. Trong Kinh Niết Bàn chép: “Tiếng Phạm gọi là Sa Môn, Đông Độ xưng là Thiện Giác”.

Trong Kinh Bảo Tích chép: “Sao gọi là Sa Môn vì điều phục các duyên, đạt đến tịch diệt, thọ học các pháp, giới thân thanh tịnh, thông hiểu thật nghĩa các pháp, đạt đáo giải thoát, lìa khỏi tám pháp của thế gian, tâm kiên cố không lay động như đại địa, hộ trì hết thảy các pháp của ta và người, ở nơi hình tướng không hề nhiễm trước, như vẫy tay trong không trung không có chướng ngại, thành tựu nhiều pháp như vậy gọi là Sa Môn”.

Trong Luận Du Già chép: “Sa Môn có 4: 1. là Thắng Đạo Sa Môn tức là Chư Phật vậy, 2. là Thuyết Đạo Sa Môn chỉ cho những vị giảng thuyết chánh pháp, 3. Hoạt Đạo Sa Môn chỉ cho những vị chuyên tu các phẩm hạnh lành, 4. Ôi Đạo Sa Môn chỉ cho những vị không hành Bát Thánh Đạo, tự hành tà hạnh, không phải là bực đạo đức cho nên gọi là ôi đạo sa môn”. Trong Luật Ngũ Phần chép: “Khi Đức Phật mới thành đạo, mọi người đều tôn xưng Ngài là Đại Sa Môn”.

2. Đạo Sư: Trong Kinh Đại Pháp Cự Đà La Ni chép: “vì có thể đối với Đạo Bồ đề không còn thối chuyển, không đoạn tuyệt Đạo Bồ đề, cho nên gọi là Đạo Sư”. Trong Kinh Hoa Thủ chép : “Có thể vì chúng sanh mà nói pháp không sanh tử nữa, ấy là Đạo Sư”. Trong Kinh Thương Chủ Thiên Tử Sở Vấn chép: “như thế nào gọi là Đạo Sư? Bồ Tát Văn Thù trả lời: Ở trong Phật Đạo, thường có thể làm cho chúng sanh thành thục thâm tín Phật Pháp, thì gọi là Đạo Sư”.

Trong Kinh Phật Báo Ân chép: “Là bậc Đại Đạo Sư, lấy con đường đi đến Niết Bàn làm lộ chính, khiến cho đắc được vô vi thường lạc vậy”. Trong Kinh Thập Trụ Đoạn Kết chép: “người được xưng là Đạo Sư, là người có thể khiến cho hết thảy muôn loài chúng sanh, nhận biết được chánh đạo”.

3. Tổ Sư: Trong sách Bảo Lâm Truyện chép: “Thái thú Kỳ Thành là Dương Huyễn Chi hỏi Đạt Ma Tổ Sư rằng: Tây thiên truyền thừa xưng là Tổ, vậy có nghĩa như thế nào? Đạt Ma Tổ sư trả lời: Hiểu thấu Phật tâm tông, hành trì, liễu giải đều có thể tương ưng, thì gọi là Tổ Sư”. Thiền tông Tây thiên truyền thừa có 32 vị Tổ, Đông độ có 6 vị tổ, Việt Nam Thiền Phái Trúc Lâm có 3 vị Tổ. Còn các tông phái trong thập tông đều có Tổ sư riêng của tông phái mình.

4. Thiền Sư: Trong Kinh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn chép: “Thiên Tử hỏi Ngài Văn Thù rằng: Những vị Tỳ Kheo như thế nào thì được xưng là Thiền Sư? Ngài Văn Thù đáp: Ở trong tất cả các Pháp, hành trì hay tư duy đều không còn chỗ để sanh phiền não nữa, nếu biết như vậy người đó được xưng là Thiền sư. Thậm chí cho đến các pháp có, pháp không, pháp nào có thể giữ lấy hoặc không giữ lấy, tất cả đều không có pháp để giữ lấy, trong đời này cho đến đời sau và trong tam giới cũng không có pháp để giữ lấy, cho đến trong tất cả các pháp đều không có một pháp để giữ lấy, vì tất cả các pháp đều không, chúng sanh cũng như vậy, không có gì để giữ lấy, được như vậy thì xưng là Thiền Sư.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Không còn nhận ít nhiều, không phải là nhận, không nhận, trong tất cá các pháp đều vô sở đắc, vì vậy mà không còn ức niệm, nếu như không còn ức niệm thì tu hay không tu, chứng hay vô chứng không còn, như vậy xưng là Thiền Sư”.

Trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên chép: “xưng là Thiền sư có hai bậc:

1. Đầy đủ đức hạnh được Vua ban thưởng ân tứ cho huy hiệu, xưng là hiệu gì đó Thiền Sư.

2. Là các vị tăng thuộc Thiền tông xưng hô các bậc tôn túc trong tông phái là Thiền sư”. Ở nước ta có Vạn Hạnh Thiền Sư, Pháp Thuận Thiền Sư, Không Lộ Thiền Sư, Hương Hải Thiền Sư… đều là những bậc thiền lâm long tượng, kiệt xuất Tăng già, được triều đình vua quan kính trọng sắc phong huy hiệu.

5. Trưởng Lão: Trong Kinh Trường A Hàm chép: “Trưởng Lão có ba bậc.

1. Niên cao lạp trưởng xưng là Trưởng Lão.

2. Liễu đạt pháp tánh, đầy đủ trí đức xưng là Trưởng Lão.

3. Làm vẽ ra dáng Trưởng Lão thì gọi là giả Trưỡng Lão”. Trong sách Truyền Đăng Lục. Thiền Lâm Quy Thức chép: “Nếu như đầy đủ Đạo nhãn, cụ túc đức hạnh đáng để tôn kính, thì được tôn xưng là Trưởng Lão.

Ví dụ như ở Tây Vực Ngài Tu Bồ Đề đạo cao lạp trưởng, được tôn xưng là trưởng lão”. Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm chép: “Ngài A Nan bạch Phật rằng: nay chư Tỳ Kheo như thế nào để tự xưng danh hiệu? Phật bảo Ngài A Nan: nếu như các vị Tỳ Kheo nhỏ tuổi nên tôn xưng các vị đại Tỳ Kheo là Trưởng Lão...”. Trong sách Tổ Đình Sự Uyển chép: “Nay Thiền Tông xưng các vị trụ trì là Trưởng Lão” .

6. Tông Sư: Trong sách Thích Thị Yếu Lãm chép: “là vị thầy truyền trao Phật Tâm Tông. Tông là tôn kính vậy. Tông sư là người thông suốt pháp không, chỉ rõ thật pháp vốn không, cho nên được chúng sanh tôn kính vậy”.

7. Pháp Chủ: Trong Kinh Trường A Hàm chép: “Phật là thuyết Pháp Chủ, xưa nay đều xưng các vị Tăng thiện nghệ thuyết pháp, liễu nghĩa tất cả các pháp là Pháp Chủ”. Pháp Chủ cũng là xưng vị của các bậc cao Tăng được triều đình tôn kính, trong sách Thích Thị Yếu Lãm chép: “Vua Tống Hiếu Vũ sắc phong cho Thiền sư Đạo Hiến làm Pháp Chủ chùa Tân An và Chùa Chấn. Đương thời được tôn xưng là Vạn Nhân Pháp Chủ”. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngôi vị Pháp Chủ là phẩm vị cao nhất trong Tăng Đoàn.

8. Đại Sư: Trong sách Thích Thị Yếu Lãm chép: “Đại sư là Sư phạm vậy... Đức Phật được tôn xưng là Đại Sư của Tam Giới”. Trong Du Già Luận chép: “có thể hóa đạo vô lượng chúng sanh, lìa khổ não đạt đến tịch diệt...lại có thể diệt trừ hết thảy tà uế và ngoại đạo, xuất hiện trên thế gian, cho nên được tôn hiệu là Đại Sư”. Ngoài Đức Thế Tôn được tôn xưng là Đại Sư ra tất cả những người được tôn hiệu Đại Sư đều phải cụ túc 5 điều công đức.

Trong Du Dà Luận chép: “Lược nói về Đại Sư có 5 công đức: 1. Giới hạnh thanh tịnh trang nghiêm, cả đời hành trì giới luật không có gì sai thất. 2. Giỏi về kiến lập pháp tràng hoằng pháp độ sanh. 3. Giỏi về giáo dục, học vấn uyên thâm. 4. Giỏi về tùy cơ ứng Pháp, tùy theo chỗ nghi hoặc mà giải nghĩa, có thể lập pháp hoặc không cần lập pháp, không còn vướng mắc trong các pháp đều có thể liễu không. 5. Làm thầy dạy cho chúng sanh xuất ly khổ hải”.

9. Thượng Sĩ: Trong Du Dà Luận chép: “Người không vì lợi ích của riêng mình, mà làm chỉ vì lợi cho người khác gọi là hạ sĩ, người chỉ vì lợi cho mình không có lợi cho người khác mà làm gọi là trung sĩ, người làm lợi cho chính mình và cũng lợi cho người khác thì được gọi là thượng sĩ. Thượng sĩ phải đầy đủ lợi mình lợi người và phải có tâm lớn, nguyện lớn, như vậy cũng được xưng là Đại Sĩ”.

10. Thượng Nhân: Trong Kinh Ma Ha Bát Nhã chép: “Như thế nào gọi là thượng nhân? Phật dạy: nếu như Bồ Tát nhất tâm hành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tâm không tán loạn thì xưng là thượng nhân”. Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm chép: “Làm người sống ở trên đời có sai thì tự mình nên sửa sai, người như vậy được gọi là thượng nhân”. Trong Thập Tụng Luật chép: “Người có bốn loại: 1. Người thô ác; 2. Người ô trược; 3. Người bình thường; 4. Thượng nhân. Vua Bình Sa Vương xưng đệ tử Phật là Thượng Nhân”. Trong sách Thích Thị Yếu Lãm chép: “Trong thì đầy đủ trí đức, ngoài thì cụ túc các thắng hạnh, ở trong người mà trên người, được xưng là Thượng Nhân”.

11. Đạo Nhân: Trong Luận Trí Độ chép: “Người đắc đạo được xưng là Đạo Nhân, ngoài người xuất gia ra những người ngoài thế gian cũng được xưng là Đạo Nhân”.

12. Phương Trượng: Trong sách Thiền Lâm Tượng Khí Tiên chép: “Trụ Trì là Phương Trượng vậy”. Trong sách Thích Thị Yếu Lãm chép: “Phương Trượng là chánh tẩm của một ngôi chùa, là nơi ở của trụ trì, kiến trúc này có từ thời nhà Đường Hiển Khánh trung niên, được dựng theo tích Ngài Văn Thù đến thăm ngôi nhà nhỏ chỉ vuông vắn khoảng một trượng của ngài Duy Ma Cật ở khi thị hiện thân bịnh, cho nên được gọi là Phương Trượng”. Vì Trụ Trì ở Phương Trượng cho nên từ đó về sau, trong Thiền lâm thường tôn xưng Trụ Trì là Phương Trượng.

13. Đường Thượng: Trong sách Thiền Lâm Tượng Khí Tiên chép: “Đường Đầu Hòa Thượng cũng xưng là Đường Thượng”. Trong Tòng Lâm danh xưng Đường thượng thường được dùng trong tôn hiệu, văn sớ và long vị của chư Tôn Túc Hòa Thượng hoặc là chư Tôn đức trụ trì các tự viện.

14. Hòa Thượng: Trong Luật Thiện Kiến chép: “Hòa Thượng là tiếng Thiên Trúc, tiếng Hán dịch là biết tội, biết không tội, gọi là Hòa Thượng”. Trong Hoa Nghiêm Âm Nghĩa của Ngài Huệ Uyển chép: “Danh từ Hòa Thượng theo tiếng của Ngũ Thiên Tạp gọi là Ổ Ba, Trung Hoa dịch là Cận, còn gọi là Đà Da dịch là Độc. Nghĩa là Tôn sư làm nơi chốn để cho đệ tử thân cận và học hỏi, cựu dịch là Thân Giáo Sư”. Trong Liễu Minh Luận Chánh Truyện chép: “Tiếng Phạm là Ưu Bà Đà Ha, dịch là Y học, y theo vị đó mà học giới định huệ, thì vị đó là Hòa Thượng vậy”.

Trong sách Phiên Thích Danh Nghĩa Tập chép: “Hòa Thượng tiếng Phạm gọi là Ổ Ba Thứ Ca, truyền đến nước Vu Điền, dịch thành Hòa Thượng, truyền đến Đông Độ ngài Cưu Ma La Thập dịch là Lực Sanh”. Trong Xá Lợi Phất Vấn Kinh chép: “Phàm là người xuất gia, lìa khỏi cha mẹ xã bỏ ngôi nhà sanh tử, vào trong cửa Phật, thọ Pháp vi diệu, vậy nên nương vào sức lực của thầy để sanh trưởng pháp thân, y theo công đức của thầy để nuôi lớn trí huệ mạng...

Hòa Thượng còn được xưng là Cận Tụng, vì đệ tử tuổi nhỏ không thể xa thầy, thường nên thân cận, để học hỏi Kinh Luận...” . Trong sách Thiền Lâm Tượng Khí Tiên chép: “Hòa Thượng tiếng Phạm là Ổ Ba Đà Da, đây dịch là Thân Cận Giáo Sư, vì có thể dạy dỗ chúng ta lìa khỏi nghiệp thế gian, cho nên có hai loại. 1. Thân Giáo: tức là thọ nghiệp dạy dỗ cho ta; 2. Y Chỉ: tức là người để ta đi theo để học đạo vậy”.

15. Long Tượng: Trong Kinh Trung A Hàm chép: “Phật dạy Ô Đà Di, những vị Sa Môn đối với người cho đến chư thiên, không dùng thân khẩu ý để làm hại, Ta cho rằng những vị ấy là Long Tượng”. Danh xưng Long Tượng thường được dùng tôn xưng những bậc cao Tăng thạc đức của Tòng lâm.

Phật Pháp Đông truyền, trải qua hai ngàn năm truyền thừa và phát triển, do sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa mà rất nhiều danh từ của Phật giáo sau khi được dịch thành Hán ngữ, làm cho chúng ta có đôi chút nhầm lẫn cứ ngỡ rằng của Phật giáo Bắc Truyền, nhưng thực chất, tất cả những danh từ Tôn Xưng trong Tòng Lâm Phật giáo Bắc Truyền đều có nguồn gốc từ Ấn Độ và có cả những danh từ do chính Kim Khẩu của Đức Phật nói ra, cũng có những từ của Phật Giáo Bắc Truyền nhưng thiết nghĩ chỉ làm thêm nét vi diệu cho văn hóa ứng xử, xưng hô và lòng tôn kính của hàng hậu học Phật giáo Bắc Truyền đối với các bậc Trưởng Thượng, Thạc Đức Cao Tăng.

Thích Tâm Mãn

Các bài viết liên quan
Xem
Những con số bảy trong kinh tạng Pali
Xem
Nghiệp và số mệnh đồng hay khác?
Xem
Thưởng lãm các bức thư pháp "thiền định" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Xem
Con đường và hương vị giải thoát
Xem
Pháp tu niệm Phật trong thời Thế Tôn tại thế
Xem
Tổ đình Từ Hiếu: Miền an lạc chốn thiền môn xứ Huế
Xem
Rừng hay ngôn ngữ của sự sống
Xem
Bệnh nhân 91 xuất viện, trở về Anh
Xem
Thấp thoáng lời kinh Quán Thế Âm
Xem
Căn tu là gì?
Xem
Phát tâm tu, khi nghiệp quả đến có thay đổi từ nặng sang nhẹ không?
Xem
Một quyết định nhân văn của Siem Reap - Campuchia
Xem
Ni giới và những lời Phật dạy
Xem
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật
Xem
Giới luật – tìm lại niềm tin nơi Phật tử
Xem
Nguồn gốc và ý nghĩa của Chuông, Mõ, Khánh trong Phật giáo
Xem
Theo Phật xuất gia truyền thừa Phật pháp
Xem
Chính ngữ: Giải pháp phòng, chống bạo hành bằng lời nói
Xem
Món quà cuộc sống
Xem
Thông điệp của Đức Dalai Lama nhân khánh tuế thứ 85
Xem
Xuất gia để làm gì?
Xem
Vì sao ta phải sống trong đau khổ lầm mê?
Xem
Phật dạy về nghiệp báo sai biệt của mỗi người
Xem
Phật tử vì sao mà phải tín ngưỡng Tam Bảo?
Xem
Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Ăn trong chánh niệm, Sống trong tỉnh thức
Xem
Stephen Cameron trở về từ cận tử nghiệp
Xem
Tin Phật là con người đã giác ngộ hoàn toàn
Xem
Hễ xem kinh sách thì buồn ngủ phải làm sao?
Xem
Ý nghĩa thâm sâu từ tư thế ngủ của Đức Phật
Xem
Bệnh dưới lăng kính Phật giáo
Xem
Địa ngục trần gian và nỗi khổ con người
Xem
Bức thông điệp từ con người của Đức Phật
Xem
Ý nghĩa và lợi ích khi trì chú Văn Thù Sư Lợi Bồ tát
Xem
Tu như cứu lửa cháy dầu
Xem
Phật dạy tham ăn uống làm con người khổ
Xem
Cái chết có trong sự sống
Xem
Ý nghĩa của câu "Ta bà ha" ở cuối các các câu thần chú
Xem
Nghi thức lạy sám hối 35 vị Phật
Xem
Nhân quả và con đường chuyển hóa
Xem
Đức Phật dạy thế nào là người đàn ông lý tưởng?
Xem
Quán Thế Âm Bồ Tát là huynh đệ của chúng ta
Xem
Yên lặng ở nội tâm
Xem
Nghiệp dẫn chúng sinh đi trong luân hồi sống chết
Xem
Những câu danh ngôn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Xem
Liên Hợp Quốc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật đản
Xem
An cư kiết hạ là gì? Ý nghĩa của An cư kiết hạ
Xem
Sống an lạc qua giáo lý “tứ đại giai không”
Xem
Cách cúng thí thực để có được nhiều lợi ích và phước báu
Xem
Hành xứ của người xuất gia
Xem
Về thăm chùa Bộc, nơi thờ "Hoàng đế" Quang Trung
Xem
Nhất niên Phật hiện tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật
Xem
Đức Phật cảm hóa Angulimāla: Nhiều bài học quý
Xem
Nghĩ về hai chữ “công” và “đức” của hòm “công đức”
Xem
Hình thức và ý nghĩa lễ bái trong đạo Phật
Xem
5 phận sự của Đức Phật
Xem
Muốn học Phật trước tiên phải biết hiếu dưỡng cha mẹ
Xem
Sự khác nhau trong các danh xưng và thờ tự ở Chùa, Tịnh xá, Tu viện, Thiền viện
Xem
Có nên nguyện trả hết nghiệp trước khi vãng sinh?
Xem
Đức Phật là bậc Vô thượng Y vương
Xem
Chuyến du Nam vãn cảnh bái Phật
Xem
Ý niệm tấn phong giáo phẩm trong Phật giáo
Xem
Người thân vừa qua đời, nên làm gì với quần áo, vật dụng ?
Xem
Bí ẩn tài sản thiêng liêng của người tu hành
Xem
Tại sao gọi là xuất gia?
Xem
An cư trong đại dịch
Xem
Xuất gia là con đường con đã chọn
Xem
Lời khai thị về ăn chay của Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Xem
Phật dạy: Tu tập bảy pháp này khiến ma không phá hoại
Xem
Học hạnh không tranh chấp, tranh giành, tranh đấu, tranh cãi
Xem
Cầu nguyện hay Cầu xin?
Xem
Đạo Phật với con người trẻ
Xem
Cho con nhỏ quy gieo duyên trước chư Phật
Xem
Các cảnh giới tái sinh giúp người trợ niệm vãng sinh tìm hiểu
Xem
Nàng Ma Đăng Già trong nhạc, vũ, kịch
Xem
Những nguyên nhân giàu và nghèo trong cuộc sống
Xem
Hội nghị sinh hoạt Giáo hội 5 tháng đầu năm khu vực phía Nam
Xem
Hành trì và chánh nghiệp
Xem
Đối tượng lễ bái qua kinh Thiện Sanh
Xem
Sự giác ngộ và giải thoát của Người Phật tử
Xem
Hai nhà sư trẻ tam bộ nhất bái tới non thiêng Yên Tử giữa đại dịch
Xem
Cố gắng tìm về sự tĩnh lặng trong mâu thuẫn của cuộc đời
Xem
Cuộc đời này hạnh phúc hay ý nghĩa?
Xem
Những câu chuyện ám hại Đức Phật trong lịch sử
Xem
Tâm khởi qua hình tượng chư Phật, Bồ tát
Xem
Có duyên với Phật pháp là một phước duyên của đời người
Xem
Số phận đã an bài, có hay không sự may - rủi của số phận?
Xem
Diệt trừ các nghiệp ác do lời nói gây ra
Xem
Lời Phật dạy luôn luôn còn mãi
Xem
Tâm hoan hỷ trong kinh Pháp cú
Xem
Giải thoát là cốt lõi của Đạo Phật
Xem
Người tu thiền chết về đâu?
Xem
Trời kêu ai nấy dạ
Xem
Sự bất an và trầm tĩnh cùng Virus Corona
Xem
Tăng cường hệ miễn dịch nhờ năng lượng nuôi dưỡng từ Thiền định
Xem
Từ bỏ sự sát sanh
Xem
Hoa sen, biểu tượng của đạo Phật
Xem
Thiền đối với trẻ em
Xem
Bồ tát cũng là chúng sinh
Xem
Chàng trai Việt nặng tình trên đất Phật
Xem
Ý nghĩa của kinh hành niệm Phật
Xem
Thiên tai dịch họa trước quan niệm của tiền nhân
Xem
Ứng dụng NCOVI hỗ trợ phòng chống dịch bệnh do nCoV
Xem
Người muốn nhận lấy các nghiệp tội của chúng sinh
Xem
Chết không có nghĩa là chấm dứt
Xem
Cơ bản về điều kiện của hạnh phúc là tự do
Xem
Những điều cần biết để chủ động phòng chống dịch Corona
Xem
Quả báo từ việc phá thai của cô gái trẻ
Xem
Sự giống nhau giữa đạo Phật và môi trường
Xem
Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhập niết bàn
Xem
Trách mình trước khi trách người
Xem
Diêm Vương trong đạo Phật ?
Xem
Thần lực và Thần chú
Xem
Sau khi chết, Thần thức sẽ an trụ nơi nào?
Xem
99% trường hợp nghi nhiễm dịch COVID-19 ở Hà Nội đều âm tính
Xem
Ăn trong thiền
Xem
Kinh A Di Đà Việt nghĩa chuẩn nhất và Nghi thức tụng
Xem
Tín ngưỡng và triết lý Bồ Tát Quán Thế Âm
Xem
Steve Jobs qua đời ở tuổi 56, nhưng bộ não của ông mới chỉ 27 tuổi
Xem
Cậu bé vượt lên nghịch cảnh nhờ nghèo
Xem
Hạnh nhẫn nhục của bậc trượng phu chánh pháp
Xem
Bảy tôn tướng của Đức Dược Sư Như Lai
Xem
Ngăn ngừa virus corona không thể bằng việc uống vitamin C
Xem
Tự bảo vệ bản thân trong đợt dịch nCoV bằng cách nào?
Xem
Hãy sống bình dị như triết lý của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Xem
Giúp mẹ vãng sinh Tây phương qua Trợ niệm
Xem
Giúp thanh lọc thân tâm qua việc hành thiền mỗi ngày
Xem
Lời Phật dạy về tình yêu nam nữ
Xem
Người tin vào Phật pháp, có thể cải biến số mệnh được không?
Xem
Có nên thờ Thần Tài hay không theo quan điểm Phật giáo, nhất là khi sắp đến ngày vía Thần tài?
Xem
Việc đốt vàng mã trong Phật giáo có nên hay không?
Xem
Những điều cần biết về trầm hương trong Phật giáo
Xem
Tự sát trên quan điểm của Phật giáo
Xem
Cầu nguyện hỏa hoạn AuStalia được dập tắt
Xem
Cha mẹ hãy cùng con học và hành việc thiện
Xem
Hoà thượng Thích Minh Thông cùng TT Thích Lâm Trang quang lâm chùa Viên Giác
Xem
Hướng dẫn: Trì tụng chú Đại Bi ngắn gọn
Xem
Những lưu ý về trang phục khi đi chùa
Xem
Tu hành đạo Phật trong cảnh khốn khó
Xem
Giáo lý đạo Phật bắt nguồn từ đâu
Xem
Có nên thờ tượng Phật đã sứt, mẻ?
Xem
Phật tử có bắt buộc phải tổ chức hôn lễ theo đạo Phật?
Xem
Câu chuyện đầu thai và sự giải thích dưới góc nhìn khoa học
Xem
Quá trình từ đức tin đến tu hành thành Phật diễn ra bao lâu?
Xem
10 hành động đem lại phước đức
Xem
Diệt trừ phiền giận bằng các phương pháp của Phật giáo
Xem
Ăn trứng gà trong bữa ăn chay Phật giáo?
Xem
Sự hòa hợp các tôn giáo với Phật giáo
Xem
20 câu thiền ngữ Phật dạy, giúp cuộc sống bình yên, hạnh phúc
Xem
Việc hành trì Phật pháp đối với chúng ta
Xem
Chánh niệm đối với mỗi người
Xem
Cuộc đời tu sĩ
Xem
Đức Phật tồn tại theo dòng lịch sử và thời đại
Xem
Công đức phóng sinh của Phật tử
Xem
Chắp tay trong Phật giáo có ý nghĩa như thế nào?
Xem
Đức Phật của thời đại của chúng ta
Xem
Cúng rước vía Đức Phật Di Lặc đầu năm và ý nghĩa
Xem
Chân chánh phát tâm Bồ Đề là như thế nào?
Xem
Bình an nhờ trong tâm niệm Phật
Xem
Ý nghĩa việc đến chùa tùng Kinh, niệm Phật của Phật tử
Xem
Nghiệp lực trong giáo lý của Phật Giáo
Xem
Triết lí của Phật giáo và thời đại
Xem
10 điều Phật dạy giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương
Xem
Việc đốt hương trong Phật Giáo
Xem
Phương pháp tu trì Chú Đại Bi
Xem
Đời sống người xuất gia và lợi ích của ứng dụng giới luật
Xem
Tâm an vui, cảm nhận pháp lạc theo chánh pháp
Xem
Ba lạy trong Phật giáo và ý nghĩa
Xem
Về việc đi chùa đối với thanh niên thời nay
Xem
Hình tượng và ý nghĩa nụ cười của Bồ Tát Di Lặc
Xem
Hướng dẫn niệm Phật
Xem
Ba triết lý sâu sắc của Phật giáo về cuộc đời
Xem
Lời phật dạy về quan hệ thầy trò
Xem
Góc nhìn của Phật giáo về tái sinh
Xem
"Năm căn, năm lực" và ý nghĩa
Xem
Sám hối trong đạo Phật
Xem
Khi có nhiều chúng sanh cầu cứu cùng một lúc, Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện như thế nào?
Xem
Gia đình nghèo khó nên cúng cầu siêu như thế nào cho tròn đầy ý nghĩa?
Xem
Một câu chuyện về sức mạnh của lòng từ
Xem
Sự tích mười bảy Pháp tăng tàn
Xem
Những chỉ dẫn cốt tủy về cách tái sinh
Xem
Tinh thần Phật giáo là lý tưởng của nhân loại
Xem
Niệm Phật A Di Đà siêu độ hương linh
Xem
Hạnh phúc đích thực của con người đến từ lòng từ bi với sinh linh, vạn vật
Xem
Phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc
Xem
Đức Phật là người bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh
Xem
Phước đức của tự thân
Xem
Thiệt thòi là phước
Xem
Sống chung với mẹ chồng theo lời Phật dạy
Xem
Thần Chú Đại Bi: Viên ngọc của người cùng tử
Xem
Vì hạnh phúc muôn loài
Xem
Niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo
Xem
Tỷ phú Bill Gates: Người thực sự giàu là người sở hữu một trái tim giàu lòng nhân ái
Xem
Phương cách niệm Phật nào giúp dễ đạt nhất tâm bất loạn nhanh nhất?
Xem
Ăn chay chữa bệnh vảy nến
Xem
Khi lâm chung tưởng nhớ Phật, nhưng không thấy Phật, có được vãng sinh?
Xem
Làm thế nào để khuyến hóa gia đình thích sát sinh và mê tín dị đoan?
Xem
Khi bị oan uổng thị phi, có cần thanh minh không?
Xem
Liệu có sự sống sau khi chết hay không?
Xem
Đức Phật dạy có nên giết hại sinh vật để cúng giỗ người thân đã mất không?
Xem
Chuyện cảm ứng chuyển nghiệp kỳ diệu nhất do niệm Phật
Xem
Từ sự việc 39 nạn nhân tử nạn ở Anh, suy ngẫm lời Phật dạy về chọn nghề
Xem
Tại sao người giàu sang, kẻ nghèo hèn?
Xem
Phải biết quý tiếc phước báo của mình
Xem
Tư tưởng giáo dục Phật giáo
Xem
Đừng hưởng hết phước báu của mình
Xem
Vị trí và vai trò của chánh niệm
Xem
Sắc - Không trong Tâm kinh qua trí tuệ Bát Nhã
Xem
Sát sinh bị quả báo đoản mạng
Xem
Phước lạc thay sự xuất hiện của chư Phật
Xem
Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được cung kính, cúng dường?
Xem
Đức Phật thị hiển như thế nào để cứu độ chúng sinh?
Xem
Tự độ, độ người và niệm Phật siêu độ
Xem
Lạy Phật như thế nào để được nhiều lợi ích?
Xem
Vì sao làm việc tốt không được phúc báo, lại có kẻ làm chuyện xấu mà không bị trừng phạt?
Xem
Lễ khởi công xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở
Xem
Ni Trưởng Như Thanh - Ngôi sao sáng trên bầu trời Ni giới Việt Nam
Xem
Từ bi là gì?
Xem
Ứng dụng lý nhân duyên để thấu triệt lời Phật dạy
Xem
Tinh tấn tu hành có thay đổi được tướng số nhân quả không?
Xem
Xin đừng bóp méo lý tưởng xuất gia
Xem
Ươm mầm tâm linh
Xem
Những nàng tiên có thật giữa đời
Xem
Chúng ta sợ nghiệp dữ hơn hay chỉ sợ nghèo?
Xem
Nước mắt thiền sư
Xem
Lợi ích tụng Kinh niệm Phật
Xem
Quan niệm về giải thoát trong Phật giáo Nguyên thủy (II)
Xem
Làm thế nào để hóa giải nghiệp chướng, mê tín dị đoan trong gia đình?
Xem
Tam bộ nhất bái là gì? Tại sao phải đi 3 bước lại quỳ lạy sát đất 1 bước?
Xem
Đạo lực của một bậc Giác Ngộ
Xem
Giải mã ý nghĩa của tượng đức Quan Âm nghìn tay nghìn mắt
Xem
Nhất tâm, tinh tấn, vững bền trong giáo pháp của Đức Phật
Xem
Thưa mẹ, con đi tu
Xem
Bàn về việc can gián và bàn bạc trong giới luật Phật giáo
Xem
Không gian thiền vị đẹp như trong phim ở ngôi chùa hơn 1000 năm tuổi - Địa Tạng Phi Lai Tự
Xem
Ẩm thực chay trong Phật giáo Bắc Tông
Xem
Y Phật phát huy giới thân huệ mạng người xuất gia
Xem
Bộ não người như cái thùng chứa, hãy biết chọn sách để đọc
Xem
Đại Bồ Tát thành kính tri ân cúng dường những ngôi chùa lớn tại Hà Nội
Xem
Thần chú trong Phật giáo
Xem
Thượng Toạ Thích Thông Châu giảng đề tài: “Ý NGHĨA BÁO HIẾU MÙA VU-LAN”
Xem
Kênh truyền thông Đại Bồ Tát