Trang chủ > Con tôi, tài sản của tôi!
Bài viết
Bình luận

Con tôi, tài sản của tôi?

Con người thường hay lầm chấp cho rằng “Đây là con tôi và đây là tài sản của tôi, những kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế. Nhưng chẳng biết rằng chính ta còn không có, huống hồ là con của ta hay tài sản của ta”?

Con nguời thường hay lầm chấp cho rằng “Đây là con tôi và đây là tài sản của tôi, những kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế. Nhưng chẳng biết rằng chính ta còn không có, huống hồ là con của ta hay tài sản của ta”. Người như vậy được đức Phật còn gọi là người ngu.

Con tôi tài sản tôi / Người ngu sinh ưu não/ Tự ta ta không có /Con đâu tài sản đâu

Con tôi tài sản tôi / Người ngu sinh ưu não/ Tự ta ta không có /Con đâu tài sản đâu

Cho nên từ kim khẩu của đức Phật mới nói lên bài kệ như sau:

"Con tôi tài sản tôi 

Người ngu sinh ưu não

 Tự ta ta không có 

Con đâu tài sản đâu"

(Kinh Pháp Cú)

Bài kệ trong câu kinh Pháp cú này, đức Phật dạy rằng: Con người do vô minh sống trong điên đảo nên khổ đau, phiền muộn, từ đó bị lầm chấp, bị tác động bởi người thân: cha mẹ, con cái, cháu chắt, tài sản, sự nghiệp, danh vọng, sắc dục, ăn ngon, ngủ nghỉ… Nên con người bị chi phối, bị nô lệ bởi nghiệp.

Nghiệp được xuất phát ở đây chỉ cho con người chạy theo ngũ dục, đam mê theo những khát ái, khát vọng, vọng tưởng, điên đảo. Say mê đắm nhiễm theo nên khổ, nên phải bị trầm luân sáu nẻo. 

Vậy cái khổ này, cái nghiệp này, cái vô minh này, cái lầm chấp này do mỗi người tự tạo ra cho chính mình, chứ không do một ai tạo ra cả? Vì không hiểu con người chạy theo dục ái, chạy theo những nhu cầu yêu thích đáp ứng cho cuộc sống mà không biết nên dừng lại để hướng thượng đến những điều chân lý.

Vì không hướng thượng đến những điều thiện, điều lành, điều chân lý và cứ mãi chạy theo những hành vi tà vạy, những hành vi ác, những hành vi bất thiện, mà không thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu uế trong các dục. Đó là nguyên nhân cội nguồn của mọi khổ đau, phiền lụy. Vì không hiểu được khổ và nguyên nhân của khổ. Hằng ngày thường xuyên bị màn vô mình của ngũ triền cái ngăn che, phủ kín nên không thể nhận biết rằng "Tôi đây còn không có huống chi là con tôi và tài sản của tôi ... rồi chấp thủ dính mắc rằng: Đây là con tôi và đây là tài sản của tôi".  

Từ đó, khi đã lầm chấp con tôi và tài sản của tôi rồi thì phải bảo vệ, gìn giữ. Vì cứ nghĩ chính con tôi đó và tài sản của tôi đó là tồn tại, là trường cửu, là bất biến, mà không nhận thấy rằng những gì là con tôi và những gì là tài sản của tôi thì rất là vô thường, tạm bợ, và rất nguy hiểm.

Người nào mà hành động lầm chấp rằng: đây là con của tôi và đây là tài sản của tôi, thì còn chấp thủ trên cái thân tứ đại do duyên hợp này, trên cái thân do nghiệp lực nhân quả này, trên cái thân danh sắc do ngũ uẩn duyên hợp này. Từ đó, sẽ chấp thủ thân này là ta, là của ta và là tự ngã của ta, rồi chấp thủ mọi pháp xung quanh cái gì cũng là ta, là của ta và là tự ngã của ta.

 

Cho nên đức Phật dạy: "Chính mình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp.'

Đức Phật nói những người như vậy là người vô minh, người vô minh đức Phật còn gọi một danh từ nữa là người ngu. Như vậy rằng người ngu, người phàm phu tự chấp thủ các pháp xung quanh, chấp thủ nào là con của tôi, nào là tài sản của tôi nên luôn luôn sinh tâm ưu não, phiền não, sinh tâm lo lắng và sợ hãi. Luôn luôn khổ đau, ưu não khi phải đối diện mất mát con của tôi và tài sản của tôi… "Con tôi tài sản tôi/ Người ngu sinh ưu não”.

Như vậy thì mọi người tự trói buộc, tự hành hạ mình, tự mình làm khổ mình. Từ đó con người khổ mãi khổ mãi…, mà không biết cái khổ này từ đâu? Cái khổ này do con người lầm chấp những cái vô thường lầm tưởng là thường, những cái giả tạm lầm tưởng là có thật. Nếu không may người thân của tôi và tài sản của tôi bị mất mát, bị hư hao, bị tổn thất thì không có gì khổ bằng...? Than ôi...! Cái khổ này mang theo đến khi chết vì lầm chấp rằng con tôi và tài sản của tôi đã không còn hiện hữu nữa. Nên khi còn sống đã chịu quả khổ, cho đến lúc chết đi cũng phải thọ lãnh quả khổ, đây là con đường luân hồi sinh tử.

Than ôi...! Cái khổ này mang theo đến khi chết vì lầm chấp rằng con tôi và tài sản của tôi đã không còn hiện hữu nữa.

Than ôi...! Cái khổ này mang theo đến khi chết vì lầm chấp rằng con tôi và tài sản của tôi đã không còn hiện hữu nữa.

Cho nên đức Phật dạy: "Chính mình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp.  Đúng vậy, con người được sinh ra bởi lớp vô minh của cái màn ngăn che tối tăm của năm triền cái, đó là tham, sân, si, mạn, nghi. Chính năm triền cái này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp". Cho nên, chủ nhân này, thừa tự này, thai tạng này, và quyến thuộc này nó thường xuyên bám sát theo ta như hình với bóng, như xe lăn vật kéo, để lôi cuốn, vùi dập và cuốn trôi con người trong luân hồi sanh tử phải chịu khổ muôn ngàn. 

Những hành vi nghiệp này được thể hiện trên thân hành, khẩu hành và ý hành của mỗi người. Nếu trên thân hành nghiệp, khẩu hành nghiệp, và ý hành nghiệp của mỗi người sống trong vô minh, sống trong bất thiện, sống trong ác pháp, chỉ cho con người không thực hiện đúng năm điều căn bản của đức Phật, như con người vẫn thường sát sinh, tham lam trộm cắp, tà dâm ngoại tình, nói dối và nghiện ngập các chất nghiện ngập, thì con người phải chịu bất hạnh, đau khổ: "Nghiệp làm không chánh thiện, Làm rồi sanh ăn năn, Mặt nhuốm lệ, khóc than, Lãnh chịu quả dị thục.

Ngược lại, nếu trên thân hành nghiệp, khẩu hành nghiệp, và ý hành nghiệp của mỗi người sống trong điều lành, điều thiện, sống trong thiện pháp, chỉ cho con người thực hiện đúng năm điều căn bản của đức Phật, như con người từ bỏ sát sinh ăn thịt chúng sanh, từ bỏ tham lam trộm cắp, từ bỏ tà dâm ngoại tình, từ bỏ nói dối và từ bỏ nghiện ngập các chất nghiện ngập, thì con người sẽ được luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ, an lạc trong cuộc sống hiện tại: "Và nghiệp làm chánh thiện, Làm rồi không ăn năn, Hoan hỷ, ý đẹp lòng, Hưởng thọ quả dị thục.

Đức Phật đã xác định phương pháp tu hành để không còn khổ đau nữa và đã dạy con đường giải thoát khỏi sự đau khổ phiền não đó. Do chính Ngài tu tập giải thoát và đã dạy cho nhân loại. Người nào dù già trẻ, lớn bé, đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn... thực hành theo thiện pháp, đều được an vui, hạnh phúc, đều được giải thoát giác ngộ khỏi luân hồi sinh tử. 

Phương pháp mà Đức Phật đã dạy là hiểu rằng không có cái gì là ta, là của ta và là tài sản, bà con hay là bản ngã của ta. Mà nên hiểu các pháp hay thân mình là do duyên hợp. Nếu đầy đủ các duyên thì các pháp, và thân này sẽ tự sinh, tự hợp và nếu không đầy đủ các duyên thì các pháp nó không hợp được, không sinh được. 

Người trí biết vậy thì sống bình thản, an lạc, và giải thoát. Không còn lầm chấp đây là con tôi, đây là cha mẹ tôi, đây là người thân của tôi hoặc đây là tài sản của tôi. Đó là một sự giải thoát không có gì hạnh phúc bằng.

Người trí biết vậy thì sống bình thản, an lạc, và giải thoát. Không còn lầm chấp đây là con tôi, đây là cha mẹ tôi, đây là người thân của tôi hoặc đây là tài sản của tôi. Đó là một sự giải thoát không có gì hạnh phúc bằng.

Như vậy rằng con người nó có là do các pháp duyên hợp, các pháp duyên sinh, trong pháp duyên khởi đức Phật nói: cái này có thì cái kia có và cái này không có thì cái kia cũng không có. Hiểu được như thế thì những người đó đức Phật gọi là người Trí. Người trí thường sống nhận biết các pháp như thật bản chất cội nguồn khổ đau của nó. Người trí không thấy cái gì là con của tôi, cái gì là tài sản của tôi và cái gì là bản ngã của tôi, nên người trí không còn lo lắng, không còn sợ hãi, không còn ưu não, không còn phiền muộn, không còn khổ đau.

Cho dù các pháp bất thiện, các pháp ác, các điều bất đắc có hiện diện xung quanh các Ngài thì tâm các Ngài luôn luôn Bất động, thanh thản và an lạc. Khi thấy được, hiểu được điều này thì mọi người đừng nên lầm chấp thân của tôi, con cái của tôi và tài sản của tôi nữa, thì sẽ không còn khổ đau nữa, và không còn phải bị trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi nữa. Bằng ngược lại sự khổ đau này cứ mãi mãi.

Vì vậy chúng ta nên sống trong điều lành điều thiện, sống theo những gì đức Phật đã chỉ dạy, thường nên hiểu rằng con ta, tài sản ta và thân ta chỉ là do các duyên hợp thành chứ không có thật, đừng cố chấp lầm tưởng thì sẽ dứt khổ ngay liền. 

Đức Phật dạy tất cả các pháp sinh ra do nhân quả, do vô minh, do chấp thủ. Cho nên mới tạo ra các pháp hiện hữu trên thế giới này. Cũng vậy, thân này, con người này do nghiệp sinh ra, do vô minh, do chấp thủ sinh ra. Người trí biết vậy thì sống bình thản, an lạc, và giải thoát. Không còn lầm chấp đây là con tôi, đây là cha mẹ tôi, đây là người thân của tôi hoặc đây là tài sản của tôi. Đó là một sự giải thoát không có gì hạnh phúc bằng.

Trầm Lặng

Các bài viết liên quan
Xem
‘5 không trách, 7 không mắng’: Bí quyết vàng gìn giữ hạnh phúc gia đình
Xem
Thành khẩn hối lỗi sửa sai, oán thù sâu nặng được hóa giải
Xem
Đời người trước khi có được, cần phải học cách cho đi
Xem
Những điều hơn 40 tuổi vẫn chưa thể hiểu được, tuyệt đối đừng bỏ lỡ
Xem
‘Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con’
Xem
Cội nguồn của hạnh phúc với 10 bí quyết không thể bỏ qua này
Xem
Khoan dung với người chính là để lại cho mình một lối thoát, một đường lui
Xem
Duyên đến duyên đi cứ bình thản mà đón nhận, mọi sự trên đời ông Trời đã tự có an bài
Xem
Lòng tham là liều thuốc độc lớn nhất
Xem
Điều quý giá nhất cha mẹ có thể để lại cho con cái là gì?
Xem
10 bí quyết để có nội tâm mạnh mẽ, sống cuộc đời hạnh phúc
Xem
4 quy tắc tâm linh độc đáo của người dân tộc thiểu số giúp bạn tận hưởng cuộc sống hạnh phúc hơn
Xem
Muốn thành công ở đời nhất định phải giữ được tĩnh khí
Xem
Người có thể học kiềm chế bản thân nhất định sẽ thành công
Xem
Lương thiện với người khác là vun đắp hạnh phúc cho chính mình: 2 mẩu chuyện sinh động
Xem
Muốn vượt qua khó nạn, trước tiên hãy học cách không đổ lỗi
Xem
Hãy làm cuộc sống của mình có ý nghĩa, ngay cả khi bạn… không có gì cả
Xem
Muốn thực hiện ước mơ, phải biết buông bỏ và lựa chọn
Xem
Để sống hạnh phúc, bạn không cần phải trở thành một người hoàn hảo
Xem
Câu chuyện cổ tích giữa đời thật: Làm việc tốt mà không cầu báo đáp, một ngày nào đó bạn sẽ thấy…
Xem
Ông lão ăn mày rách rưới hỏi: ‘Đau khổ là gì?’, nhà sư làm 1 việc khiến ông thức tỉnh
Xem
Trúng tuyển chỉ vì giám đốc: “Không cần bằng cấp, chỉ cần…” cậu bé đánh giầy chết lặng khi biết sự thật
Xem
Vì sao một ông lão mù lại phải cần tới chiếc đèn dầu khi đi vào ban đêm?
Xem
Cô gái trẻ đẹp trở thành triệu phú nhờ trải nghiệm kỳ diệu xuất hiện trước cái chết
Xem
Có một loại thất bại gọi là bận rộn một cách mù quáng
Xem
Từ bi là cội nguồn, là trái tim của Phật giáo
Xem
Thấu hiểu được 7 điều này, bạn sẽ làm chủ được “số phận” của chính mình
Xem
Cùng bắt nguồn từ một con sông vì sao có Biển Chết và hồ ‘sống’. Bạn mang hồ hay biển nào trong mình?
Xem
Bị kết án oan, chàng trai dặn ‘vợ’… 3 năm sau lời thề ứng nghiệm khiến cả nước Mỹ chìm trong xúc động
Xem
Bị chia lá bài xấu, người mẹ dạy chơi ván bài cuộc đời, và cậu… trở thành Tổng thống Mỹ
Xem
3 câu nói của bệnh viện, ngân hàng khiến bạn khuynh gia bại sản
Xem
10 câu nói – phản ánh ra khí chất của một người!
Xem
Đừng bao giờ lùi bước trước cảm giác sợ hãi, hãy… đi qua nó
Xem
Tại sao nói ‘Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra’
Xem
Trong họa có phúc, mọi chuyện xảy ra đều bởi có an bài
Xem
Tại sao chim sẻ thắng được đại bàng
Xem
Hết thảy chuyện tốt làm cho người khác trong đời hóa ra đều là làm cho chính mình
Xem
Hạnh phúc là gì sau mỗi buổi sáng thức dậy
Xem
Gả công chúa cho người ăn mày vì cãi lời cha, kết cục khiến nhà vua tỉnh ngộ
Xem
Hạnh phúc là một cuộc hành trình, không phải là đích đến…
Xem
Con bị liệt, cha hằng đêm ra vườn làm một điều bí mật, không ngờ một hôm cậu phát hiện ra…
Xem
Nhất định đừng bao giờ nói với cha mẹ 10 câu này
Xem
Hàng ngày ngồi thiền, đọc kinh có thể thành Phật được không?
Xem
Sư trụ trì dạy đồ đệ một bài học khiến mọi người tỉnh ngộ
Xem
Con người cao ở Nhẫn, quý ở Thiện và hơn nhau ở “ngộ”!
Xem
Triết lý về cây cổ thụ: không cây nào mới gieo mầm đã trở thành cây cổ thụ
Xem
Hết thảy mọi việc trong đời của một người đều là đã được Thần Phật an bài, tuyệt đối không sai chút nào
Xem
Nhìn về phía trước bóng tối sẽ dần chìm khuất phía sau lưng bạn
Xem
4 thứ không được nợ, dù là người thân trong nhà
Xem
Vì sao cuộc sống mỏi mệt? Hãy lắng nghe câu chuyện của lão hòa thượng
Xem
Làm người giản đơn là khỏe, Cuộc sống thà tĩnh là hơn!
Xem
Nếu bạn thành công, nói gì cũng thành có lý; Nếu bạn thất bại, mọi thứ chỉ là khói mây
Xem
Tận tâm hiếu thảo với cha mẹ, cô gái có dung mạo xấu xí được bà Tiên hiển linh ban phúc
Xem
Biển dung nạp trăm sông mà trở nên rộng lớn. Làm người, hãy học cách bao dung!
Xem
3 cách tuyệt vời để hóa giải ‘cảm xúc tiêu cực’ của bạn
Xem
Khi có niềm tin bạn sẽ thấy cuộc sống không khó khăn như bạn tưởng.
Xem
Con người phấn đấu cả đời vì ‘Tiền’, nhưng vẫn còn một điều chưa hiểu…
Xem
Xiêu lòng vì người đẹp không phải vợ, chàng trai đem hỏi hòa thượng, câu trả lời khiến anh cúi đầu
Xem
Đừng làm hại bốn kiểu người này nếu không sẽ sớm bị mất phúc báo
Xem
Sông càng sâu càng tĩnh, người càng hiểu biết càng khiêm nhường
Xem
Oán hận là tự hại mình, sao còn không buông bỏ đi?
Xem
Giá trị thực tiễn của Tứ Diệu Đế trong đời sống xã hội
Xem
Vẻ đẹp trong tâm hồn cũng chính là cảnh giới mà bạn thấy bên ngoài
Xem
Hãy luôn biết ơn bởi đôi khi bạn không hề biết người khác đã làm gì cho mình
Xem
Muốn thành công thì cần phải biết ‘nghĩ cho người khác trước’
Xem
Bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng có thể thay đổi tâm thái của chính mình
Xem
Người biết cúi đầu mới trưởng thành, biết hạ mình mới là cao thủ!
Xem
Người làm tổn thương bạn sẽ giúp bạn hoàn thiện. Hãy dễ dàng cho đi…
Xem
Tha thiết trở thành ‘người’, Đức Phật bảo ‘chàng trai’ đi qua chiếc cầu định mệnh, nhưng không ngờ…
Xem
Mẹ giận dữ vì con trai cãi lời, bố đưa 1 tờ giấy, đọc xong cậu khóc mãi…
Xem
Hãy để con cái cảm nhận được hôn nhân hạnh phúc của cha mẹ
Xem
Chân lý Phật giáo là gì?
Xem
Sống vui vẻ, không phải là có hết thảy những thứ mình muốn, mà là “không có cũng được”
Xem
Hãy đi giữa những người hiểu bạn
Xem
Nghe kinh: Một văn liệu Phật học sinh động
Xem
Hồng trần ba nghìn việc, hãy cứ ung dung nở một nụ cười
Xem
Giữ chân người khác cũng chính là khoá chặt chính mình
Xem
“Chết” theo quan điểm Phật giáo
Xem
Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, thoát mọi khổ đau
Xem
Cuộc sống không phải chiến trường, đâu cần ganh đua cao thấp
Xem
Nếu có lúc nào suy nghĩ tiêu cực, hãy nhớ câu chuyện về tờ 20 USD này
Xem
Trên đời vạn sự tuỳ duyên, còn đây là 7 điều bạn nên nhớ
Xem
6 nguyên nhân khiến con người sống mệt mỏi, thống khổ
Xem
Giận: Bí quyết sống an lạc và hạnh phúc
Xem
Tìm lại người thân đã mất
Xem
Phật pháp nhiệm màu: Niệm Phật dứt trừ các bạo bệnh
Xem
Lời Phật dạy về “Lòng tin”
Xem
Giúp người là giúp mình, hại người là hại mình…
Xem
Thì ra thật đơn giản để giữ cho gia đình luôn hòa thuận…
Xem
Biết “cúi xuống” mới là trưởng thành, biết “hạ mình” mới là cao thủ
Xem
Con nhện ở miếu Quan Âm
Xem
Giữa đời vô thường, sống trọn vẹn trong từng phút giây
Xem
Thượng Toạ Thích Thông Châu giảng đề tài: “Ý NGHĨA BÁO HIẾU MÙA VU-LAN”
Xem
Chú tiểu và hai viên gạch xấu xí
Xem
Sự thật bất ngờ: Phòng riêng là nơi thể hiện chân thực nhất con người bạn
Xem
10 thứ mà tiền không thể mua được
Xem
Cây không vỏ cây ắt chết, người không nhân cách người chẳng thể sinh tồn
Xem
Thất bại ở đời chính là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người
Xem
Đức Phật dạy về 35 tác hại của Rượu
Xem
Bí Quyết Để Sống Hạnh Phúc Trong Từng Phút Giây
Xem
Hãy làm bạn với trà để nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn đẹp
Xem
Lời Phật dạy sâu sắc về việc hóa giải hận thù
Xem
Hết Thảy Chúng Sinh Đều Có Trí Tuệ Đức Tướng Của Như Lai
Xem
Có một Lễ phóng sinh trên sông Hồng hết sức lợi lạc, ý nghĩa.
Xem
Làm gì khi hôn nhân có người thứ 3
Xem
Vì sao mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên bị đày vào cõi ngạ quỷ?
Xem
Tính không trong Phật giáo
Xem
Các Pháp duyên sinh, không thật
Xem
Buông bỏ giúp ta có được bình an và tự tại trong tâm
Xem
Thân tâm an lạc có nghĩa là gì, thân tâm cái gì quan trọng hơn
Xem
Ngày nào cũng thắp hương cúng Phật hay chỉ mùng Một, ngày Rằm?
Xem
Thanh xuân như một tách trà, biết tu học sớm nghĩa là thanh xuân
Xem
Bài khấn nguyện sám hối tụng hàng ngày
Xem
Tu như thế nào để chuyển thân nữ thành nam?
Xem
Có nên ăn đồ cúng vong không?
Xem
Người niệm Phật thì chẳng ma quỷ nào dám đến gần
Xem
Cách thức trì niệm chú Đại bi
Xem
Nguyên nhân người ta lạc lối: Câu chuyện ‘Đường rẽ, mất dê’
Xem
Số mệnh của con người có phải đã được định sẵn từ trước? Tương Tử Viên
Xem
Nguyên nhân thất bại của rất nhiều người: Hai cái cây, bạn sẽ chặt cây nào?
Xem
Quà tặng dành cho tâm hồn kì 2: Chiếc lá cuối cùng
Xem
Đừng quá nghiêm trọng, mỉm cười cho qua...
Xem
Quà tặng dành cho tâm hồn kì 1: Lửa thử vàng