Trang chủ > Bồ Tát Quan Thế Âm có luôn ở sẵn trong tâm ta?
Bài viết
Bình luận

Bồ Tát Quan Thế Âm có luôn ở sẵn trong tâm ta?

Bồ Tát Quán Thế Âm có thể biến thành 357 hóa thân và đi khắp thế gian để cứu độ chúng sinh. Một hình tượng quen thuộc khác của Quan Âm là “Thiên thủ thiên nhãn”, tức là có ngàn mắt, ngàn tay để có thể rộng độ hết những chúng sanh nào nguyện cầu đến ngài.

Trong các vị Bồ Tát của đạo Phật, có lẽ không có vị nào được kính ngưỡng nhiều như Quan Âm, nhất là ở những nước theo Phật giáo Ðại Thừa. Ngài là hiện thân của một mẫu người lý tưởng nhất với với lòng đại từ, đại bi và cũng gần gũi nhất với chúng sanh qua sự lắng nghe và cảm ứng đến những tiếng kêu gọi của chúng sanh trong biển khổ luân hồi, và cũng mang một đại nguyện chung cao cả của các vị Bồ Tát là chừng nào còn có chúng sanh chưa thành Phật đạo thì ngài cũng chưa thành Phật.

Những chuyện cảm ứng kỳ diệu với Ðức Quan Thế Âm thật là vô số kể, cho thấy ngài có một năng lực thật đặc biệt nhiệm mầu vượt ra ngoài những lý lẽ suy luận thông thường, nhưng cũng thật hiển nhiên đối với những người đã từng có kinh nghiệm ấy.

Nói về xuất xứ của Quan Thế Âm, tên nguyên thủy của ngài là Avalokita. Kinh viết rằng ngài xuất ra từ một tia hào quang phóng từ con mắt phải của Ðức Phật A Di Ðà, trong tay ôm một đóa hoa sen, và kỳ diệu thay, khi vừa sinh ra ngài đã thốt lên câu OM MANI PADME HUM. Có lẽ đây cũng là một sự diễn giải thơ mộng cho xuất xứ của Avalokita như một giòng năng lượng từ bi khởi phát từ nguồn năng lượng giác ngộ chính là A Di Ðà, và câu chú trên được dùng để gợi đến ngài. Nhiều hình tượng của Quan Âm được tạo nên với một hình ảnh nhỏ của Ðức Phật A Di Ðà trên mũ miện của ngài. Người ta tin rằng tuy Ðức Phật A Di Ðà hiện thân cho lòng từ bi cao thượng nhất với bốn mươi tám đại nguyện, nhưng Quan Thế Âm thể hiện lòng từ bi của A Di Ðà một cách trực tiếp và gần gũi với con người hơn, và những lời cầu nguyện đến ngài được cảm ứng nhanh chóng hơn.

Vì Avalokita đã được tôn kính ở Ấn độ trong suốt những thế kỷ hoàng kim của trường đại học Nalanda, nên điều tất nhiên là ngài đã được sùng kính ngay khi đạo Phật được truyền qua Tây Tạng trong thế kỷ thứ bẩy trước Công Nguyên do sự hoằng pháp của Padmasambhava (Tổ Liên Hoa Sanh). Chẳng mấy chốc Bồ Tát Avalokita đã được công nhận như vị Bồ Tát chủ yếu của Tây Tạng và câu chú niệm của ngài được phổ biến thật rộng rãi. Ðối với hầu hết người Tây Tạng ngài được coi như đại diện cho Ðức Phật trong cõi ta bà và là bậc thánh nhân chủ yếu bảo vệ Chánh Pháp cho đến khi Ðức Phật Di Lặc xuất hiện sau này.

Vào lúc xa xưa của thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, pháp tu niệm danh hiệu Quan Âm Avalokita đã lần đầu tiên được truyền qua Trung Hoa, lúc đó không ai nghĩ đến việc xem ngài như một người nữ; ngoài ra, những vị tăng như Pháp Hiển và Huyền Trang từ Trung Quốc qua Ấn Độ hành hương lần lượt trong thời thế kỷ thứ năm và thứ bảy cũng không ghi lại những hình tượng nào như vậy ở Ấn độ hay ở Trung Hoa. Tuy nhiên, đến thế kỷ mười hai, những hình tượng nữ của Quan Âm đã gần như là độc chiếm trên cả hai nước Trung Hoa và Nhật Bản. Sự thay đổi hình tướng này chắc chắn là đã xẩy ra ở Trung Hoa, trong khoảng giữa thời điểm thế kỷ thứ tám và thế kỷ thứ mười một. Những học giả tin rằng đại sư Cưu Ma La Thập là người đầu tiên đã đề cập đến Quan Âm như một người nữ trong bản dịch kinh Liên Hoa của ngài vào năm 406, trong đó với 33 hóa thân của vị bồ tát này, có bẩy hóa thân là mang tướng nữ.

Một số giả thuyết cho rằng vấn đề thay đổi hình tướng Quan Âm từ nam qua nữ bắt nguồn từ hình tượng biểu hiện cho lòng từ bi của Aán-Tây Tạng là Tara, một thần nhân mang tướng nữ có sắc đẹp tuyệt trần có thể biến hóa thành hai mươi mốt hình dạng khác nhau để cứu độ chúng sinh. Tara xuất phát từ chính một giọt lệ của Avalokita “buồn thương cho thế giới đau khổ”, đã được kính ngưỡng thật rộng rãi ở Tây Tạng và Mông Cổ, và những người sùng mộ ngài tin rằng ngài có hai hạnh nguyện chính: cứu độ chúng sanh khỏi những khổ đau trong hiện tại và giúp họ trừ bỏ được những mê vọng ràng buộc vào vòng luân hồi. Ðây cũng chính là những hạnh nguyện của Quan Âm Bồ Tát!

Mặc dù có những mâu thuẫn về tướng nam hay nữ của Quan Âm, nhưng theo giáo lý của đạo Phật, hình tướng không phải là quan trọng. Kinh nói một vị bồ tát có thể hóa thân thành nhiều hình tướng khác nhau – đàn ông hay đàn bà, trẻ con, ngay cả thú vật, tùy duyên mà hóa độ chúng sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm có thể biến thành 357 hóa thân và đi khắp thế gian để cứu độ chúng sinh. Một hình tượng quen thuộc khác của Quan Âm là “Thiên thủ thiên nhãn”, tức là có ngàn mắt, ngàn tay để có thể rộng độ hết những chúng sanh nào nguyện cầu đến ngài.

Huyền thoại của thế kỷ thứ 12 về công chúa Diệu Thiện, được coi là sống trong khoảng 700 năm trước Công nguyên và được xem là chính Quan Âm giáng thế, đã tăng cường thêm hình ảnh của Quan Âm Bồ Tát như một người nữ. Từ thế kỷ thứ 12, Phổ Ðà Sơn, một hòn đảo thiêng ngoài khơi biển Ðông, nơi Diệu Thiện được tin là đã sống ở đó suốt chín năm, đã trở thành một thánh địa để hàng triệu người về hành hương và chiêm ngưỡng mỗi năm.

Nói đến năng lực của một vị Bồ Tát, Quan Âm không những có lòng đại bi vô lượng, mà còn có trí tuệ vô song và pháp tu của ngài là quán âm thanh. Kinh nói, trước một pháp hội cho hàng trời người do Ðức Phật chủ tọa, ngài đã được chứng nhận là chứng ngộ do dùng nhĩ căn để quán các âm thanh qua vô số kiếp trước đây. Nghe tiếng nhưng không trụ nơi tiếng và nhận ra bản chất tánh Không ngay trong cái nghe, ngài đã vượt qua sự đối đãi của năng và sở, của động và tịnh.

“Vì bản chất vốn không, nên cả năng (người nghe) và sở (tiếng) đều hòa trong cái Không và sự thấy biết không rỗng đó bao trùm khắp pháp giới. Khi tất cả chỉ là một thể rỗng rang không ranh giới trong ngoài, Niết Bàn là hiện tiền.”

Chứng được điều đó, Quan Âm Avalokita đã đắc được hai hạnh – hạnh đại bi phát khởi từ Bồ Ðề tâm và hạnh cảm ứng với tất cả mọi chúng sinh đang trầm luân trong biển mê của luân hồi. Ngoài ra, ngài còn được ghi nhận là có năng lực thí vô úy trong mười bốn loại. Tất cả đều là đạo quả đạt được nhờ dùng “cái nghe huyễn hóa” để khai triển “cái nghe tuyệt đối”.

Khi Bồ Tát nói vậy rồi, cả pháp hội đều đồng ý quán âm pháp là một pháp tu thù thắng thích hợp nhất cho những tâm còn sơ cơ. Trong Thiền tông, âm thanh được dùng đến để làm phương tiện khai ngộ trong pháp tu quán công án, và cũng được ứng dụng rất nhiều với pháp môn Tịnh độ qua sự tập trung hành trì niệm danh Phật.

Trong nghi thức cầu nguyện của đạo Phật, hai bài kinh chủ yếu nhất không thể thiếu đều liên quan đến Quan Âm: đó là Chú Ðại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh. Chú Ðại Bi được coi như có năng lực nhiệm mầu giúp giải trừ nghiệp chướng, chuyển hóa thân tâm.

Bát Nhã Tâm Kinh là bài kinh ngắn gọn nhưng thâu tóm hết tinh yếu của đạo Phật: đó là sự bất nhị của Không và Sắc. Con người thường hay sống và bị lôi cuốn theo danh sắc, bài kinh này đã phá vỡ cái ảo tưởng tột cùng, cái mê lầm tột cùng của con người là tin tưởng con người hiện nay của mình là có thực và thường hằng. Bằng sự quán chiếu thật sâu xa những yếu tố làm thành con người là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Bồ Tát Quán Tự Tại, một tên khác của Quan Âm, với trí tuệ Bát Nhã bao la, đã nhận thấy bản chất tính Không trong ngũ uẩn cũng như trong tất cả các pháp, vì thế ngài đã vượt qua được mọi khổ ách, lìa được mọi sợ hãi, mọi vọng tưởng điên đảo và được Chánh Ðẳng Chánh Giác.

Bài kinh này chỉ cho ta thấy Quán Âm không chỉ là một biểu tượng Bồ Tát để kính ngưỡng, mà cũng chính là một pháp tu để thoát khổ và được tự tại, khi chúng ta cũng nương theo Quán Âm mà chiếu kiến chính mình, lắng nghe những âm thanh của chính mình để vượt qua những phiền não do những tư tưởng huyễn hóa gây ra.

Như thế, ngay trong chúng ta vốn cũng đã có sẵn Quan Âm, với đầy đủ năng lực và hạnh nguyện của ngài. Bằng cách trì niệm danh hiệu của ngài, những vọng tưởng, ác kiến sẽ bị đánh tan và những năng lực tốt lành của Quan Âm sẽ được gợi lên trong chúng ta. Trong pháp tu của Mật tông, cùng với sự trì niệm danh hiệu, hình ảnh Quan Âm cũng được quán chiếu với ánh sáng của ngài tràn ngập thân tâm để rồi hòa nhập thành một với hành giả, đem lại một nguồn năng lượng kỳ diệu, làm tiêu tan mọi nghiệp chướng xưa nay.

Ðối với đa số đại chúng, Quan Âm là hình ảnh của một người mẹ hiền muôn thuở lúc nào cũng hướng đến các con và sẵn sàng đến giúp bất cứ lúc nào nghe tiếng gọi cầu cứu. Thân phận con người như chiếc thuyền nan trôi theo giòng nước, không biết sẽ chao đảo lúc nào với những cơn bão táp bất ngờ. Một người mẹ hiền bao dung vừa có năng lực thần thông hóa độ là một bến tựa lý tưởng để con người nương vào đó trong những lúc sóng gió, để rồi sau đó lại tiếp tục trong chuyến hành trình vô định. Tình thương của Quan Âm là vô biên vô lượng, là sự cảm thông không có chút phân biệt kể cả với những người đã lầm lạc phạm nhiều tội lỗi nhất. Trong ác nghiệp chập chùng, hơn bất cứ những bài kinh cầu nào, chỉ một câu niệm Quan Thế Âm với tấm lòng tha thiết chân thành cũng có thể làm cho người ấy cảm nhận được một năng lực nhiệm mầu, như được tưới giòng nước mát Cam Lồ rửa sạch mọi đau khổ phiền não.

Hơn nửa thế kỷ trước đây, John Blofeld, một tác giả danh tiếng chuyên viết về đạo Phật, đã kể lại một kinh nghiệm lạ kỳ, khi đứng trước một bức tượng Quan Âm ở một ngôi chùa tại Trung Quốc, ông đã cảm nhận một niềm xúc động mãnh liệt, và bỗng dưng từ sâu kín trong tâm đã nghe được câu trả lời cho những nghi vấn về Quan Âm của ông như sau:

“Ðừng tìm ta nơi cái có hình tướng, cũng đừng tìm ta nơi cái Không. Hãy tìm ta ngay trong tâm người. Chính ở nơi tâm mà có ta, chứ không đâu khác.”

Quan Thế Âm bao giờ cũng ở sẵn trong tâm ta, hãy trở về quê hương muôn thuở trong tâm, ta sẽ tìm thấy người mẹ hiền muôn thuở này.

 

Các bài viết liên quan
Xem
Từ bỏ sự sát sanh
Xem
Hoa sen, biểu tượng của đạo Phật
Xem
Thiền đối với trẻ em
Xem
Bồ tát cũng là chúng sinh
Xem
Chàng trai Việt nặng tình trên đất Phật
Xem
Ý nghĩa của kinh hành niệm Phật
Xem
Thiên tai dịch họa trước quan niệm của tiền nhân
Xem
Ứng dụng NCOVI hỗ trợ phòng chống dịch bệnh do nCoV
Xem
Người muốn nhận lấy các nghiệp tội của chúng sinh
Xem
Chết không có nghĩa là chấm dứt
Xem
Cơ bản về điều kiện của hạnh phúc là tự do
Xem
Những điều cần biết để chủ động phòng chống dịch Corona
Xem
Quả báo từ việc phá thai của cô gái trẻ
Xem
Sự giống nhau giữa đạo Phật và môi trường
Xem
Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhập niết bàn
Xem
Trách mình trước khi trách người
Xem
Diêm Vương trong đạo Phật ?
Xem
Thần lực và Thần chú
Xem
Sau khi chết, Thần thức sẽ an trụ nơi nào?
Xem
99% trường hợp nghi nhiễm dịch COVID-19 ở Hà Nội đều âm tính
Xem
Ăn trong thiền
Xem
Kinh A Di Đà Việt nghĩa chuẩn nhất và Nghi thức tụng
Xem
Tín ngưỡng và triết lý Bồ Tát Quán Thế Âm
Xem
Steve Jobs qua đời ở tuổi 56, nhưng bộ não của ông mới chỉ 27 tuổi
Xem
Cậu bé vượt lên nghịch cảnh nhờ nghèo
Xem
Hạnh nhẫn nhục của bậc trượng phu chánh pháp
Xem
Bảy tôn tướng của Đức Dược Sư Như Lai
Xem
Ngăn ngừa virus corona không thể bằng việc uống vitamin C
Xem
Tự bảo vệ bản thân trong đợt dịch nCoV bằng cách nào?
Xem
Hãy sống bình dị như triết lý của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Xem
Giúp mẹ vãng sinh Tây phương qua Trợ niệm
Xem
Giúp thanh lọc thân tâm qua việc hành thiền mỗi ngày
Xem
Lời Phật dạy về tình yêu nam nữ
Xem
Người tin vào Phật pháp, có thể cải biến số mệnh được không?
Xem
Có nên thờ Thần Tài hay không theo quan điểm Phật giáo, nhất là khi sắp đến ngày vía Thần tài?
Xem
Việc đốt vàng mã trong Phật giáo có nên hay không?
Xem
Những điều cần biết về trầm hương trong Phật giáo
Xem
Tự sát trên quan điểm của Phật giáo
Xem
Cầu nguyện hỏa hoạn AuStalia được dập tắt
Xem
Cha mẹ hãy cùng con học và hành việc thiện
Xem
Hoà thượng Thích Minh Thông cùng TT Thích Lâm Trang quang lâm chùa Viên Giác
Xem
10 hiểu lầm về đạo Phật phổ biến tại Việt Nam
Xem
Khẩu nghiệp hại cả kiếp này kiếp sau
Xem
Không vái lạy tất cả các vị Phật có bị các Ngài quở trách?
Xem
Ý nghĩa Xuân Di Lặc
Xem
Lợi ích của thiền với mẹ bầu và thai nhi
Xem
Ý nghĩa việc cúng dường người tu hành?
Xem
Thuộc nằm lòng 10 điều Phật dạy cho cuộc sống yên vui
Xem
Sự thật về bái sám
Xem
Muốn thay thế tranh, ảnh, tượng Phật cũ thì nên làm thế nào?
Xem
Duyên và nợ dưới góc nhìn của Phật giáo
Xem
Giới trẻ: Thực hư về chuyện đi chùa cầu duyên khi về chắc chắn có bồ
Xem
Các tỳ kheo nên nói, nên làm theo lời Phật dạy thế nào?
Xem
Hướng dẫn về nghi thức hồi hướng cơ bản
Xem
Hướng dẫn: Trì tụng chú Đại Bi ngắn gọn
Xem
Dấu hiệu nhận biết được Phật, Bồ Tát, hay Ma cảnh đến tiếp dẫn lúc lâm chung?
Xem
Rộng tu công đức hồi hướng vãng sinh
Xem
Thiền sư, pháp sư và cách xưng hô trong Phật giáo
Xem
Những lưu ý về trang phục khi đi chùa
Xem
Tu hành đạo Phật trong cảnh khốn khó
Xem
Giáo lý đạo Phật bắt nguồn từ đâu
Xem
Có nên thờ tượng Phật đã sứt, mẻ?
Xem
Phật tử có bắt buộc phải tổ chức hôn lễ theo đạo Phật?
Xem
Câu chuyện đầu thai và sự giải thích dưới góc nhìn khoa học
Xem
Quá trình từ đức tin đến tu hành thành Phật diễn ra bao lâu?
Xem
10 hành động đem lại phước đức
Xem
Diệt trừ phiền giận bằng các phương pháp của Phật giáo
Xem
Hỏi đáp về niệm chú Đại Bi
Xem
Bàn về tám mối lo toan thế tục trong Phật giáo
Xem
Thực hư về linh hồn người đã khuất
Xem
Y phục trong Phật giáo
Xem
Hiểu được buông bỏ đôi khi lại là lối dẫn đến hạnh phúc thông qua câu chuyện về Phật
Xem
Mẫu hướng dẫn sám hối cho thai nhi
Xem
Giáo lý đạo Phật với chúng sinh
Xem
Ăn năn - Sám hối - Phát lồ - Xưng tội và ý nghĩa
Xem
Ăn trứng gà trong bữa ăn chay Phật giáo?
Xem
Sự hòa hợp các tôn giáo với Phật giáo
Xem
20 câu thiền ngữ Phật dạy, giúp cuộc sống bình yên, hạnh phúc
Xem
Việc hành trì Phật pháp đối với chúng ta
Xem
Chánh niệm đối với mỗi người
Xem
Cuộc đời tu sĩ
Xem
Đức Phật tồn tại theo dòng lịch sử và thời đại
Xem
Công đức phóng sinh của Phật tử
Xem
Chắp tay trong Phật giáo có ý nghĩa như thế nào?
Xem
Đức Phật của thời đại của chúng ta
Xem
Cúng rước vía Đức Phật Di Lặc đầu năm và ý nghĩa
Xem
Chân chánh phát tâm Bồ Đề là như thế nào?
Xem
Bình an nhờ trong tâm niệm Phật
Xem
Ý nghĩa việc đến chùa tùng Kinh, niệm Phật của Phật tử
Xem
Nghiệp lực trong giáo lý của Phật Giáo
Xem
Triết lí của Phật giáo và thời đại
Xem
10 điều Phật dạy giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương
Xem
Việc đốt hương trong Phật Giáo
Xem
Phương pháp tu trì Chú Đại Bi
Xem
Đời sống người xuất gia và lợi ích của ứng dụng giới luật
Xem
Tâm an vui, cảm nhận pháp lạc theo chánh pháp
Xem
Ba lạy trong Phật giáo và ý nghĩa
Xem
Về việc đi chùa đối với thanh niên thời nay
Xem
Hình tượng và ý nghĩa nụ cười của Bồ Tát Di Lặc
Xem
Hướng dẫn niệm Phật
Xem
Ba triết lý sâu sắc của Phật giáo về cuộc đời
Xem
Lời phật dạy về quan hệ thầy trò
Xem
Góc nhìn của Phật giáo về tái sinh
Xem
"Năm căn, năm lực" và ý nghĩa
Xem
Sám hối trong đạo Phật
Xem
Khi có nhiều chúng sanh cầu cứu cùng một lúc, Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện như thế nào?
Xem
Gia đình nghèo khó nên cúng cầu siêu như thế nào cho tròn đầy ý nghĩa?
Xem
Một câu chuyện về sức mạnh của lòng từ
Xem
Sự tích mười bảy Pháp tăng tàn
Xem
Những chỉ dẫn cốt tủy về cách tái sinh
Xem
Tinh thần Phật giáo là lý tưởng của nhân loại
Xem
Niệm Phật A Di Đà siêu độ hương linh
Xem
Hạnh phúc đích thực của con người đến từ lòng từ bi với sinh linh, vạn vật
Xem
Phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc
Xem
Đức Phật là người bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh
Xem
Phước đức của tự thân
Xem
Thiệt thòi là phước
Xem
Sống chung với mẹ chồng theo lời Phật dạy
Xem
Thần Chú Đại Bi: Viên ngọc của người cùng tử
Xem
Vì hạnh phúc muôn loài
Xem
Niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo
Xem
Tỷ phú Bill Gates: Người thực sự giàu là người sở hữu một trái tim giàu lòng nhân ái
Xem
Phương cách niệm Phật nào giúp dễ đạt nhất tâm bất loạn nhanh nhất?
Xem
Ăn chay chữa bệnh vảy nến
Xem
Khi lâm chung tưởng nhớ Phật, nhưng không thấy Phật, có được vãng sinh?
Xem
Làm thế nào để khuyến hóa gia đình thích sát sinh và mê tín dị đoan?
Xem
Khi bị oan uổng thị phi, có cần thanh minh không?
Xem
Liệu có sự sống sau khi chết hay không?
Xem
Đức Phật dạy có nên giết hại sinh vật để cúng giỗ người thân đã mất không?
Xem
Chuyện cảm ứng chuyển nghiệp kỳ diệu nhất do niệm Phật
Xem
Từ sự việc 39 nạn nhân tử nạn ở Anh, suy ngẫm lời Phật dạy về chọn nghề
Xem
Tại sao người giàu sang, kẻ nghèo hèn?
Xem
Phải biết quý tiếc phước báo của mình
Xem
Tư tưởng giáo dục Phật giáo
Xem
Đừng hưởng hết phước báu của mình
Xem
Vị trí và vai trò của chánh niệm
Xem
Sắc - Không trong Tâm kinh qua trí tuệ Bát Nhã
Xem
Sát sinh bị quả báo đoản mạng
Xem
Phước lạc thay sự xuất hiện của chư Phật
Xem
Lòng chân thành của đức Phật
Xem
Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được cung kính, cúng dường?
Xem
Thiện tâm ở trong ta
Xem
Học sinh bản nghèo đón công trình trường học trị giá 551 triệu đồng
Xem
Làm thế nào để phân biệt chánh tà giữa rừng pháp môn Phật giáo?
Xem
Ngọn lửa Đào Thị Yến Phi trong phong trào đấu tranh Phật giáo ở miền Nam Việt Nam
Xem
Bắt cá phóng sinh còn hành hung Phật tử, đánh công an
Xem
Phật dạy trách nhiệm của người tại gia
Xem
Công an truy lùng nhóm người xâm phạm cơ sở Bồng Lai
Xem
Ăn chay sao cho ít gặp thầy thuốc
Xem
Lễ bái, cúng kính, họa vẽ, tạc tượng Bồ tát Địa Tạng có giúp xóa được ác nghiệp không?
Xem
Trong mưa - giai điệu Thiền ca mới từ nhân duyên gặp gỡ của song Khoa
Xem
Phá bỏ thai nhi bị dị tật có chịu quả báo nghiệp tội không?
Xem
Hỏa táng có ảnh hưởng đến vấn đề tái sinh và phước đức của con cháu?
Xem
Ma vương từng thất bại khi cám dỗ Thái tử Tất Đạt Đa
Xem
Thiếu nữ Thuỵ Sỹ khát khao tìm mẹ ruột ở Ninh Bình
Xem
Tu trong mọi hoàn cảnh
Xem
Quan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (I)
Xem
Vị đại sĩ vạn năng: Quan Thế Âm Bồ Tát
Xem
Đạo Phật là đạo của con người, do con người và vì con người
Xem
Sớm thu sen nở ấm lòng Thiền môn
Xem
Đức Phật thị hiển như thế nào để cứu độ chúng sinh?
Xem
Tự độ, độ người và niệm Phật siêu độ
Xem
Lạy Phật như thế nào để được nhiều lợi ích?
Xem
Vì sao làm việc tốt không được phúc báo, lại có kẻ làm chuyện xấu mà không bị trừng phạt?
Xem
Lễ khởi công xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở
Xem
Ni Trưởng Như Thanh - Ngôi sao sáng trên bầu trời Ni giới Việt Nam
Xem
Từ bi là gì?
Xem
Ứng dụng lý nhân duyên để thấu triệt lời Phật dạy
Xem
Tinh tấn tu hành có thay đổi được tướng số nhân quả không?
Xem
Xin đừng bóp méo lý tưởng xuất gia
Xem
Ươm mầm tâm linh
Xem
Những nàng tiên có thật giữa đời
Xem
Chúng ta sợ nghiệp dữ hơn hay chỉ sợ nghèo?
Xem
Nước mắt thiền sư
Xem
Bé gái sơ sinh một ngày tuổi bị bỏ rơi trước Chùa
Xem
Trưởng lão HT.Thích Viên Giác viên tịch
Xem
Niệm Phật, cầu nguyện hạnh phúc bình an có phải đi ngược với quy luật nhân quả?
Xem
Làm thế nào để biết được vong nhi đã được siêu độ? Ai phải chịu nghiệp báo phá thai?
Xem
Nobel kinh tế 2019 cho giải pháp xóa đói giảm nghèo
Xem
Lợi ích tụng Kinh niệm Phật
Xem
Quan niệm về giải thoát trong Phật giáo Nguyên thủy (II)
Xem
Làm thế nào để hóa giải nghiệp chướng, mê tín dị đoan trong gia đình?
Xem
Tam bộ nhất bái là gì? Tại sao phải đi 3 bước lại quỳ lạy sát đất 1 bước?
Xem
2 bữa trai cúng dường Đức Phật nhiều phúc báu nhất
Xem
Đạo lực của một bậc Giác Ngộ
Xem
Giải mã ý nghĩa của tượng đức Quan Âm nghìn tay nghìn mắt
Xem
Nhất tâm, tinh tấn, vững bền trong giáo pháp của Đức Phật
Xem
Thưa mẹ, con đi tu
Xem
Bàn về việc can gián và bàn bạc trong giới luật Phật giáo
Xem
Không gian thiền vị đẹp như trong phim ở ngôi chùa hơn 1000 năm tuổi - Địa Tạng Phi Lai Tự
Xem
Ẩm thực chay trong Phật giáo Bắc Tông
Xem
Y Phật phát huy giới thân huệ mạng người xuất gia
Xem
Bộ não người như cái thùng chứa, hãy biết chọn sách để đọc
Xem
Bài ca thu kính ơn từ chánh niệm
Xem
Nhân cách người tu sĩ
Xem
Thủ tướng Modi mang tinh thần của Đức Phật đến Liên Hợp Quốc
Xem
Ngũ giới – Thập thiện và vấn đề gìn giữ hạnh phúc gia đình
Xem
Đại đức Thích Thanh Toàn xin xả giới và hoàn tục
Xem
Bé trai sơ sinh được đặt trong thùng giấy bỏ trước cửa chùa
Xem
Phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”
Xem
Chùa Minh Đức tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc Đại Hồng Chung
Xem
Chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang, chốn tổ của Phật giáo Việt Nam
Xem
Đọc lại văn bia lịch sử chùa Hải Ấn
Xem
Chùa Thầy và truyền thuyết ly kỳ về Thiền sư Từ Đạo Hạnh
Xem
Hòa thượng Maratika Dzungdhin Rinpoche (Nepal) thăm chùa Phật Tích
Xem
Quan điểm của Phật giáo về Kinh doanh
Xem
Bố thí với tâm thành
Xem
Khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính và trụ trì tại Đồng Nai
Xem
Sư thầy Thích Thanh Toàn bị đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng trong thời gian 03 tháng
Xem
Giáo dục lòng vị tha cho giới trẻ hiện nay từ góc nhìn Phật giáo
Xem
Đua bò và cấy mạ ở chùa Rô
Xem
Lễ kỷ niệm năm Khoan dung 2019 của UAE
Xem
Tượng Quan Âm ẩn mình dưới nước lớn nhất Việt Nam
Xem
Câu chuyện Đức Phật làm phước
Xem
Phẩm chất của một Sứ giả Như Lai trong việc hoằng pháp
Xem
Đại Bồ Tát thành kính tri ân cúng dường những ngôi chùa lớn tại Hà Nội
Xem
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM GHPGVN tân viên tịch
Xem
Lời Phật dạy về công ơn người mẹ khi mang thai
Xem
Hàng ngày ngồi thiền, đọc kinh có thể thành Phật được không?
Xem
Bé trai 1 tuổi bị bỏ trước cổng chùa với lời nhắn
Xem
5 câu chuyện Phật giáo tuyệt vời thức tỉnh trí tuệ của bạn
Xem
Ý nghĩa thâm diệu và công đức của Bát Nhã Tâm Kinh
Xem
Đức hạnh của sự điềm đạm
Xem
Tâm thư kêu gọi xây dựng Chùa Sùng Hưng
Xem
Đoàn Đại biểu Mặt trận Tổ quốc viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xem
Cuộc đời Đức Phật dấn thân vì sự an lạc, giải thoát của chúng sinh
Xem
Kính trọng bậc Tôn đức là kinh trọng Phật pháp
Xem
Quan điểm của đạo Phật về việc ly hôn
Xem
Thần chú trong Phật giáo
Xem
Đức Phật là bậc thầy các nhà khoa học
Xem
Giá trị thực tiễn của Tứ Diệu Đế đối với mỗi cá nhân
Xem
Angela Phương Trinh hóa thân thành chị Hằng đến chùa phát bánh trung thu
Xem
Bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon để trước cổng chùa
Xem
Chủ tịch UBND tỉnh TT Huế dành tình cảm cho trẻ em khuyết tật trong dịp Tết Trung thu
Xem
Chùa Ba Vàng tổ chức Đêm trăng cổ tích nhân dịp Tết Trung Thu 2019
Xem
Tọa thiền niệm Phật
Xem
Một chuyến đi mang tính nhân văn và thời sự
Xem
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội khai giảng năm học mới 2019 - 2020
Xem
Chân lý Phật giáo là gì?
Xem
Một học sinh ở Nghệ An dũng cảm cứu sống 2 người dân giữa dòng nước lũ
Xem
Ý nghĩa chữ Nhẫn trong Phật giáo
Xem
Có gì ở thành phố ăn chay lớn nhất thế giới?
Xem
Thông điệp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh gửi đến Liên Hiệp Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu
Xem
Ngoại trưởng Mỹ 2 lần gửi lời chúc tốt đẹp nhất mừng Quốc khánh Việt Nam 2-9
Xem
Sau vụ cháy công ty Rạng Đông: Ngộ độc thủy ngân nguy hiểm thế nào?
Xem
Nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời
Xem
Tu có chuyển được nhân quả không?
Xem
20 câu nói muôn đời giá trị của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Xem
Giá trị bốn chân lý vĩ đại của Phật giáo: Tứ Diệu Đế
Xem
Giận: Bí quyết sống an lạc và hạnh phúc
Xem
Sát sinh và hậu quả dưới góc nhìn của Phật giáo
Xem
Tam Bảo là gì?
Xem
Nhiều suất quà đến với người mù trong mùa Vu Lan báo hiếu
Xem
Cuộc sống hạnh phúc của bộ tộc 500 năm không ăn thịt: Tự nhiên là nhà, thú nuôi là bạn
Xem
Tăng Ni trường hạ chùa Thánh Long, Thái Bình nghe phổ biến về tôn giáo
Xem
Thiền sư Thích Nhất Hạnh và bộ phim: "Bước chân an lạc"
Xem
Á hậu Trương Thị May được vinh danh là “Người con của Đức Phật” tại Thái Lan
Xem
Đạo đế: Con đường chấm dứt khổ đau
Xem
Chuyện tự phong của "nhà tu hành Thích Đạo Huấn"
Xem
Dáng chùa Việt uy nghiêm trên đỉnh Đông Dương
Xem
Nghệ sĩ Hồng Đào chạy xe máy giữa đêm phát quà trung thu cho người vô gia cư
Xem
Sỹ Luân: “Thiền định như một món ăn, người hành thiền chính là người đầu bếp và cũng là người thưởng thức”
Xem
Tổng hợp các trường phái ăn chay trên thế giới
Xem
Sinh khí mùa Vu Lan báo hiếu 2019 tại Cà Mau
Xem
Theo nghi lễ cổ truyền, ngày 21 tháng 7 (Âm lịch) là ngày giỗ Bác
Xem
Thượng Toạ Thích Thông Châu giảng đề tài: “Ý NGHĨA BÁO HIẾU MÙA VU-LAN”
Xem
Chất “Phật” trong con người Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Kỳ I)
Xem
Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Lang Đạo
Xem
Những đứa trẻ bị bỏ rơi khi bố mẹ ra thành phố mưu sinh: Cô đơn, trầm cảm rủ nhau tìm đến cái chết
Xem
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 - vị Phật sống của nhân gian
Xem
Lễ rước Xá Lợi tại chùa Xá Lợi Răng Phật (Kandy, Sri Lanka)
Xem
Có một Lễ phóng sinh trên sông Hồng hết sức lợi lạc, ý nghĩa.
Xem
Đại Bồ Tát cùng thọ trai tại chùa MettaBuddha Hoàng Gia Thái Lan tại Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya, Ấn Độ)
Xem
Quảng Ninh: Gần 500 bệnh nhân nghèo được khám và phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí
Xem
Giáo dục đạo đức con cái theo lời Phật dạy
Xem
Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam nên cân nhắc đưa du khách tới Nepal
Xem
500 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tham gia hiến máu cứu người
Xem
Ca sĩ Quang Dũng và mẹ đến chùa tặng 15.000 đĩa nhạc nhân mùa Vu Lan
Xem
Chàng trai dũng cảm cứu người đu cây trong lũ dữ ở Thanh Hóa
Xem
Ca sĩ Phật tử Phương Thanh ra mắt ca khúc mới nhân mùa Vu Lan báo hiếu
Xem
Lễ Vu Lan vào ngày nào trong năm 2019 và ý nghĩa của bông hồng cài áo
Xem
Tỷ phú bất động sản ngày nào cũng đi nhặt rác trên phố
Xem
Người giàu nhất châu Á ăn chay và chưa từng uống rượu
Xem
Đức Phật chỉ ra tâm tính nhiệm màu nơi mỗi chúng sinh
Xem
Người đắc đạo rồi có còn đau khổ không?
Xem
Kênh truyền thông Đại Bồ Tát
Xem
Tại sao các vị tu sĩ lại cài bông hồng vàng trong ngày lễ Vu Lan?
Xem
Ấn tống cúng dường kinh sách không đúng cách là một sự lãng phí
Xem
Vì sao vua Lý Nam Đế xây dựng nhiều chùa trên đất Việt?
Xem
Nghiệp và trả nghiệp là gì? Đạo Phật có chấp nhận thuyết định mệnh không?
Xem
150 phần quà cho hộ nghèo Vĩnh Long
Xem
Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, cầu quốc thái dân an tại Vị Xuyên, Hà Giang
Xem
Hơn 1000 bạn trẻ tham dự khóa tu chùa Lưu Ly năm 2019
Xem
Ban chỉ đạo Đồng Tháp thăm các điểm an cư kiết hạ
Xem
Tuyên Quang: Lễ khai pháp tại chùa An Vinh
Xem
Đức Phật: Ai cũng có một "con bò"! Điều gì...
Xem
Sư thầy Thích Đàm Tươi chùa Nhất nhận nuôi em bé bị bỏ rơi